đáp án Đề thi cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2012

đáp án Đề thi cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2012 mã đề 263  357  468  596  815  972

Tải đáp án Đề thi cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: SINH HỌC; Khối B (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN

CÂU 263 357 468 596 815 972 1 A A A D D A 2 C B C C D A 3 D D B D C A 4 D D B A A C 5 A D C B B A 6 D B A B C B 7 C C B A D C 8 D D C D D B 9 B B D A A D 10 C B D B A A 11 B C D C A D

12 A D A D B B 13 A C C C A C 14 C B A B C C 15 C A B D C D 16 D A D A A D 17 C D A B B A 18 B A A C A D 19 D A A A C B 20 B D D D D A 21 B C D C D D 22 A B C B B A 23 C B B C A B 24 D C B A C C 25 C A B A B C 26 A D C D D C 27 D D D D B D 28 D B D B A D 29 A A D D B B 30 C D B A A A

31 B C C C A D 32 A D C B A D 33 B C C A D A 34 A D A C D D 35 A C A D C B 36 C C A D D C 37 C D B B A A 38 B B D D C B 39 C B C A D B 40 B B B A B B 41 B C B C B D 42 D A A C D C 43 B C D B D D 44 D C C A B C 45 A B C C D D

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 263 357 468 596 815 972 46 B B A B B D 47 D A B B C C 48 C C C B C A 49 A B B D B B 50 C D C C A C 51 A A A C C C 52 C D D A D A 53 B A B A B B

54 D B B C C B 55 D A D B B B 56 A A C B B C 57 D A A D A B 58 B C A D C A 59 A A D A C A 60 B C D C C C

đáp án Đề thi cao đẳng môn Sinh học khối B năm 2012