Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2008 và thang điểm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D. (Đáp án – Thang điểm gồm 04 trang)

Tải Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2008 và thang điểm PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản TextBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D

(Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) Ta có 1 y1 . x1 =+ − • Tập xác định: D = \{1}. \ • Sự biến thiên: 2 1 y' 0, x D. (x 1) =− < ∀ ∈ − 0,25 Bảng biến thiên: Hàm số không có cực đại và cực tiểu. 0,25 • Tiệm cận: Tiệm cận đứng x = 1, tiệm cận ngang y = 1. 0,25 • Đồ thị: 0,25 2 Tìm m để cắt (C) tại hai điểm phân biệt (1,00 điểm) d:y x m =− + Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C) là () 2 x xm x mxm01 x1 =− + ⇔ − + = − (do không là nghiệm). x1 = Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. 0,50 x − ∞ 1+ ∞ y' − − 1 + ∞ y −∞ 1 O 1 1 y x Điều kiện là : hoặc m0 2 m4m0m4 Δ= − > ⇔ > . . < Vậy m hoặc 4 > m0 < 0,50 II 2,00 1 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) Phương trình đã cho 13 sin 3x cos3x sin 2x 22 ⇔− = sin 3x sin 2x 3 π ⎛⎞ ⇔− = ⎜⎟ ⎝⎠ 0,50 1/4

3x 2x k2 3 3x 2x k2 3 π ⎡ −= + π ⎢ ⇔⎢ π ⎢ −=π− + π ⎢ ⎣ ⇔ π 4π 2π xk2π,x k 315 =+ = + 5 (k ∈Z ). Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: π 4π 2π xk2π,x k 315 =+ = + 5 (k ∈ ). Z 0,50 2 Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn (1,00 điểm) xy 0 < Từ phương trình thứ nhất của hệ ta có Thay vào phương trình thứ hai ta có: () xmy11. =+ () () 2 3m mmy 1 y 3 y 2. m1 − ++=⇔= + Thay (2) vào (1) ta có 2 3m 1 x. m1 + = + 0,50 Xét điều kiện xy 0 : < ()() () > ⎡ +− ⎢ <⇔ <⇔ ⎢ <− + ⎣ 2 2 m3 3m 1 3 m xy 0 0 1 m. m1 3 Vậy m hoặc 3 > 1 m. 3 <− 0,50 III 2,00 1 Viết phương trình mặt phẳng (P) ... (1,00 điểm) Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là () u1;1;2 =− . G Do (P) vuông góc với d nên (P) có vectơ pháp tuyến là () P n1;1;2 =− . JJG 0,50 Phương trình mặt phẳng (P) là: ()()() 1. x 1 1. y 1 2. z 3 0 −− −+ − = xy2z60. ⇔−+ −= 0,50 2 Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho cân tại đỉnh O (1,00 điểm) MOA Δ +) ⇒ Md ∈ () Mt; t;1 2t. −+ +) cân tại đỉnh O và M, O, A không thẳng hàng. MOA Δ OM OA ⇔= 0,25 OM hoặc OA = () 2 22 tt 2t1 11 ⇔++ + = t1 ⇔= 5 t 3 =− . 0,25 +) Với ta có Với t1 = () M1; 1;3. − 5 t 3 =− ta có 55 7 M;; 33 3 ⎛⎞ −− ⎜⎟ ⎝⎠ . 0,25 +) Thử lại: cả hai điểm M tìm được đều thỏa mãn điều kiện M, O, A không thẳng hàng. Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là và () 1 M1; 1;3 − 2 55 7 M;; 33 3 ⎛⎞ −− ⎜⎟ ⎝⎠ . 0,25 IV 2,00 1 Tính diện tích hình phẳng (1,00 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường đã cho là: 2 x4xx x0 −+ =⇔= hoặc x3. = 0,25 Diện tích của hình phẳng cần tìm là: S = 33 22 00 x 4x x dx x 3x dx. −+ − =−+ ∫∫ 0,25 2/4

