ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D . Mã đề thi 170 276 468 657 854 901

Tải ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com Trang 1/5 - Mã đề thi 901 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 901 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 1: 他们争论了很长时间,可是谁也说服不了谁。 A. 双方合作得不错 B. 双方都坚持自己的意见 C. 双方要使用法律 D. 双方都不坚持自己的意见

Câu 2: 这个人看着面熟,可是一时又想不起来在哪儿见过。 A. 有时 B. 一下子 C. 这个小时 D. 一个小时

Câu 3: 我相信,只要我们共同努力,未来一定是非常美好的。 A. 求职 B. 过去 C. 将来 D. 现在

Câu 4: 以前,得这种病的十之八九是老年人。 A. 很少 B. 年龄很大 C. 时间很长 D. 大部分

Câu 5: 我可不相信你刚才说的话。 A. 表示强调 B. 表示疑问 C. 表示反问 D. 表示转折

Câu 6: 买东西时不能只看价格,俗话说“一分钱一分货”。 A. 质量更重要 B. 价格更重要 C. 先付钱再拿货 D. 价格与质量有关系

Câu 7: 妈妈答应明天陪我去同春市场买衣服。 A. 坚持 B. 同意 C. 否认 D. 支持

Câu 8: 我牙疼,吃不了这么硬的东西。 A. 吃不完 B. 吃不下 C. 不想吃 D. 不能吃

Câu 9: 时间久了,我渐渐地发现文文在疏远我。 A. 很快 B. 推动 C. 逐渐 D. 介绍

Câu 10: 她说来说去,说不出多少道理来。 A. 不想说 B. 来回走着说 C. 边走边说 D. 反复说

Câu 11: 原来是小王呀,我还想是张老师呢。 A. 以为 B. 想念 C. 相信 D. 作为

Câu 12: 昨天的汉语晚会你为什么迟到? A. 来晚了 B. 没来 C. 睡过了 D. 报名

Câu 13: 我朋友学了三年汉语,不过听北京人说话还有困难。 A. 只有 B. 不会 C. 虽然 D. 但是

Câu 14: 家庭与健康之间存在着密切而不可分割的关系。 A. 给 B. 向 C. 把 D. 和

Câu 15: 写着一手好字的父亲经常告诉我字只有多写多练才能写好。 A. 亲戚 B. 妈妈 C. 祖父 D. 爸爸 dethivn.com Trang 2/5 - Mã đề thi 901 Chọn thanh mẫu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi

Câu sau.

Câu 16: Phiên âm đúng của từ 足够 là: zú______òu. A. c B. g C. k D. h

Câu 17: Phiên âm đúng của từ 附近 là: ______ ùjìn. A. b B. p C. f D. m

Câu 18: Phiên âm đúng của từ 速度 là: ______ ùdù. A. sh B. c C. ch D. s Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau.

Câu 19: 是青青吗?才两年多没见,我 ______ 认不出你来了。 A. 简直 B. 马上 C. 忽然 D. 如何

Câu 20: 我们谁也不想失去这次 ______ ,都想通过表演来提高自己的汉语水平。 A. 时间 B. 情况 C. 机会 D. 时候

Câu 21: 他可是我们同学中的能人,______ 他想办的,______ 没有办不到的。 A. 即使 …… 也 …… B. 既然 …… 就 …… C. 只要 …… 就 …… D. 只有 …… 才……

Câu 22: 这时候,他们正在上课呢,恐怕你们还 ______ 。 A. 不能进教室去 B. 不进教室去 C. 进不教室去 D. 不能进去教室

Câu 23: 这里人均居住面积已达到 8 平方米 ______。 A. 上 B. 以上 C. 以外 D. 上面

Câu 24: 我对北京的生活 ______ 了。 A. 适用 B. 适合 C. 习惯 D. 合适

Câu 25: 不管你 ______ 讲,总之我不同意这种办法。 A. 这么 B. 什么 C. 那么 D. 怎么

Câu 26: 他的生日快到了,______ 我很忙,还是特意去商店给他买了礼物。 A. 哪怕 B. 尽管 C. 因为 D. 如果

Câu 27: ______ 大家都同意的话,那我们明天 ______ 出发。 A. 不仅 …… 而且 …… B. 假如 …… 就 …… C. 假如 …… 不 …… D. 与其 …… 不如 ……

