Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2007

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh khối B năm 2007 mã đề 152 209 418  546 893 927

Tải Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2007 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: SINH HỌC, Khối B

Mã đềthi Câu số 152 209 418 546 893 927

1. D C D A A B 2. C C B A C B 3. D D B A A A 4. A D C B C B 5. B A A B A C

6. B B A C A D 7. C D C A D D 8. B C C D D B 9. C C A D A C 10. B D D C A C 11. B B A C B B

12. C B D D B C 13. C D B B D D 14. A B A C C C 15. D C B B A A 16. A A B A B A 17. A D C C B C 18. B A D B C A 19. D D B D A B 20. C B D A C D

21. C C A A A B 22. A C D C D C 23. D D B A A A 24. D A A D D C 25. B C B C A A 26. B C D C D B 27. A A D B C C 28. D C A C C B 29. A D B D B B 30. D C C B B A

dethivn.com Mã đềthi Câu số 152 209 418 546 893 927

31. B A A D C A 32. C A D B C D 33. A B C B D D 34. A C C D B A 35. B B A A B D 36. A B A D C C 37. D B B B C B 38. D D C D C D 39. C D C C B B

40. C D A C A A 41. A B C B D A 42. D A D B A B 43. C A C D B D 44. B B C A B D 45. A B C A D D 46. D D B B B A

47. D B B A C D 48. C B B A C A 49. A C D D D A 50. C A A C B C 51. B C B C D C 52. C A D A D D 53. A B C D B A

54. C A D C D C 55. B A A D A C 56. D D C A C D 57. B A D B D B

Đáp án Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2007