ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D MÃ ĐỀ THI 187 359 483 736 824 962

Tải ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Trang 1/5 - Mã đề thi 187 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 187 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống cho mỗi

Câu sau.

Câu 1: 冰箱里的十几瓶啤酒都被他们几个______光了。 A. 歇 B. 喝 C. 曷 D. 渴

Câu 2: 老张是这个饭店的厨师,他的手艺远近______。 A. 闻明 B. 文明 C. 文名 D. 闻名

Câu 3: 妈,我现在才知道爸和您______钱真不容易。 A. 挣 B. 睁 C. 净 D. 争

Câu 4: ______、热情的服务使客人们满意而归。 A. 周到 B. 调到 C. 调倒 D. 周倒

Câu 5: 我生活在一个很普通但很幸______的家庭里,父母都很爱我。 A. 副 B. 富 C. 福 D. 幅 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc trong mỗi

Câu sau.

Câu 6: 我 A 从公园去 B 朋友 C,晚上才回学校 D。(那儿)

Câu 7: A 前天我打算看 B 的电影 C,可是没买到票 D。(晚上)

Câu 8: 他妈妈 A 招待 B 我们 C 而 D 准备很多好吃的东西。(为了)

Câu 9: A 我陪你去, B 发生了 C 什么意外,也好 D 有个帮忙的人。(万一)

Câu 10: A 这个问题要是不 B 及时解决,后果 C 非常严重 D 的。(将)

Câu 11: A 丁教授 B 还 C 没有 D 翻译完。(把这篇小说)

Câu 12: 你如果 A 没文化,就是 B 再有钱, C 别人 D 会看不起你。(也)

Câu 13: 我们 A 所做的 B 是小事, C 但它却影响着 D 整个公司的声誉。(看起来) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 14: 不要只忙着赚钱, 忽视了对下一代的教育。 A. 不自觉 B. 在乎 C. 不重视 D. 关注

Câu 15: 你的未来掌握在你自己手里,路是人走出来的。 A. 眼下 B. 今天 C. 过去 D. 明天

Câu 16: 咱们别等他了,他准是路上堵车了。 A. 或许 B. 未必 C. 一定 D. 按时

Câu 17: 他说来说去,但说不出什么道理来。 A. 反复说 B. 边走边说 C. 不想说 D. 来回走着说

Câu 18: 你甭想得到他的礼物了,他早就变心了。 A. 不行 B. 不用 C. 不能 D. 不够

Câu 19: 这个问题我们大家需要一块儿讨论才能解决。 A. 一直 B. 一定 C. 一共 D. 一起 Trang 2/5 - Mã đề thi 187

Câu 20: 我是乡下人,不懂你们这儿的规矩。 A. 城市 B. 下等 C. 本地 D. 农村

Câu 21: 这种自相矛盾的话,明显暴露出他内心的真实想法。 A. 前后不一致 B. 不能说 C. 不想说 D. 很自私

Câu 22: 我们现在得动身了,晚了会赶不上飞机的。 A. 跑步 B. 运动 C. 出来 D. 出发

Câu 23: 小丽是这家饭店的常客,每周最少要来一次。 A. 很平常的客人 B. 常常去那里的人 C. 客气的人 D. 买东西的顾客

Câu 24: 你买的这种感冒药很灵。 A. 灵活 B. 灵感 C. 不好 D. 灵验

Câu 25: 汉语其实很好学。 A. 可以 B. 容易 C. 完成 D. 优秀 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ

Câu 26 đến 35. 近几年来,手机的应用越来越广泛, ( 26) ______科研人员的精心设计,手机的功能也随之 不断增加。将来,手机不仅仅具有打电话、发短信的功能,还有很多( 27) ______的用途。比 如,可以用作心脏病人的“求救器”。这种手机与心脏病人( 28) ______带的心跳监测仪器互 相配合。当病人的心跳( 29) ______“危险”的程度时,手机会( 30) ______拨打一个预设的 手机号码,以短信的方式发出病人的心跳数据,让对方可以马上来抢救病人。 此外,出门在外的人( 31) ______可以用手机对家里的一切进行遥控。当主人离家外出后, 可使用手机通过因特网来( 32) ______家中的各种事务。比如,刮大风时,可使用手机指挥窗 户上的仪器关( 33) ______窗户;当夜晚来临时,也同样可以通过手机的遥控功能打开家里的 照明灯。另外,手机还能监视家里有没有可疑人员的出入。如( 34) ______了问题,家里的设 备会自动通过电子邮件( 35) ______主人报警。

