Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D2 năm 2012

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D2 năm 2012 mã đề 257  319  493  692  746  825

Tải Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D2 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG NGA; Khối D2 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN

CÂU 257 319 493 692 746 825

1 C C B C D A 2 D B B C D C 3 C B A A A A 4 D D B D A B 5 B B B A B D 6 D C C B D A 7 C A C B A C 8 A D D D B C

9 A D A D A A 10 C B D D C D 11 C B D A D C 12 D D C C A C 13 D A C D A D 14 B D D A C D 15 D C B C A B 16 B B D B C A 17 D A C A D A 18 D A B D C B

19 C A C B A A 20 B C C A A C 21 D B A A C C 22 B B A D C B 23 B C D A B A 24 B B C D C D 25 C C C D B D 26 B A D C D D 27 D C D A B A 28 B A B D C C 29 A C C D C A

30 C D C C B A 31 A B C B C A 32 D D B B D C 33 D A A B D B 34 B A A D D A 35 C A A D C C 36 D C D B A D 37 D A A B A C 38 B B D C B D 39 A C D B D B 40 D B A C A C 41 D D C B C B 42 B A D C C A 43 A B C A D D 44 B A C C A B 45 A B A D D D

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 257 319 493 692 746 825 v 46 C C D D A D 47 C B A C B C 48 C D B A B B 49 B C B A B B 50 B C B C D A 51 A A A C B D 52 A B D C D D 53 D D A B C A 54 C A D D A D 55 A C B B A B

56 C D A D C B 57 A A C A D C 58 C A B B B C 59 A B B A D C 60 A C D A D C 61 C A C C D A 62 A D B C A A 63 B D D B C B 64 B A C B B B 65 A A A C B C 66 C C D C A C 67 A B B A B A

68 B B B B B B 69 A D B A B D 70 D C C C C B 71 D B A C A C 72 B D A A C B 73 D D B D B B 74 A C D B D D 75 C C A A D B 76 A C C B B D 77 C D A B A B 78 C D B A B D 79 A D A D C A 80 B D D D C D

Đáp án đề thi cao đẳng môn Tiếng Nga khối D2 năm 2012