Đáp án và Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Hóa Khối A năm 2014 mã đề 259  357  468  596  825  973.  Môn thi Hóa và Anh văn thi vào vào hôm nay (5-7-2014) theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỏi môn là 90 phút.

 

Tải Đáp án và Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:


Phiên bản Text

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi : HÓA, khối A - Mã đề : 596 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Ca = 40, Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag=108; Ba = 137.

Câu 1 : Cho phản ứng : NaX(rắn) + H2SO4 (đặc) 0 t  NaHSO4 + HX (khí) Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là A. HCl, HBr và HI. B. HF và HCl C. HBr và HI D. HF, HCl, HBr và HI

Câu 2 : Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH 3 là liên kết A. cộng hóa trị không cực B. hiđro C. ion D. cộng hóa trị phân cực

Đáp án và Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014Câu 3 : Cho 0,02 mol  -amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X là A.   32 CH CH NH COOH  B.   22 HOOC CH CH NH COOH  C.   2 2 2 HOOC CH CH CH NH COOH  D.   2 2 2 H N CH CH NH COOH 

Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là A. FeO, Fe3O4 B. Fe3O4 , Fe 2O3 C. Fe, Fe2O3 D. Fe, FeO

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng? A. Cu B. Na C. Mg D. Al

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO 3 loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 8,0 B. 9,5 C. 8,5 D. 9,0

Câu 7: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức H 2SO4.3SO 3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được cần V ml dung dịch KOH 1M . Giá trị của V là A. 10 B. 40 C. 20 D. 30

Câu 8: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH 3 , thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2 . Giá trị của a là A. 0,32 B. 0,22 C. 0,34 D. 0,46

Câu 9: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8. Nguyên tố X là A. O (Z=8) B. Cl (Z=17) C. Al (Z=13) D. Si (Z=14)

Câu 10: Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%) A. 100 lít B. 80 lít C. 40 lít D. 64 lít

Câu 11: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày? A. N2 B. CO C. CH4 D. CO2
Đáp án Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Câu 12: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2 . Mối quan hệ giữa n với m là a. m = 2n B. m = 2n +1 C. m = 2n + 2 D. m = 2n - 2

Câu 13: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O 2, N 2 và H 2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là A. H2 B. CO2 C. N2 D. O2

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai  -amino axit có công thức dạng xy H2NC H COOH ) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 6,53 B. 8,25 C. 5,06 D. 7,25

Câu 15: Thủy phân 37 gam este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H 2SO4 đặc ở 140 0 C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các este. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là A. 40,0 gam B. 42,2 gam C. 38,2 gam D. 34,2 gam

Câu 16: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử ? A. 2 3 2 2 2NO 2NaOH NaNO NaNO H O     B. 2 NaOH HCl NaCl H O    C. 23 CaO CO CaCO   D. 33 AgNO HCl AgCl HNO   

Câu 17: Chất X có công thức :   3 3 2 CH CH CH CH CH    . Tên thay thế của X là A. 2-metylbut-3-in B. 2-metylbut-3-en C. 3-metylbut-1-in D.3-metylbut-1en

Câu 18: Phenol (C6H5 OH) không phản ứng với chất nào sau đây? A. Na B. NaOH C. NaHCO3 D. Br2

Câu 19: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1 M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là A. 0,1 B. 0,3 C. 0,2 D. 0,4

Câu 20: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 0,448 lít khí H 2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là A.3,28 B. 2,40 C. 2,36 D. 3,32

Câu 21: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13 N? A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Câu 22: Cho các chất : axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 23: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit rắn trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H 2 (đktc). Sục khí CO 2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H 2SO4 , thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO 2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H 2SO4 ). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 5,04 B. 6,29 C. 6,48 D. 6,96
Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Câu 24: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là A. CO2 B. O3 C. NH3 D. SO2

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H 2 O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 2 1M. Giá trị của a là A. 0,20 B. 0,15 C. 0,30 D. 0,18

Câu 26: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là A. saccarozơ B. glucozơ C. xenlulozơ D. tinh bột

Câu 27: Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là A. 25 C H COOH B. 2 HOOC CH COOH  C. HOOC COOH  D. 37 C H COOH