Câu 26: A. 经常 B. 经历 C. 经过 D. 路过

Câu 27: A. 特殊 B. 特地 C. 奇迹 D. 奇怪

Câu 28: A. 随着 B. 随口 C. 随身 D. 随便

Câu 29: A. 达到 B. 上升 C. 处于 D. 进入

Câu 30: A. 自己 B. 自觉 C. 动手 D. 自动

Câu 31: A. 还 B. 要 C. 就 D. 再

Câu 32: A. 照料 B. 处理 C. 照看 D. 整理

Câu 33: A. 上 B. 下 C. 进 D. 来

Câu 34: A. 显示 B. 出现 C. 出发 D. 看见

Câu 35: A. 和 B. 往 C. 向 D. 从 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 36: 桌布、床单都是白颜色的,都很干净。 A. 代词 B. 形容词 C. 介词 D. 名词

Câu 37: 同学们都对老师表示感谢。 A. 形容词 B. 动词 C. 介词 D. 助词 Trang 3/5 - Mã đề thi 187

Câu 38: 改变有时会冒些风险,但也存在着希望。 A. 副词 B. 形容词 C. 助词 D. 动词

Câu 39: 要是你查不出个究竟来,我决不放过。 A. 名词 B. 量词 C. 动词 D. 副词

Câu 40: 我真不喜欢和你一起来的那个人。 A. 量词 B. 名词 C. 连词 D. 代词

Câu 41: 你就是坐汽车也赶不上他了。 A. 名词 B. 副词 C. 动词 D. 连词 Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi

Câu, từ 42 đến 46. 香港是世界上有名的“购物天堂”。它是一个实行自由贸易的自由港,大部分货物进出口 都没有关税,因此同样的商品它就比世界上其他地区的便宜一些。许多人来到香港都会买大 量的东西,这也带动了香港本地的经济,使它成为世界上一个重要的商业中心。 香港既有专门卖高档商品的购物中心,也有很多卖便宜货的小店,适合不同顾客的需要。 但要小心的是:和世界上其他地方一样,香港也有一些商店经常会欺骗消费者,这样的商店 多数在一些旅游者比较集中的地方。但是有名的大商店信誉都很好,服务质量也很高,完全 可以放心。“一分钱一分货”这句老话是有些道理的,顾客受骗常常是从贪便宜开始的。当 你发现受到欺骗时,一定要向当地的有关部门报告,香港消委会的一句宣传口号说得好: “消费权益在你手,据理力争要开口。”

Câu 42: 在香港购买东西的价钱为什么比其他地方便宜? A. 因为香港政府要吸引其他地方的顾客 B. 因为香港是一个不实行自由贸易的自由港 C. 因为香港集中各种各样的货 D. 因为这里大部分货物进出口都没有关税

Câu 43: 根据本文内容“高档商品”是什么意思? A. 质量好而价格高的商品 B. 质量不好而价格高的商品 C. 质量好而价格便宜的商品 D. 质量不好而价格便宜的商品

Câu 44: 根据本文内容我们知道什么? A. 香港的商店很一般 B. 香港的商店不符合顾客的要求 C. 香港的商店很高级 D. 香港的商店多样

Câu 45: 根据本文内容,来到香港的旅客的主要目的是什么? A. 看朋友 B. 工作 C. 学习 D. 购物

Câu 46: 在香港购物的顾客为什么容易上当? A. 因为他们不会挑东西 B. 因为他们想买便宜的东西 C. 因为他们只想买好的东西 D. 因为他们喜欢挑东西 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống cho mỗi

Câu sau.

Câu 47: Phiên âm đúng của từ 寻找 là:______únzhǎo. A. sh B. s C. q D. x

Câu 48: Phiên âm đúng của từ 馒头 là: ______. A. mántou B. mántóu C. mǎntóu D. mǎntou

Câu 49: Phiên âm đúng của từ 的确 là: d______què. A. ì B. é C. e D. í

Câu 50: Phiên âm đúng của từ 特殊 là: ______. A. tèshū B. tèshǔ C. tēshu D. tēshù Trang 4/5 - Mã đề thi 187

Câu 51: Phiên âm đúng của từ 傍晚 là: ______àngwăn. A. b B. p C. d D. f

Câu 52: Phiên âm đúng của từ 忙碌 là: mángl______. A. iè B. uè C. ù D. ǜ

Câu 53: Phiên âm đúng của từ 处罚 là: chǔf______. A. án B. én C. á D. áng

Câu 54: Phiên âm đúng của từ 家长 là: jiā______ǎng. A. ch B. zh C. sh D. z Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các

Câu sau.

