Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2006

ĐÁP ÁN  ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TIẾNG NGA, khối D

Tải Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2006 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TIẾNG NGA, khối D

STT Câu Đáp án STT Câu Đáp án 1 Câu 1 C 41 Câu 41 C 2 Câu 2 B 42 Câu 42 D 3 Câu 3 B 43 Câu 43 D 4 Câu 4 A 44 Câu 44 D 5 Câu 5 D 45 Câu 45 B 6 Câu 6 C 46 Câu 46 C 7 Câu 7 A 47 Câu 47 A 8 Câu 8 D 48 Câu 48 D 9 Câu 9 D 49 Câu 49 B

10 Câu 10 A 50 Câu 50 A 11 Câu 11 D 51 Câu 51 C 12 Câu 12 A 52 Câu 52 D 13 Câu 13 C 53 Câu 53 B 14 Câu 14 A 54 Câu 54 A 15 Câu 15 A 55 Câu 55 C 16 Câu 16 B 56 Câu 56 D 17 Câu 17 A 57 Câu 57 D 18 Câu 18 C 58 Câu 58 B 19 Câu 19 B 59 Câu 59 A 20 Câu 20 C 60 Câu 60 A 21 Câu 21 C 61 Câu 61 C

22 Câu 22 A 62 Câu 62 A 23 Câu 23 C 63 Câu 63 B 24 Câu 24 A 64 Câu 64 D 25 Câu 25 D 65 Câu 65 D 26 Câu 26 C 66 Câu 66 A 27 Câu 27 B 67 Câu 67 A 28 Câu 28 D 68 Câu 68 D 29 Câu 29 C 69 Câu 69 D 30 Câu 30 D 70 Câu 70 A 31 Câu 31 C 71 Câu 71 B 32 Câu 32 B 72 Câu 72 A

33 Câu 33 C 73 Câu 73 C 34 Câu 34 C 74 Câu 74 A 35 Câu 35 A 75 Câu 75 A 36 Câu 36 C 76 Câu 76 D 37 Câu 37 D 77 Câu 77 C 38 Câu 38 A 78 Câu 78 A 39 Câu 39 A 79 Câu 79 D 40 Câu 40 A 80 Câu 80 B

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Tiếng Nga khối D năm 2006