Đáp án Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Lịch Sử

Đáp án Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Lịch SửTải Đáp án Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Lịch Sử PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi: LỊCH SỬ (Đáp án - Thang điểm có 02 trang)

Câu Nội dung Điểm Trình bày nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX và đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này. a. Trình bày nguồn gốc… - Do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. 1,00 - Do tình trạng bùng nổ dân số thế giới, sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 1,00 b. Trình bày đặc điểm lớn nhất… - Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 0,50

Câu I (3,0 điểm) - Trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ. 0,50 1. Kể tên hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX. - Khuynh hướng dân chủ tư sản 0,50 - Khuynh hướng vô sản 0,50 2. Nêu vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với cách mạng Việt Nam. - Góp phần vào sự thắng thế của con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản, góp phần giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. 0,50 - Tích cực chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 0,50 - Tích cực chuẩn bị điều kiện về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 0,50

Câu II (3,0 điểm) - Thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện chín muồi cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 0,50 1. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam. a. Phân tích tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954...

Câu III (2,0 điểm) - Làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava của thực dân Pháp, buộc Pháp phải bị động phân tán lực lượng và bị giam chân ở vùng rừng núi, chúng phải điều chỉnh kế hoạch Nava, quyết định xây dựng Điện Biên Phủ trở thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương... 0,25 1

Câu Nội dung Điểm - Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân và dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ... 0,25 b. Phân tích tác động của chiến dịch Điện Biên Phủ... - Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava - cố gắng cao nhất của thực dân Pháp với sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, làm thất bại hi vọng “kết thúc chiến tranh trong danh dự” của Pháp, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương... 0,25 - Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi,… buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương... 0,25 2. Cho biết ý kiến về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (12 - 1953). Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày, lập luận khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được các nội dung: - Là một quyết định đúng đắn, kịp thời vì lực lượng kháng chiến của ta đã trưởng thành và lớn mạnh, thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ có nhiều hạn chế... 0,50 - Thể hiện quyết tâm giành thắng lợi của quân và dân Việt Nam nhằm kết thúc chiến tranh... 0,50 Trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc”. 1. Phát biểu suy nghĩ về chủ trương trên của Đảng. Thí sinh có thể có nhiều cách trình bày, lập luận khác nhau, nhưng phải làm nổi bật được các nội dung: - Đây là chủ trương đúng đắn, là sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam… 0,25 - Đoàn kết tạo ra sức mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước, trở thành một trong những nhân tố cơ bản đảm bảo mọi thắng lợi của dân tộc Việt Nam ... 0,50 - Cần phải tăng cường hơn nữa khối đoàn kết dân tộc trong tình hình hiện nay… 0,25 2. Trình bày ý kiến cá nhân về những việc thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần phải làm để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc. Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo yêu cầu:

Câu IV (2,0 điểm) Đề xuất được ít nhất một việc làm cụ thể mà thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay cần làm để phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc và giải thích thuyết phục lý do đề xuất việc làm đó. 1,00 Điểm toàn bài: I + II + III + IV = 10,00 điểm --------Hết-------- 2

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Lịch Sử