Đề thi đại học năm 2006Đề thi đại học năm 2006Đáp án thang điểm đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Toán khối D năm 2006

Đáp án, thang điểm, hướng dẫn chấm bài  đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2006 (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi tuyển sinh đại học môn Toán khối D năm 2006

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Toán khối D năm 2006, môn Toán khối D thi vào chiều Ngày 9/7/2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn địa lí khối C năm 2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn địa lý khối C năm 2006 (Đáp án – Thang điểm có 05 trang)

Đề thi đại học cao đẳng môn địa lý khối C năm 2006

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn địa lý khối C năm 2006, môn địa lý thi vào sáng Ngày 10/7/2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2006, (Đáp án – Thang điểm có  03 trang)

Đề thi đại học cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2006

Đề thi đại học cao đẳng môn lịch sử khối C năm 2006 , môn sử thi chiều Ngày 9/7/2006

Đáp án thang điểm Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2006

Đáp án thang điểm Đề thi đại học cao đẳng môn Văn khối C năm 2006, Đáp án – Thang điểm có 03 trang.

Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2006

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Văn khối C năm 2006, môn văn thi sáng Ngày 9/7/2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn Sinh khối B năm 2006

Đáp án thang điểm đề thi đại học cao đẳng môn Sinh khối B năm 2006 (Đáp án – Thang điểm có 04 trang)

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2006

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Sinh khối B năm 2006, môn sinh khối B thi sáng ngày 9/7/2006