Đề thi vào lớp 10 năm 2017Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 3

ĐỀ MINH HỌA 3 MÔN TOÁN  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018.   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 2

Đề thi thử vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh. ĐỀ MINH HỌA 2 MÔN THI: TOÁN  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018.   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 

Đề thi vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề minh họa 1

Đề thi thử vào 10 môn toán 2017 – 2018 TP Hồ Chí Minh – đề.  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017 – 2018.  ĐỀ MINH HỌA 1 MÔN THI: TOÁN