Câu 55: 大家都忙着赶工作,你______在玩儿游戏,真是太不像话了! A. 却 B. 而 C. 更 D. 并

Câu 56: 这里卖的衣服很便宜,虽然质量比名牌服装______。 A. 差不多 B. 差多少 C. 差一些 D. 差得少

Câu 57: 一年过去了,小树又______。 A. 长高了半米 B. 长半米高了 C. 半米长高了 D. 长了半米高

Câu 58: 这位先生在超市里逛了足足有三个小时,可最后______买了一包口香糖。 A. 将 B. 只 C. 会 D. 还

Câu 59: 天气一天比一天暖和______,户外阳光灿烂,姑娘们也穿上了各式春装。 A. 极了 B. 一点儿 C. 了 D. 得多

Câu 60: 说实在的, 我也觉得自己______她不够关心。 A. 给 B. 对 C. 关于 D. 对于

Câu 61: 我______牺牲自己的利益, ______出卖朋友。 A. 以……而…… B. 如果……可以…… C. 宁愿……也不…… D. 即使……也……

Câu 62: 他喜欢挑灯夜战,每天都睡得比我晚______。 A. 多 B. 太多了 C. 得多 D. 两个小时多

Câu 63: 最新的研究发现,鸟儿的歌声______它的健康有着密切的联系。 A. 与 B. 及 C. 由 D. 并

Câu 64: 高中毕业后,他很想考大学可家庭没有经济条件, ______到社会中去工作。 A. 愿意 B. 只好 C. 愿望 D. 只要

Câu 65: 在中国,传统医药一直发挥______十分重要的作用。 A. 了 B. 着 C. 过 D. 一下

Câu 66: 他很不习惯这里的饮食,觉得______太咸______太辣。 A. 又……又…… B. 一边……一边…… C. 除非……否则…… D. 不是……就是……

Câu 67: 她不想回家太晚, ______妈妈担心。 A. 甚至 B. 免得 C. 于是 D. 以便

Câu 68: 今天在这家酒店举行集体婚礼的是来自我们厂的二十______新人。 A. 个 B. 副 C. 对 D. 双

Câu 69: 像这样一直努力______,相信你一定能成功的。 A. 出来 B. 上来 C. 上去 D. 下去

Câu 70: 这几天他起早摸黑,忙前忙后,是为了大家能______地过个年。 A. 闹闹热热 B. 热闹热闹 C. 热热闹闹 D. 闹热闹热 Trang 5/5 - Mã đề thi 187

Câu 71: 很多人以为陈尘是一位先生, ______她是我们公司的头号美女。 A. 况且 B. 其实 C. 本来 D. 何况

Câu 72: 现在去求职的学生也有______用人单位的权利。 A. 忽视 B. 重视 C. 选择 D. 录用

Câu 73: 黄河一直以来都______称为中华民族的母亲河。 A. 为 B. 让 C. 被 D. 叫

Câu 74: ______再苦再累,也要完成这项任务。 A. 即使 B. 不但 C. 如果 D. 虽然

Câu 75: 这大概就是中国人常说的“只知其一,不知其二” ______。 A. 嘛 B. 吧 C. 呢 D. 呀

Câu 76: 我可______来享受的, ______来工作的,请不要这样照顾我。 A. 不是……而是…… B. 既……又…… C. 不仅……而且…… D. 既……也……

Câu 77: 他惊呆了,有点儿不相信一个人可以把自行车骑______像汽车一样快。 A. 所 B. 的 C. 得 D. 地

Câu 78: 听了别人对他的批评,他______不生气, ______显得很高兴。 A. 既然……只好…… B. 虽然……但是…… C. 不是……就是…… D. 不但……反而……

Câu 79: 他的字打得______。 A. 快准 B. 准快极了 C. 很准快 D. 又快又准

Câu 80: 哥哥说:“在外学习时,只要好好照顾自己就行了,家里的_____事情就不用你操心。” A. 中间 B. 其他 C. 其中 D. 别 ---------------------------------------------------------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN – ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D