Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012 mã đề 368  417  512  631  739  851

Tải Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối D5

Mã đề thi Câu số 368 417 512 631 739 851

1. D A A D A D 2. A D A A D A 3. B D A D B C 4. D C A D A B 5. A C D B C D 6. A B A A C B 7. A A D C D A 8. B A B B B C 9. B D C A B A

10. B D A D D D 11. B C B B C C 12. A D D A C C 13. D A D A C C 14. C C D C D A 15. A A D A B D 16. C D B C B C 17. A C B D C B 18. C A A C A D 19. B A B C A C 20. C C D B B D 21. B C C A A A 22. A D C C B B 23. D A C C A D

24. C C D B D A 25. D A A D C B 26. B B A A C C 27. D C D C A A 28. B B A B A A 29. D B B D D B 30. D D D B C A 31. C A A B B C 32. C D B D C D

33. A D C A A C 34. C C B D D D 35. B A C B D B 36. C C C A A C 37. A D A C D A 38. D B C B D B 1dethivn.com 2 Mã đề thi

Câu số 368 417 512 631 739 851 39. D C C A C A 40. B A B C A D 41. A C D A B D 42. B C C A A B 43. B B A C C B 44. C B C C D C 45. C C B D B A 46. A D C C A B 47. A B A C A B 48. D B C D D D 49. B B D D A C

50. C A A B D D 51. B D C A B C 52. C D C A C B 53. C A B D C D 54. D B B A A A 55. A A A D A A 56. A C B C A D 57. B A D D B C 58. C B C A D B 59. A C D A C A 60. D D D B B B 61. D A B B C D 62. C B A C D A 63. D B B D C C 64. B B D B C B 65. C A B C D C

66. B C A A D B 67. A B B B C A 68. C B B D B A 69. D C A B B C 70. A D A B B A 71. D D C D A B 72. D D B C B C 73. D D D B A A 74. A B B C D B 75. B A C D B C 76. D B D D D B 77. B D D B C D 78. C B C B B D 79. C C C C B D 80. A A D A D D


Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Đức khối D năm 2012