Đề thi vào lớp 10 năm 2016



Đề thi vào lớp 10 năm 2016 các tỉnh thành phố



Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng anh năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng anh năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đáp án chính thức Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đồng Nai và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 Đà Nẵng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Hải Phòng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 Hải Phòng và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và gợi ý đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm học 2016-2017 TP Hồ Chí Minh và gọi ý đáp án.

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2016-2017 tỉnh Bình Dương và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2016-2017 tỉnh Bình Dương và đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2016-2017 tỉnh Bình Dương và gợi ý đáp án

Gợi ý đáp án và Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2016-2017 tỉnh Bình Dương