Do nên . Suy ra 0x3 ≤≤ 2 x3x0 −+ ≥ () 3 3 32 2 0 0 xx S x 3x dx 3 32 ⎛⎞ =−+ =− + = ⎜⎟ ⎝⎠ ∫ 9 2 . Vậy 9 S (đvdt). 2 = 0,50 2 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của (1,00 điểm) () 33 P 2 x y 3xy =+− Ta có: () () ()( ) 22 P 2 x y x y xy 3xy 2 x y 2 xy 3xy. =+ +−−=+ −− Đặt Do nên x y t. += 22 xy += 2 2 t2 xy 2 − = . Suy ra 22 32 t2 t2 3 P2t2 3 t t 6t3. 22 2 ⎛⎞ −− =− − =−−++ ⎜⎟ ⎝⎠ 0,25 Do nên () 2 xy 4xy +≥ () 22 t2t2 2t2 ≥−⇔−≤≤ . 0,25 Xét () 32 3 ft t t 6t 3 2 =− − + + với [ ] t2;2 ∈− . Ta có : () 2 f' t 3t 3t 6 =− − + () [ ] [] t22;2 f' t 0 t1 2;2. ⎡ =− ∈ − =⇔ ⎢ =∈− ⎢ ⎣ Bảng biến thiên: Vậy 13 ma x P , min P 7. 2 ==− 0,50 V.a 2,00 1 Tìm A (1,00 điểm) Ox,B Oy.... ∈∈ +) ()() ( AOx,BOy Aa;0,B0;b,AB a;b ∈∈ ⇒ =− ). JJJG 0,25 +) Vectơ chỉ phương của d là () u2;1 = G . Tọa độ trung điểm I của AB là ab ;. 22 ⎛⎞ ⎜⎟ ⎝⎠ 0,25 +) A, B đối xứng với nhau qua d khi và chỉ khi 2a b 0 a2 AB.u 0 a b 4. b30 Id 2 −+= ⎧ ⎧ = ⎧ = ⎪⎪ ⇔⇔ ⎨⎨ ⎨ = −+= ∈ ⎪ ⎩ ⎩ ⎪ ⎩ JJJG G Vậy A2 ()() ;0,B0;4. 0,50 13 2 f(t) t -2 1 2 + 0 - f’(t) -7 1 3/4

2 Tìm số hạng không chứa x trong khai triển ... (1,00 điểm) Số hạng tổng quát trong khai triển Niutơn của 18 5 1 2x x ⎛⎞ + ⎜⎟ ⎝⎠ là () k 6k 18 18 k kk 5 k1 18 18 5 1 TC.2x. C.2.x x − − − + ⎛⎞ == ⎜⎟ ⎝⎠ 18 k . 0,50 Số hạng không chứa x ứng với k thỏa mãn: 6k 18 0 k 15. 5 −=⇔= Vậy số hạng cần tìm là 15 3 16 18 T C .2 6528. == 0,50 V.b 2,00 1 Giải phương trình logarit (1,00 điểm) Điều kiện Phương trình đã cho tương đương với x1 >− . () () 2 22 log x 1 3log x 1 2 0. +− ++= 0,25 Đặt ta được hoặc ( 2 tlogx1 = ) + 1 . 2 t3t20 t −+=⇔= t2 = 0,25 Với ta có (thỏa mãn điều kiện). t1 = () 2 log x 1 1 x 1 2 x 1 +=⇔+=⇔= Với ta có (thỏa mãn điều kiện). t2 = () 2 log x 1 2 x 1 4 x 3 +=⇔+=⇔= Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: x1,x3. == 0,50 2 Chứng minh BCNM là hình chữ nhật và tính ... (1,00 điểm) +) MN là đường trung bình của Δ MN // AD và SAD ⇒ 1 MN AD 2 = ⇒ MN // BC và BCNM là hình bình hành (1). MN BC = ⇒ 0,25 S A B C N M D +) () ( BC AB,BC SA BC SAB BC BM 2 . ⊥⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥ ) 0,25 Từ (1) và (2) suy ra BCNM là hình chữ nhật. +) Ta có: S2 BCNM BCM S.BCNM S.BCM S V 2V. Δ = ⇒ = 3 S.BCM C.SBM SBM SAB 1111 a V CB.S CB.S CB. .SA.AB . 36626 ΔΔ == = = = V 0,50 3 S.BCNM a Vậy V (đvtt). 3 = NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh. ----------------Hết---------------- 4/4

Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2008 và thang điểm