ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn LỊCH SỬ Khối C NĂM 2011

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn LỊCH SỬ Khối C NĂM 2011. (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Tải ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn LỊCH SỬ Khối C NĂM 2011 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
- THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ; Khối: C (Đáp án – Thang điểm có 02 trang)

Câu Đáp án Điểm PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đến cuối những năm 80 của thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi? a. Những sự kiện...:
- Từ đầu những năm 70, diễn ra các cuộc gặp gỡ thương lượng Xô – Mĩ. 0,50
- Tháng 11 – 1972, Cộng hoà Dân chủ Đức và Cộng hoà Liên bang Đức kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. 0,50
- Năm 1972, Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về hạn chế vũ khí chiến lược (ABM, SALT – 1). 0,50
- Tháng 8 – 1975, 33 nước châu Âu cùng với Mĩ và Canađa kí Định ước Henxinki tạo cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hoà bình, an ninh ở châu Âu. 0,50
- Tháng 12 – 1989, hai nhà lãnh đạo Liên Xô và Mĩ chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh. 0,50 b. Sự thay đổi quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN: I (3,0 điểm) Quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bước đầu được cải thiện. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao. 0,50 Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
- Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 0,50
- Chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cách mạng. Từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo. 0,75 II (2,0 điểm)
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của cách mạng Việt Nam. 0,75 Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông – xuân 1953 – 1954. a. Phương hướng chiến lược:
- Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai. 0,75 III (2,0 điểm)
- Buộc địch phân tán lực lượng, tạo điều kiện để ta tiêu diệt chúng. 0,75 2

Câu Đáp án Điểm b. Nhận xét: Chủ trương trên là đúng vì:
- Xuất phát từ sự trưởng thành của lực lượng kháng chiến và từ kinh nghiệm chiến trường.
- Nhằm phá kế hoạch tập trung binh lực của địch, làm cho chúng càng bị động hơn, tạo điều kiện để ta giành thắng lợi. 0,50 PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. a. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
- Ngày 25 – 4 – 1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước. 0,50
- Cuối tháng 6 đầu tháng 7 – 1976, Quốc hội khoá VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên. 0,50
- Nội dung kì họp đầu tiên: + Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại; quyết định tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô; đổi tên Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. 0,75 + Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước; bầu Ban dự thảo Hiến pháp. 0,25 b. Ý nghĩa:
- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước sẽ phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. 0,50 IV.a (3,0 điểm)
- Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước. 0,50 Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò của mặt trận đó được thể hiện như thế nào? a. Các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất:
- Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (7 – 1936), sau đổi thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (3 – 1938) 0,75
- Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (11 – 1939) 0,50
- Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) (5 – 1941) 0,50 b. Mặt trận có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám: Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh). 0,50 c. Vai trò:
- Việt Minh trực tiếp xây dựng lực lượng chính trị quần chúng, tham gia xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền. 0,50 IV.b (3,0 điểm)
- Việt Minh đã huy động lực lượng toàn dân tộc tham gia cách mạng và cùng với Trung ương Đảng phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 0,25
-
-
-
-
-
-
-
- Hết
-
-
-
-
-
-
-
-

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG Môn LỊCH SỬ Khối C NĂM 2011