Đề thi đại học năm 2013Đề thi đại học năm 2013Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Pháp khối D năm 2013 mã đề 135 264 391 437 582 716

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 359  491  572  637  815  962

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 359  491  572  637  815  962. Môn Anh Văn khối D thi vào chiều Ngày 9/7/2013.

Đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 279  362  537  695  753  864.

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 279  362  537  695  753  864. môn hóa khối B thi vào sáng Ngày 10/7/2013.

Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013. Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 196, 371, 527, 638, 749, 958. môn Sinh khối B thi vào chiều Ngày 9/7/2013

Đáp án đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2013, (Đáp án và thang điểm gồm 04 trang) chính thức từ bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Toán Khối D năm 2013, môn Toán khối D thi vào sáng Ngày 9/7/2013.

Đáp án đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2013

Đáp án thang điểm đề thi đại học môn Lịch sử khối C năm 2013, (Đáp án – Thang điểm có 03 trang).