Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 năm 2012

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung Quốc khối D4 năm 2012 mã đề 173  236  491  625  859  947.

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D4 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 173 236 491 625 859 947

1 B B D A D A 2 C B D A B B 3 B C C B D D 4 B D B C C C 5 D D B C B C 6 C B C A C C 7 D D D B C B

8 D B B C A A 9 D C B B C C 10 B B D B B C 11 B A D D A A 12 D A A A B C 13 D C A A D D 14 C C A C B D 15 A D B D C C 16 A C C B C A 17 B C C C B D 18 A C B C C B 19 D D A D A C 20 A C A D C A 21 B D C A A B 22 B A A D B D 23 A B D C C D

24 C A A B D B 25 A B B B B A 26 C B D B C D 27 C B D D A A 28 C A A D A A 29 C A A D C D 30 D B B B D A 31 C B B D D A 32 A A A D C D 33 C B C B D B 34 C A C D C A 35 D B B A C D

36 B D A A B B 37 B B A B C B 38 A C C B A D 39 A A B A D D 40 C A B D B A 41 D D A C B A 42 D D D B C A 43 B B B A A B 44 A B B A D B 45 A D C B D C

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 173 236 491 625 859 947 46 B D C B B C 47 B C D B A C 48 A D A C A B 49 A C D D A B 50 C A B D B B

51 A C C A A B 52 A B D C A D 53 B D A A B A 54 A A B D A B 55 D B A A A B 56 D D B B B D 57 C B C C D A

58 D A C D D D 59 B A C C A B 60 C C B D D C 61 C A C D B A 62 D C D C C B 63 C D C C A C 64 C A D C A B 65 D A D C D D 66 B C A B D A 67 B A C C B D

68 D D A A D A 69 D A B A A A 70 A D C A A C 71 B A B C D C 72 B C D C D C 73 D C C C B D 74 D C A A D C 75 C C D B D C 76 A B D D C C 77 C D A D B C 78 B D D A C B 79 A C D A C D 80 A D C B B D

Đáp án Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D4 năm 2012