Câu 28: 参加武术节的有 ______ 27 个国家和地区的48 个代表团。 A. 来自 B. 来从 C. 由来 D. 从来

Câu 29: 她花十块钱买了三 ______ 鱼。 A. 条 B. 支 C. 个 D. 件

Câu 30: ______ 公司的规定,招聘考试是口试笔试都有。 A. 为了 B. 对于 C. 根据 D. 自从

Câu 31: 我爸爸只喝茶 ______ 不喝咖啡。 A. 或 B. 然而 C. 或者 D. 而

Câu 32: 他已经学过四______ 语言了,真了不起! A. 本 B. 句 C. 节 D. 种

Câu 33: 我已经学了三个月书法了,你看这毛笔字我 ______ ? A. 写得好看不好看 B. 写得好看和不好看 C. 写不好看写得好看 D. 写得好看写得不好看

Câu 34: 我到越南来过很多次了,我觉得越南是世界上最安全的国家 ______。 A. 一个 B. 之一 C. 其中 D. 的 dethivn.com Trang 3/5 - Mã đề thi 901

Câu 35: ______ 什么人,都有交朋友的需要,都有与人沟通的需要。 A. 无论 B. 不但 C. 除了 D. 因为

Câu 36: 我喜欢中国菜, ______ 是川菜。 A. 还 B. 尤其 C. 而且 D. 更

Câu 37: 王老师身体并不好,教学任务也很繁重,______ 他很关心学生们。 A. 反而 B. 却 C. 但 D. 倒

Câu 38: 他一听到音乐,就可以 ______ 一切烦恼。 A. 失掉 B. 记得 C. 拿掉 D. 忘掉

Câu 39: 我一点也不认为他是正确的,你 ______ ? A. 呢 B. 嘛 C. 了 D. 吗

Câu 40: 素友 ______ 诗写得好,______ 人品更好。 A. 只要 …… 就 …… B. 既 …… 又 …… C. 因为 …… 所以 …… D. 不但 …… 而且 ……

Câu 41: ______ 吧,别再为这件事浪费时间和精力了。 A. 就这么样 B. 什么样 C. 怎么样 D. 不这么样

Câu 42: 这笔钱 ______ 不多, ______ 对他们来说却是一个不小的数目。 A. 如果 …… 那么 …… B. 不但 …… 而且 …… C. 虽然 …… 但是 …… D. 因为 …… 所以 ……

Câu 43: 我没去过他住的 ______ ,你陪我去一次吧。 A. 地方 B. 地区 C. 家庭 D. 地址

Câu 44: ______ 老师经常来帮助,从而使他克服了学习上的困难,取得了好成绩。 A. 如果 B. 因此 C. 由于 D. 不仅

Câu 45: 我们都知道,日韩同学学习汉语特别是汉字比欧美同学______。 A. 一点容易 B. 很多容易 C. 容易得多 D. 非常容易

Câu 46: 银河艺术团的小演员们 ______ 观众演唱了四五首歌曲。 A. 为了 B. 对 C. 为 D. 在

Câu 47: 他几十年如一日,每天都坚持锻炼, ______ 节假日 ______ 不例外。 A. 虽然 …… 却 …… B. 即使 …… 也 …… C. 无论 …… 都 …… D. 只要 …… 就 ……

Câu 48: 我们已经 ______ 他身上学到了许许多多的东西。 A. 从 B. 把 C. 使 D. 向 Chọn vận mẫu và thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi

Câu sau.

