Đáp án Đề thi Lịch sử THPT năm 2014

HƯỚNG DẪN CHẤM THI, Đáp án và thang điểm Môn thi: LỊCH SỬ – Giáo dục trung học phổ thông, KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014.

Tải Đáp án Đề thi Lịch sử THPT năm 2014 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 Môn thi: LỊCH SỬ - Giáo dục trung học phổ thông HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Văn bản gồm 02 trang) I. Hướng dẫn chung 1. Giám khảo nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm thi để đánh giá bài làm của thí sinh, cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài làm có nội dung sáng tạo. 2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm. 3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 điểm làm tròn thành 0,50 điểm; lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm). II. Đáp án và thang điểm Đáp án Điểm Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì? 4,0 đ a) Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên: 3,0 đ - Đường lối chiến lược cách mạng là tiến hành “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. 0,75 - Nhiệm vụ của cách mạng: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. 0,50 Tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất. 0,50 - Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. 0,75

câu 1 - Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản. 0,50 2 b) Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh: 1,0 đ Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là độc lập và tự do. 1,0 Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). 3,0 đ Yêu cầu thí sinh phân tích được các nội dung sau: - Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng: đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo... 0,75 - Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù và chiến đấu dũng cảm... 0,75 - Có hậu phương lớn miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở cả hai miền... 0,75

câu 2 - Sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa, lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới... 0,75 Lưu ý: Thí sinh nêu, giải thích, phân tích hợp lý thì cho điểm tối đa ý đó. Nếu thí sinh chỉ nêu nhưng chưa giải thích, phân tích thì không cho điểm tối đa. a) Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay. 3,0 đ a) Nêu những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc: 1,25 đ - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 0,25 - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 0,25 - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 0,25 - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 0,25 - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc). 0,25 b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc... 1,75 đ * Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc... 1,0 đ - Hòa bình là mong muốn, nguyện vọng, xu thế của các dân tộc trên thế giới, còn chiến tranh để lại hậu quả hết sức nặng nề. Đồng thời hòa bình là cơ sở, điều kiện để các quốc gia ổn định và phát triển mọi lĩnh vực. 0,50 - Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là: duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 0,50 * Liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo... 0,75 đ

câu 3 Thí sinh liên hệ được: Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc của tổ chức Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của của nước ta hiện nay: - Đấu tranh bằng biện pháp ngoại giao... 0,75 3 - Lên án, phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp... - Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế... - Đấu tranh bằng giải pháp pháp lý... Lưu ý: Yêu cầu thí sinh nêu, giải thích, phân tích được một trong các ý trên. Nếu thí sinh chỉ nêu nhưng chưa giải thích, phân tích được thì không cho điểm tối đa. ------------------Hết------------------

Đáp án Đề thi Lịch sử THPT năm 2014