Đáp án Đề thi cao đẳng môn vật lí khối A khối A1 năm 2012

Đáp án Đề thi cao đẳng môn vật lí khối A khối A1 năm 2012 mã đề 159  396  574  613  842  937

Tải Đáp án Đề thi cao đẳng môn vật lí khối A khối A1 năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 (Đáp án có 02 trang) MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN

CÂU 159 396 574 613 842 937

1 A A B A B D 2 A B B B B B 3 A D A A A A 4 A A A D C C 5 D B C D A D 6 A C A B A A 7 C C B A B A 8 D D C D A D

9 D B A C C B 10 C A D A D C 11 A A C D D A 12 A B A B B D 13 C D A D D D 14 D B D A A C 15 B C C B B D 16 C D B D C C 17 D C A C D D 18 D D B B B C 19 A B C B D C 20 B C C D D D

21 B D C C C B 22 C C A D B C 23 B C C B C D 24 B A D C A C 25 D A B D D B 26 B B D C C C 27 A A C A D D 28 C B B C B D 29 B D B C B B 30 C C D C C A 31 C B A B A C 32 B D A A D D 33 B C B D D C 34 D A B C B A 35 A D D D C B

36 B A C A B B 37 C B A B D D 38 C A D A B A 39 A D C A A A 40 A C D B D A 41 C B A A C B 42 C B C B A C 43 A A B D A B 44 D A A B B B 45 D D D D D B

MÃ ĐỀ - ĐÁP ÁN CÂU 159 396 574 613 842 937

46 C C D B A A 47 B C D C C B 48 D C B D C D 49 B A D A A A 50 D B D A B A 51 B C A A C A 52 D A B C C A 53 D D D C A C 54 A C A A B B 55 C A C D D D 56 D D B B A B

57 C D C C D C 58 B D D C C C 59 A B B C A B 60 B B C B C A

Đáp án Đề thi cao đẳng môn vật lí khối A khối A1 năm 2012