Câu 28: Có ba dung dịch riêng biệt : H2SO4 1M; KNO 3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), (3). - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO. - Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V 2 lít khí NO. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. So sánh nào sau đây đúng? A. 21 V 2V  B. 21 2V V  C. 21 V 3V  D. 21 VV 

Câu 29: Dung dịch X chứa 0,1 mol 2 Ca  ; 0,3 mol 2 Mg  ; 0,4 mol Cl  và a mol 3 HCO  . Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là A. 49,4 gam B. 28,6 gam C. 37,4 gam D. 23,2 gam
Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH) 2 , thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 19,04 gam B. 18,68 gam C. 14,44 gam D. 13,32 gam

Câu 31: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY ; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O 2 (đktc), thu được khí CO 2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br 2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng hết với dung dịch KOH dư là A. 4,68 gam B. 5,44 gam C. 5,04 gam D. 5,80 gam

Câu 32: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? A. 0 t 4 3 2 NH Cl NaOH NaCl NH H O     B. 0 24 H SO t 2 5 2 4 2 C H OH C H H O ,   C. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) 0 t 4 NaHSO HCl   D. CH3 COONa(rắn) + NaOH(rắn) 0 CaO t 2 3 4 Na CO CH ,  

Câu 33: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,26 B. 0,24 C. 0,18 D. 0,15
de thi dai hoc mon hoa khoi a nam 2014

Câu 34: Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 2,24 lít khí H 2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là A. 4,35 B. 4,85 C. 6,95 D. 3,70 đặc

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai? A. CrO3 là một oxit axit B. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH C. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr 3+ D. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa 2 CrO  thành 2 4 CrO 

Câu 36: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A.phản ứng ngừng lại B. tốc độ thoát khí không đổi C. tốc độ thoát khí giảm D. tốc độ thoát khí tăng

Câu 37: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín:         2 2 2 CO k H O k CO k H k H 0 ;       Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi A. cho chất xúc tác vào hệ B. thêm khí H2 vào hệ C. giảm nhiệt độ của hệ D. tăng áp suất chung của hệ
Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs. B. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ C. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì D. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim

Câu 39: Đốt cháy 4,16 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O 2 , thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,80 B. 32,11 C. 32,65 D. 31,57

Câu 40: Cho ba mẫu đá vô (100% CaCO3 ) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường) . Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t 1 , t 2 , t 3 giây. So sánh nào sau đây đúng? A. 3 2 1 t t t  B. 213 t t t  C. 1 2 3 t t t  D. 1 2 3 t t t 

Câu 41: Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH) 2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là A. 5 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 42: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3 , CuCl 2 , AlCl 3 , FeSO4 . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
dap an de thi dai hoc mon hoa khoi a nam 2014

Câu 43: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom? A. Axit metacrylic B. Axit 2-metylpropanoic C. Axit propanoic D. Axit acrylic

Câu 44: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z tác dụng được với Na sinh ra khí H 2 . Chất X là A. 2 HCOO CH CHO  B. 32 CH COO CH CH  C. 2 HCOO CH CH  D. 3 HCOO CH CHCH 

Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C 2H4 và 0,3 mol H 2 . Đun nóng X với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a mol Br 2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,3 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,1

Câu 46: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? A. Nilon-6,6 B. Polietilen C. Poli(vinyl clorua) D. Polibutađien

Câu 47: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: X1 + H2 O  ñieä n phaâ n coù maø ng ngaê n X2 + X3 + H2  X2 + X4  BaCO3 + K2CO3 + H2O Hai chất X2, X 4 lần lượt là: A. KOH, Ba(HCO3 ) 2 B. NaOH, Ba(HCO3 ) 2 C. KHCO3 , Ba(OH) 2 D. NaHCO3 , Ba(OH) 2
Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014

Câu 48: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2 , thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 10,8 B. 21,6 C. 5,4 D. 16,2

Câu 49: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng

Câu 50: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3 , kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: Tỉ lệ a : b là A. 2 : 1 B. 2 : 3 C. 4 : 3 D. 1 : 1 Bùi Văn Thơm, Nguyễn Văn Thái, Trần Sĩ Tuấn (Trường THPT Vĩnh Viễn – TP.HCM) 0.4 0 số mol Al(OH) 3 0,8 2,0 2,8 số mol NaOH

Đáp án và Đề thi đại học môn Hóa Khối A năm 2014