Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn Toán khối A năm 2007

Đáp án thang điểm và hướng dẫn chấm bài Đề thi đại học cao đẳng môn Toán khối A năm 2007Tải Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn Toán khối A năm 2007 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

1/4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) Khi m1 =− ta có 2 x3 1 yx2 x2 x2 − ==−+ + + . • Tập xác định: D = \{ 2} − \ . • Sự biến thiên: 2 22 1x4x3 y' 1 (x 2) (x 2) + + =− = ++ , x3 y' 0 x1. = − ⎡ =⇔ ⎢ = − ⎣ 0,25 Bảng biến thiên: yCĐ = () ( ) CT y3 6,y y1 2. −=− = −=− 0,25 • Tiệm cận: Tiệm cận đứng x = − 2, tiệm cận xiên y = x − 2. 0,25 • Đồ thị: 0,25 2 Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu và … (1,00 điểm) () 22 2 x4x4m y' x2 ++− = + . Hàm số (1) có cực đại và cực tiểu ⇔ ( ) 22 gx x 4x 4 m =++− có 2 nghiệm phân biệt x ≠ −2 () 2 2 '44m 0 g2 484m 0 ⎧∆= − + > ⎪ ⇔⎨ −=−+− ≠ ⎪ ⎩ ⇔ m ≠ 0. 0,50 x − ∞ −3 −2 −1+ ∞ y' + 0 − − 0+ y −6 + ∞ + ∞ −∞ − ∞ −2 x y − 3 − 6 −2 O −1 −22

Gọi A, B là các điểm cực trị ⇒ ( ) A2m;2 − −− , ( ) B2m;4m2 − +− . Do ( ) OA m 2; 2 0 =− − − ≠ JJJG G , ( ) OB m2;4m2 0 = −−≠ JJJG G nên ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O ⇔ 2 OA.OB 0 m 8m 8 0 = ⇔− − + = JJJG JJJ G ⇔ m426 =− ± (thỏa mãn m ≠ 0). Vậy giá trị m cần tìm là: m426 =− ± . 0,50 II 2,00 1 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) Phương trình đã cho ⇔ (sinx + cosx)(1 + sinxcosx) = (sinx + cosx) 2 ⇔ (sinx + cosx)(1−sinx)(1−cosx) = 0. 0,50 ⇔ ππ xkπ,x k2π,x k2π 42 =− + = + = (k ∈Z ). 0,50 2 Tìm m để phương trình có nghiệm (1,00 điểm) Điều kiện: x1 ≥ . Phương trình đã cho ⇔ 4 x1 x1 32m (1). x1 x1 −− −+ = ++ Đặt 4 x1 t x1 − = + , khi đó (1) trở thành 2 3t 2t m (2). −+= 0,50 Vì 44 x1 2 t1 x1 x1 − ==− + + và x1 ≥ nên 0t1. ≤ < Hàm số 2 f(t) 3t 2t, 0 t 1 =− + ≤ < có bảng biến thiên: Phương trình đã cho có nghiệm ⇔ (2) có nghiệm t ∈ [0; 1) ⇔ 1 1m 3 −< ≤ . 0,50 III 2,00 1 Chứng minh d1 và d2 chéo nhau (1,00 điểm) +) d1 qua M(0; 1; −2), có véctơ chỉ phương 1 u J J G = (2; −1; 1), d2 qua N(−1; 1; 3), có véctơ chỉ phương 2 u JJ G = (2; 1; 0). 0,25 +) 12 [u ,u ] JJ GJJ G = (−1; 2; 4) và MN JJJJ G = (−1; 0; 5). 0,50 +) 12 [u ,u ] JJ GJJ G .MN JJJJ G = 21 ≠ 0 ⇒ d1 và d2 chéo nhau. 0,25 2 Viết phương trình đường thẳng d (1,00 điểm) Giả sử d cắt d1 và d2 lần lượt tại A, B. Vì A ∈ d1, B ∈ d2 nên A(2s;1 s; 2 s), B( 1 2t;1 t;3). − −+ −+ + ⇒ AB JJJ G = (2t − 2s − 1; t + s; − s + 5). 0,25 (P) có véctơ pháp tuyến n G = (7; 1; − 4). AB ⊥ (P) ⇔ AB JJJ G cùng phương với n G 0,25 ⇔ 2t 2s 1 t s s 5 714 −− + −+ == − ⇔ 5t 9s 1 0 4t 3s 5 0 + += ⎧ ⎨ + += ⎩ ⇔ s1 t2 = ⎧ ⎨ = − ⎩ ⇒ ()( ) A2;0; 1,B 5; 1;3. −−− 0,25 Phương trình của d là: x2 y z1 71 4 − + == − . 0,25 1 1/3 0 f(t) t 0 1/3 -1 3

