Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2006

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2006

Tải Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2006 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D

STT Câu Đáp án STT Câu Đáp án 1 Câu 1 C 36 Câu 36 C 2 Câu 2 B 37 Câu 37 A 3 Câu 3 B 38 Câu 38 C 4 Câu 4 B 39 Câu 39 C 5 Câu 5 A 40 Câu 40 C 6 Câu 6 B 41 Câu 41 B 7 Câu 7 A 42 Câu 42 B 8 Câu 8 A 43 Câu 43 D

9 Câu 9 C 44 Câu 44 A 10 Câu 10 A 45 Câu 45 A 11 Câu 11 C 46 Câu 46 A 12 Câu 12 B 47 Câu 47 B 13 Câu 13 B 48 Câu 48 C 14 Câu 14 C 49 Câu 49 A 15 Câu 15 A 50 Câu 50 C

16 Câu 16 B 51 Câu 51 B 17 Câu 17 C 52 Câu 52 B 18 Câu 18 C 53 Câu 53 A 19 Câu 19 D 54 Câu 54 D 20 Câu 20 C 55 Câu 55 B 21 Câu 21 C 56 Câu 56 C 22 Câu 22 A 57 Câu 57 D

23 Câu 23 A 58 Câu 58 A 24 Câu 24 B 59 Câu 59 A 25 Câu 25 C 60 Câu 60 D 26 Câu 26 C 61 Câu 61 A 27 Câu 27 A 62 Câu 62 B 28 Câu 28 B 63 Câu 63 C 29 Câu 29 C 64 Câu 64 D

30 Câu 30 A 65 Câu 65 A 31 Câu 31 C 66 Câu 66 A 32 Câu 32 D 67 Câu 67 B 33 Câu 33 A 68 Câu 68 C 34 Câu 34 A 69 Câu 69 D 35 Câu 35 D 70 Câu 70 A

Đáp án Đề thi đại học môn tiếng Trung Quốc Khối D năm 2006