Đề tham khảo môn Vật lí thi THPT quốc gia 2020

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.

Tải Đề tham khảo môn Vật lí thi THPT quốc gia 2020 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu 6: Máy phát điện XOay chiều một pha có phần cảm gồm p cặp cực (? cực nam và p cực bắc). Khi máy hoạt động, rôto quay đều với tốc độ ø vòng/giây. Suất điện động do máy tạo ra có tần số là A. #. B. 60. . Áo D. 7m. H pn
Câu 7: Trong quá trình truyền tải điện năng, đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, để giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây? A. Tăng điện áp hiệu dụng ‹ ở nơi truyền đi. B. Giảm tiết diện dây truyền tải. C. Tăng chiều dài dây truyền tải. D. Giảm điện áp hiệu dụng ở nơi truyền đi.
Câu 8: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung Cˆ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 7. Trong mạch đang có dao động điện từ tự : với tần số ƒ. Giá trị của ƒ là l A. 2z4JLC. B.— ng C. 2zLC. MersSe
Câu 9: Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng vô tuyến? A. 60 m. B. 0,3 nm. C. 60 pm. D. 0,3 um.
Câu 10: Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ; lục; lam và tím. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng A. lam. B. đỏ. Œ. tím. D. lục.
Câu 11: Tia X có cùng bản chất với tia nào sau đây? Ä., Tà . B. Tia tử ngoại. C. Tia anpha. D. Tia Ø'.
Câu 12: Gọi # là hằng số Plăng. Với ánh sáng đơn sắc có tần số ƒ thì mỗi phôtôn của ánh sáng đó mang năng lượng là h «+

Đề tham khảo môn Vật lí thi THPT quốc gia 2020