IV 2,00 1 Tính diện tích hình phẳng (1,00 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường đã cho là: (e + 1)x = (1 + e x )x ⇔ (e x − e)x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1. 0,25 Diện tích của hình phẳng cần tìm là: S = 1 x 0 xe ex dx − ∫ = 11 x 00 e xdx xe dx. − ∫∫ 0,25 Ta có: 1 0 exdx ∫ = 2 1 ex 0 2 = e 2 , 11 xxx 00 1 xe dx xe e dx 0 =− ∫ ∫ = x 1 ee 1 0 − = . Vậy e S1 2 =− (đvdt). 0,50 2 Tìm giá trị nhỏ nhất của P (1,00 điểm) Ta có: 2 x(y z) + 2x x ≥ . Tương tự, 2 y(z x) + ≥ 2y y , 2 z(x y) + ≥ 2z z . 0,25 ⇒ 2y y 2x x 2z z P yy 2zz zz 2xx xx 2yy ≥++ ++ + . Đặt a = xx 2yy + , b = yy 2zz + , c = zz 2xx + . Suy ra: 4c a 2b xx 9 +− = , 4a b 2c yy 9 + − = , 4b c 2a zz 9 + − = . 0,25 Do đó 24ca2b 4ab2c 4bc2a P 9b c a +− +− +− ⎛⎞ ≥++ ⎜⎟ ⎝⎠ 2cab abc 46 9bca bca ⎡⎤ ⎛⎞⎛⎞ =+++++− ⎜⎟⎜⎟ ⎢⎥ ⎝⎠⎝⎠ ⎣⎦ ≥ () 2 4.3 3 6 2. 9 + −= (Do cab b ca ++ = ca b c ⎛⎞ + ⎜⎟ ⎝⎠ + b 1 a ⎛⎞ + ⎜⎟ ⎝⎠ − 1 ≥ 2 a b + 2 b a − 1 ≥ 4 − 1 = 3, hoặc cab b ca ++ ≥ 3 cab 3 b ca ⋅⋅ = 3. Tương tự, abc b ca + + ≥ 3). 0,25 Dấu "=" xảy ra ⇔ x = y = z = 1. Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 2. 0,25 V.a 2,00 1 Viết phương trình đường tròn (1,00 điểm) Ta có M(−1; 0), N(1; −2),AC JJJG = (4; − 4). Giả sử H(x, y). Ta có: BH AC HAC ⎧ ⊥ ⎪ ⎨ ∈ ⎪ ⎩ JJJG JJJG ⇔ 4(x 2) 4(y 2) 0 4x 4(y 2) 0 + −+= ⎧ ⎨ +−= ⎩ ⇔ x1 y1 = ⎧ ⎨ = ⎩ ⇒ H(1; 1). 0,25 Giả sử phương trình đường tròn cần tìm là: 22 x y 2ax 2by c 0 + +++= (1). 0,25 Thay tọa độ của M, N, H vào (1) ta có hệ điều kiện: 2a c 1 2a 4b c 5 2a 2b c 2. −= ⎧ ⎪ −+=− ⎨ ⎪ ++=− ⎩ 0,25 1 a 2 1 b 2 c2. ⎧ =− ⎪ ⎪ ⎪ ⇔= ⎨ ⎪ =− ⎪ ⎪ ⎩ Vậy phương trình đường tròn cần tìm là: 22 xyxy20. + −+−= 0,25 4

2 Chứng minh công thức tổ hợp (1,00 điểm) Ta có: () 2n 0 1 2n 2n 2n 2n 2n 1 x C C x ... C x , +=+ ++ ( ) 2n 0 1 2n 2n 2n 2n 2n 1 x C C x ... C x −=− ++ ()() ( ) 2n 2n 13355 2n12n1 2n 2n 2n 2n 1 x 1 x 2 C x C x C x ... C x . −− ⇒+ −− = + + ++ ()() () 11 2n 2n 13355 2n12n1 2n 2n 2n 2n 00 1x 1x dx Cx Cx Cx ...C x dx 2 −− +−− ⇒=++++ ∫∫ 0,50 • ()() () () () 1 2n 2n 2n 1 2n 1 0 1 1x 1x 1x 1x dx 0 222n1 ++ +−− + +− = + ∫ = 2n 21 2n 1 − + (1) • () 1 13355 2n12n1 2n 2n 2n 2n 0 Cx Cx Cx ...C x dx −− ++++ ∫ 1 246 2n 135 2n1 2n 2n 2n 2n 0 xxx x C. C. C. ...C . 246 2n − ⎛⎞ =++++ ⎜⎟ ⎝⎠ 135 2n1 2n 2n 2n 2n 111 1 C C C ... C 246 2n − =++ + (2). Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh. 0,50 V.b 2,00 1 Giải bất phương trình logarit (1,00 điểm) Điều kiện: x > 3 4 . Bất phương trình đã cho ⇔ 2 3 (4x 3) log 2x 3 − + ≤ 2 0,25 ⇔ (4x − 3) 2 ≤ 9(2x + 3) 0,25 ⇔ 16x2 − 42x −18 ≤ 0 ⇔ − 3 8 ≤ x ≤ 3. 0,25 Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là: 3 4 < x ≤ 3. 0,25 2 Chứng minh AM ⊥ BP và tính thể tích khối tứ diện CMNP (1,00 điểm) Gọi H là trung điểm của AD. Do SAD ∆ đều nên SH AD. ⊥ Do()( ) SAD ABCD ⊥ nên () SH ABCD ⊥ () SH BP 1 . ⇒⊥ Xét hình vuông ABCD ta có CDH BCP ∆=∆ ⇒ ( ) CH BP 2 . ⊥ Từ (1) và (2) suy ra () BP SHC . ⊥ Vì MN//SC và AN // CH nên ()() AMN // SHC . Suy ra () BP AMN ⊥ ⇒ BP AM. ⊥ 0,50 Kẻ ( )( ) MK ABCD ,K ABCD . ⊥∈ Ta có: CMNP CNP 1 VMK.S. 3 = Vì 2 CNP 1a3 1 a MK SH , S CN.CP 24 2 8 == = = nên 3 CMNP 3a V 96 = (đvtt). 0,50 Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì đ-ợc đủ điểm từng phần nh- đáp án quy định. ----------------Hết---------------- A S D C B H M N P K

Đáp án Đề thi đại học cao đẳng môn Toán khối A năm 2007