đáp án Đề thi cao đẳng môn hóa khối A, B năm 2012

đáp án Đề thi cao đẳng môn hóa khối A, B năm 2012 mã đề 169  425  537  648  791  935, (Đáp án có 02 trang)

Tải đáp án Đề thi cao đẳng môn hóa khối A, B năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU

169 425 537 648 791 935

1 C D C A B D 2 B B D C B C 3 A B D B A D 4 D A D B A B 5 A B A B C D 6 D A C D A C 7 A B C D A A 8 B C C A C A 9 A C A C C A

10 A D B A C A 11 C D C C A D 12 C A A D B C 13 C D A B A D 14 B A D A D A 15 C D B B D D 16 B A B C D A 17 C B A D B C 18 B C A A B C 19 A C C A C B 20 D D B A C D

21 A C A C D A 22 D C C C D B 23 D C A B D B 24 C D D B A D 25 D B B A A C 26 A A C A C D 27 B D D C A B 28 A D D A A C 29 B A A D B C 30 D B A D B B 31 D B C D A D 32 C C C B D D 33 A D C A C A 34 D A A B C B 35 B A A B B A

36 A C A D C C 37 B B B C B B 38 A B D D D B 39 C C D D B D 40 A B D B D B 41 B D C D A B 42 A A C D B A 43 D A A D D C 44 D B B A C D 45 C A D B C A

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 169 425 537 648 791 935

46 C C B C A B 47 D B D A B A 48 D D B A C B 49 B A B D B A 50 B D D B C A 51 C D D C D C 52 C A B C A D 53 B C B B C A

54 C D C C B C 55 A B B C A C 56 B C A D D C 57 C C B A B D 58 D A D C D B 59 B B C B D B 60 D C B C D C

đáp án Đề thi cao đẳng môn hóa khối A, B năm 2012