Đáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ năm  2002, đáp án và hướng dẫn chấm  thi  (thang điểm 100) Môn thi: Tiếng Trung quốc. Đáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002

Tải Đáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cđ năm 2002 đề chính thức đáp án và h-ớng dẫn chấm thi (thang điểm 100) Môn thi: Tiếng Trung quốc

I.Choùn vũ trớ ủuựng trong caõu cho tửứ, ngửừ trong ngoaởc: ( ẹH:10 ủieồm; Cẹ:20 ủieồm) 1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.B 7.B 8.C 9.A 10.B

II.Saộp xeỏp caực tửứ ngửừ thaứnh caõu coự nghúa: (ẹH:15 ủieồm; Cẹ:20 ủieồm) 1. 学生们正在为考大学而作最后的准备。 2. 对学外语来说,听和说很重要。 3. 我随时都欢迎你到我家作客。 4. 大夫叫他每天吃两次药。 5. 我哥哥以前在北京学过一年汉语。 6. 你千万不要把行李丢在车上。 7. 王先生的神色突然严肃起来。 8. 他(我〕已经把我(他〕刚买的红色的自行车弄丢了。 9. 他把衣服放在衣柜里了。 10. 这是一张从画报上剪下来的彩色照片。/ 这是从画报上剪下来的一张彩色照片。

III.Duøng nhöõng töø trong ngoaëc hoaøn thaønh caâu: (ÑH:15 ñieåm; CÑ: 20 ñieåm) Moãi caâu duøng ñuùng töø ñaõ cho hoaøn thaønh caâu, khoâng sai ngöõ phaùp: ñöôïc 1,5 ñieåm.

IV.Söûa caâu sai: (ÑH: 20 ñieåm) 1. 天冷了,你得多穿衣服。 2. 他听到这个消息,高兴得一夜没睡着觉。 3. 我遇到很多以前在我们国家住过的中国朋友。 4. 我代表学校向同学们表示热烈的祝贺。 5. 我不但看过这部电影,而且还为它写过一篇评论。 6. 到北京后,我们俩又在同一个班学习. / 到北京后,我们两个人又在同一个班学习。 7. 在那些艰苦的日子里,我一直随身保存着这两件东西 。 8. 请你给我们介绍一下儿你们的情况。 9. 那是一个加强两国人民友谊的好机会。 10. 医生对她说:“放心吧,我一定尽力把你的病治好。”

V.Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên: (ÑH:15 ñieåm; CÑ: 20 ñieåm) 1. 已经 2.亲眼/曾经 3.因为 4.车上 5.开 6. 那时 7.过去 8.才 9.不起/不惯 10.讲

VI.Choïn ñaùp aùn ñuùng cho töø gaïch chaân trong caâu: (ÑH: 10 ñieåm; CÑ: 20 ñieåm) 1.D 2.C 3.B 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C

VII.Ñoïc ñoaïn vaên, choïn caâu ñuùng sai theo noäi dung baøi: (ÑH:15 ñieåm) 1.ν 2. х 3. х 4. ν 5. х Chú ý: Nội dung của đề đều đ-ợc chọn từ những tài liệu có trình độ sơ cấp do caực chuyeõn gia Trung Quoỏc bieõn soaùn. Trong khi chaỏm baứi neỏu baứi laứm cuỷa thớ sinh coự caựch laứm khaực vụựi ủaựp aựn maứ vaón chaỏp nhaọn ủửụùc thỡ vaón ủuụùc ủieồm nhử quy ủũnh. - Mửụứi loói chớnh taỷ veà chửừ bũ trửứ 5 ủieồm con (5/100). - Sau khi chaỏm seừ toồng hụùp vaứ quy veà thang ủieồm 10.

Đáp án đề thi đại học khối D môn Tiếng Trung năm 2002