Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Anh Khối A1 D1 năm 2012

đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Anh Khối A1 và Khối D1 năm 2012 mã đề 137  415  532  638  869  972 (Đáp án có 02 trang)

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Anh Khối A1 D1 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG ANH; Khối A1 và Khối D1 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN

CÂU 137 415 532 638 869 972

1 A B D C C D 2 C A A B A B 3 C D C D A A 4 B B B D B C 5 B B B C A D 6 C B A A A A 7 C C A D B D 8 A D C C B D 9 B D D D D B

10 C A C A D A 11 A A A D A B 12 D B D D C A 13 A C B A C D 14 B A B D D D 15 A A D C A B 16 B A C B B C 17 D C D B A B 18 D B A B D A 19 B B D B A C 20 A C D A A A 21 D D D B C C 22 D D B C D D 23 A A C C D C 24 C A C D A D

25 A D D C C C 26 D B D B C B 27 D D C A A D 28 D A A C A C 29 D B B A D C 30 A D B B B D 31 D A C C B B 32 B D C D B A 33 B B B A D C 34 A A A D D C 35 D D D A C D

36 D C A B B C 37 A C D A B D 38 A B B B B A 39 B C B D A B 40 D D D C C B 41 C A C B D A 42 A B A B D C 43 D C D C C B 44 D B A A D B 45 B A D C C A

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 137 415 532 638 869 972

46 C A B A C A 47 C A A B D C 48 A B D D A D 49 C B A C B B 50 B C B D D B 51 C B C C D B

52 B A C A B C 53 D B C B B B 54 A D C B C D 55 D D A D C A 56 B B B A B B 57 C C B A B D 58 D C A D C A 59 C D A C A A 60 C C A D C D 61 C D B A B A 62 B C B A A B 63 B D A D A C 64 A C D C D A 65 D C C D A A 66 A B C B C C 67 B A A A A A 68 C C D A D D 69 C D B B B C

70 A B A C B D 71 A D B A D B 72 B C C D C D 73 C C A C A C 74 B D B B C A 75 C C D B C A 76 B A C C B C 77 B A D C D D 78 C C C A D B 79 A A B B B B 80 D D C D C C

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Anh Khối A1 D1 năm 2012