Câu 49: Phiên âm đúng của từ 惭愧 là: cánk ______ . A. èi B. uĭ C. uì D. uèi

Câu 50: Phiên âm đúng của từ 创造 là: ch ______ zào. A. uàn B. uàng C. oāng D. uān

Câu 51: Phiên âm đúng của từ 方便 là: fāngb ______ . A. ièn B. iàn C. èn D. iēn Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ

Câu 52 đến

Câu 61. (52)______走路,是我多年养成的习惯。记得我在学校上学时,学校组织 (53)______参观或游览,几乎都是走着去走着回来。随后又是几年的农村生活, (54)______我练出了一套走路的功夫。现在虽然年纪大了,家庭收入也有(55)_____ 很大的提高,但我这个爱走路的习惯仍未改变。每次出门,(56)______自己能承受dethivn.com Trang 4/5 - Mã đề thi 901 的路程,就都坚持步行。我这样做并不是为了省几个钱,而(57)______是为了锻炼 自己的身体。去年,我们全家到香山去游玩,恰巧碰到一(58)______老同学。当他 看到我那股登山的劲头时,特别(59)______我的体质,并问我是如何保养的。我把 方法告诉他后,他深有感触地说,这些年有了点儿钱,出门经常坐出租汽车,结 果只顾舒服方便,可体质却大大不如以前了。听完老同学的话,我想,在经济收 入提高后,千万不能只顾享受而(60)______锻炼自己的机会。(61)______健康,请多 走点儿路吧。

Câu 52: A. 喜欢 B. 希望 C. 高兴 D. 兴趣

Câu 53: A. 外地 B. 外出 C. 外围 D. 外边

Câu 54: A. 被 B. 把 C. 使 D. 给

Câu 55: A. 过 B. 所 C. 着 D. 了

Câu 56: A. 凡是 B. 无论 C. 因为 D. 只有

Câu 57: A. 全部 B. 完整 C. 完全 D. 全面

Câu 58: A. 位 B. 名 C. 些 D. 人

Câu 59: A. 想要 B. 羡慕 C. 爱好 D. 热爱

Câu 60: A. 不要 B. 减少 C. 忘记 D. 减轻

Câu 61: A. 如果 B. 为了 C. 关于 D. 对于 Từ 4 vị trí A, B, C, D cho trước trong các

Câu sau, chọn vị trí đúng cho từ/ cụm từ trong ngoặc.

Câu 62: 为了学习汉语,了解中国,我们A已经B来C北京D了。( 三年 )

Câu 63: A没有公共汽车,B也没有地铁,我们C该D 去那个地方呢?(怎么)

Câu 64: A 她在医学上所B 取得的成就C 同事们D 公认为是最好的。 ( 被)

Câu 65: 听说你们A班B 英语C老师去美国D留学过。( 的 )

Câu 66: 几乎A 每个人B 希望拥有自己C 想象中的D 完美生活。 ( 都 )

Câu 67: 我A已经B决定C 骑自行车去上班D。 ( 从明天起 )

Câu 68: A随着生活水平的B提高,C人们D 重视生活质量了。( 越来越 )

Câu 69: 我A 也B 你C 这么一个朋友,D 我怎么会害你呢? (就)

Câu 70: 在学习上A 不懂装B 懂,有问题C 要勇于向他D人请教。( 别 )

Câu 71: A今天的天气B可能会C 冷D。( 有点儿 ) Chọn thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi

Câu sau.

Câu 72: Phiên âm đúng của từ 信息là: ______ . A. xìnxì B. xìnxī C. xīnxì D. xīnxī

Câu 73: Phiên âm đúng của từ 认识 là: ______ . A. rènshi B. rénshí C. rēnshi D. rènshì

Câu 74: Phiên âm đúng của từ 真正 là: ______ . A. zhēnzhēng B. zhènzhèng C. zhènzhēng D. zhēnzhèng

Câu 75: Phiên âm đúng của từ 木材 là: ______ . A. mùcăi B. mùcài C. mùcāi D. mùcái Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 76: 父母一再告诉我,来北京后一定要认真学习。 A. 副词 B. 连词 C. 动词 D. 形容词 dethivn.com Trang 5/5 - Mã đề thi 901

Câu 77: 在这个基础上他又创立了一门新的学科。 A. 量词 B. 副词 C. 代词 D. 名词

Câu 78: 学生们都喜欢放假,可我却怕放假。 A. 助词 B. 副词 C. 连词 D. 动词

Câu 79: 卓别林是世界闻名的幽默大师。 A. 名词 B. 副词 C. 代词 D. 形容词

Câu 80: 他们正在图书馆上网呢。 A. 副词 B. 动词 C. 介词 D. 连词 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC khối D