Đề tham khảo môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2020

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề

Tải Đề tham khảo môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2020 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, không kế thời gian phát đề
Số báo đanh:................................. 2 _ dethivn.com
Câu 1: Năm 1921, Đảng Bônsêvích Nga quyết định A. thực hiện Chính sách kinh tế mới. B. thông qua Luận cương tháng Tư. C. thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. D. thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ hai.
Câu 2: Sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava. B. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. C. Hội đồng tương trợ kinh tế. D. Tế chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Câu 3: Quốc gia nào sau đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào năm 1950? A. Việt Nam. B. Inđônêxia. C. Án Độ. D. Trung Quốc.
Câu 4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 đo các nước trong khu vực nhận thấy cần A. tạo ra sự cân bằng sức mạnh với Mĩ. B. tăng cường sức mạnh quân sự. C. đoàn kết để giải phóng dân tộc. D. có sự hợp tác để cùng phát triển.
Câu §: Trong những năm 90 của thế ki XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây? A. Trải qua những đợt suy thoái ngắn. B. Khủng hoảng trầm trọng kéo dài. C. Phát triển nhanh và liên tục. D. Tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Câu 6: Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển “thần kì”? A. Brunây. B. Miến Điện. C. Angiêri. D. Nhật Bản.
Câu 7: Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp (1923)? A. Tư sản và địa chủ. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tiểu tư sản.
Câu 8: Năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm A. Bản án chế độ thực dân Pháp. B. Đường Kách mệnh. C. Con rồng tre. D. Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Câu 9: Tô chức nào sau đây được lập ra tại Hà Nội vào tháng 3-1929? A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. B. Chỉ bộ Cộng sản đầu tiên. C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Đảng Thanh niên.
Câu 10: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của A. Mặt trận Liên Việt. B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. C. khối liên minh công nông. D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Câu 11: Kẻ thù trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong những năm 1936-1939 là A. đế quốc và phong kiến. B. chế độ phản động thuộc địa. C. tư sản và địa chủ. D. để quốc và giai cấp địa chủ.
Câu 12: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 1 1-1939 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Đông Dương là A. đánh đổ phong kiến. B. chống tư sản và địa chủ. C. cải cách ruộng đất. D. đánh đổ đế quốc và tay sai.
Câu 13: Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)? A. Biên giới thu - đông năm 1950. B. Việt Bắc thu - đông năm 1947. €. Thượng Lào năm 1954. D. Điện Biên Phủ năm 1954.

Đề tham khảo môn Lịch sử thi THPT quốc gia 2020