đề thi cao đẳng năm 2002đề thi cao đẳng năm 2002Đáp án đề thi cao đẳng môn hóa khối A năm 2002

Đáp án đề thi cao đẳng môn hóa khối A năm 2002. Bộ Giáo dục và đào tạo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002. Đáp án và thang điểm đề chính thức cao đẳng  Môn thi : Hoá học – Khối A.

Đáp án cao đẳng môn hóa khối B năm 2002

Bộ Giáo dục và đào tạo  Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002 ĐáP áN Và THANG ĐiểM Đề CHíNH THứC cao đẳng  MÔN THI: Hoá học – khối B. Đáp án cao đẳng môn hóa khối B năm 2002.