Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 năm 2012

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 năm 2012 mã đề 194  269  357  518  736  953

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG PHÁP; Khối D3 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN

CÂU 194 269 357 518 736 953

1 D C A C D A 2 C D A B C D 3 A A D B C C 4 B A C B D D 5 D D A D C D 6 B D B A B C 7 B B A D D A 8 D C A D D C

9 A A C D D A 10 B B A D A B 11 B C A A B D 12 C B D A B A 13 A D D A B A 14 D B D D A B 15 B A D D D D 16 C D A C A B 17 C A C D C D

18 C D C C D D 19 A A D C A B 20 B D A B C A 21 C B C C A B 22 D B C B C C 23 C A B C A C 24 A A D C C A 25 B C A C C B 26 A B C B B A 27 B B B C A C 28 B D C B B C 29 B C D C A A 30 A C B A D D 31 B A C D C A 32 B B C A C D 33 D B B C A A 34 A D B B B C 35 D C A C C B

36 C A C A D D 37 A B B C D A 38 C A D A A C 39 C C B D A B 40 D A B B C D 41 B D C C B B 42 D A D D B A 43 D C B D B D 44 C D D A D B 45 A D B D D A

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 194 269 357 518 736 953

46 C B D B B B 47 C D D A B B 48 C A B A A B

49 D A A B C C 50 A D B B D D 51 A B A C C B 52 A C D D B A 53 D B C B A B 54 C B D B C C 55 B D C D B C 56 A C B C A C 57 D C D B A C 58 D A A B C B 59 C C A A D C 60 D B C A C B 61 D C A B D A 62 B D D A A D

63 C C C A B C 64 C B C A B A 65 A A B A A A 66 B B B D D C 67 A C A D C C 68 A B A C B A 69 A C B C A D 70 B C A B C D 71 C C C D B B 72 B D D A D B 73 D A D A C C 74 D D C B B D 75 B D A A A A

76 D B C D A D 77 A A B C D C 78 C C B C D D 79 A A D B D B 80 D D B D B D

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Pháp khối D3 năm 2012