Đề thi cao đẳng năm 2014Đề thi cao đẳng năm 2014 các khối, a, b, c, dĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 MÔN ĐỊA LÍ Khối C

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,ĐỀ CHÍNH THỨC, ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án và thang điểm Đề thi cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2014

Đáp án và thang điểm Đề thi cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2014. (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Đề thi cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2014

Đề thi tuyển sinh cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2014, Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề.

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn NGỮ VĂN Khối C và Khối D

HƯỚNG DẤN CHẤM – ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014  Môn: NGỮ VĂN; Khối C và Khối D. (Hướng dẫn – Đáp án – Thang điểm có 03 trang)

Đề thi cao đẳng môn Văn khối C và Khối D năm 2014

Đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Văn khối C và Khối D năm 2014. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi cao đẳng mốn Toán khối A, A1, B, D năm 2014

Đề thi tuyển sinh cao đẳng mốn Toán khối A, khối A1, khối B, khối D năm 2014

Đề thi cao đẳng 2014 và đáp án Chính thức từ bộ GD&ĐT

Thí sinh cần ôn tập cẩn thận bởi đề thi 2016 sẽ có tính phân loại cao
Sau môn thi cuối cùng kết thúc, GD&ĐT đã công bố đáp án chính thức Đề thi cao đẳng 2014. dethivn.com xin tổng hợp lại danh sách tại đây.