Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Tiếng Trung Quốc

Đề thi thử môn Tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2018 Tải Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Tiếng Trung Quốc PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

detthivn.com Trang 1/3 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ......................................................................... Số báo danh: ............................................................................. Mã đề thi 001 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 感受 là: ______. A. ɡǎnshòu B. ɡǎnshǒu C. ɡānshòu D. ɡānshǒu

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 农村 là: nónɡ______ūn. A. z B. l C. c D. d

Câu 3: 我们真______地希望看到老师欣喜的笑容。 A. 诚 B. 成 C. 盛 D. 城

Câu 4: 前两天的篮球比赛______个队赢了? A. 谁 B. 怎么 C. 什么 D. 哪

Câu 5: 她妈妈住院了,她每天都要往医院跑两______。 A. 番 B. 场 C. 顿 D. 趟

Câu 6: 这个房间的墙上一直挂______一幅山水画儿。 A. 的 B. 过 C. 着 D. 了

Câu 7: 小张, 你买笔记本电脑还是买手机______? A. 吧 B. 地 C. 呢 D. 得

Câu 8: 他在工作______做出了突出的成绩, 受到领导的重视。 A. 中 B. 内 C. 前 D. 后

Câu 9: 大学毕业以后, 是继续读研究生还是找工作,我还决定不______。 A. 下来 B. 过来 C. 起来 D. 上来

Câu 10: 这杯饮料______的,而且味道有点儿甜,喝了感觉特别舒服。 A. 冰凉冰凉 B. 凉凉冰冰 C. 冰冰凉 D. 凉凉冰

Câu 11: 他家离这儿挺远的,我骑了四十分钟的车______到。 A. 才 B. 就 C. 刚 D. 正

Câu 12: 听了我的话,他______,把我吓了一跳。 A. 兴奋地突然从椅子上一跃而起 B. 突然兴奋从椅子上地一跃而起 C. 兴奋地从椅子上突然一跃而起 D. 突然兴奋地从椅子上一跃而起

Câu 13: 他花了多年的心血, 迈出了______一步。 A. 走向城市的从农村艰难的 B. 从农村向城市的艰难走的 C. 从农村走向城市的艰难的 D. 艰难的从农村走向城市的

Câu 14: 我今天浑身无力, 提不起精神, 不知______是怎么回事。 A. 毕竟 B. 最终 C. 究竟 D. 终于

Câu 15: 讲话完毕, 王校长______亲切的口吻谢谢大家,然后请大家提出问题。 A. 据 B. 凭 C. 按 D. 以

Câu 16: 我们要提倡绿色消费方式, ______可持续发展创造一个良好的社会氛围。 A. 便于 B. 因 C. 以便 D. 为

Câu 17: 作为一名老师,对学生______要有耐心, ______要有责任心。 A. 要么……要么…… B. 或……或…… C. 不是……而是…… D. 既……还……

Câu 18: 他真有两下子, ______问题多难,到了他手里______得到圆满的解决。 A. 只要……就…… B. 无论……都…… C. 即使……也…… D. 尽管……都……detthivn.com Trang 2/3 - Mã đề thi 001

Câu 19: 我们_____要理解一个民族的文化, _____得先学好那个民族的语言。 A. 只要……就…… B. 如果……就…… C. 不管……都…… D. 只有……才……

Câu 20: 我想通过这次留学提高自己的汉语______。 A. 考试 B. 班 C. 课 D. 水平

Câu 21: 这儿的风景多美啊!我们______车拍照吧! A. 走 B. 回 C. 来 D. 下

Câu 22: 这件事情难度实在太______了,恐怕他做不了。 A. 小 B. 短 C. 大 D. 长

Câu 23: 在现代生活中每个公民都要增强法制______,并严格遵守法律。 A. 规律 B. 观念 C. 规则 D. 观点

Câu 24: 发生地震时,需要保持镇静,再______观察地形,寻找安全通道的标志。 A. 仔细 B. 小心 C. 精密 D. 当心 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong các

Câu sau.

Câu 25: 我让秘书给 A 张经理打了 B 电话 C,他都 D 没接。 (三次)

Câu 26: A 我在湖边休息时就 B 看见 C 跳下来 D 一只小猴子。 (从树上)

Câu 27: 街上十分 A 清静, B 只有铜铁店里发出 C 单调的 D 叮叮当当的声音。(让人头疼的) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích cho từ/cụm từ được gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 28: 孩子学到新东西时都会跟妈妈聊儿。 A. 学 B. 说 C. 唱 D. 念

Câu 29: 只要我们全班同学团结起来, 力气就很大。 A. 明白 B. 清楚 C. 强大 D. 伟大

Câu 30: 明天我们外语学院举办春节晚会,你高兴来吗? A. 愉快 B. 欢乐 C. 愿意 D. 满意

Câu 31: 这样突出的成绩可以无可争辩地宣告,你 15 年的努力没有白费。 A. 宣布 B. 宣传 C. 公告 D. 公布

Câu 32: 那个小镇白天非常热闹,但夜幕一降临,到处都是一片寂静。 A. 到来 B. 降落 C. 下降 D. 面临

Câu 33: 作为年轻人,我们要有雄心壮志,努力工作,不能无所作为。 A. 没有做出保证 B. 没有受重视 C. 没有受欢迎 D. 没有做出成绩

Câu 34: 这个孩子从小就很有志气,长大后一定会有出息。 A. 有条件 B. 有工作 C. 有前途 D. 有出路

Câu 35: 你们俩惹出事来就跑了, 让我替你们背黑锅,我简直受不了了。 A. 受冤枉 B. 受伤害 C. 被欺骗 D. 被抛弃 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ

Câu 36 đến

Câu 40. 老鹰是世界上寿命最长的鸟类,它一生的年龄可达 70 岁。要活那么长的寿命,它在 40 岁时必须做出困难却重要的决定。 当老鹰活到 40 岁时,它的爪子开始老化,无法有效地抓住猎物。它的尖嘴变得又长又 弯,几乎碰到胸膛。它的翅膀变得十分沉重,因为它的羽毛长得又浓又厚,使得飞翔十分 吃力。那时候它只有两种选择:等死或经过一个十分痛苦的更新过程。 那是 150 天漫长的操练。 它必须很努力地飞到山顶,在悬崖上筑巢,停留在那里,不得飞翔。老鹰首先用它的 尖嘴击打岩石,直到完全脱落,然后静静地等候新的尖嘴长出来。它会用新长出的尖嘴把 指甲一根一根地拔出来。当新的指甲长出来后,它便把羽毛一根一根地拔掉。 5 个月以后, 新的羽毛长出来了,老鹰开始飞翔,重新得力再过 30 年的岁月。detthivn.com Trang 3/3 - Mã đề thi 001 在我们的生命中,有时候我们必须做出困难的决定,开始一个更新的过程。我们必须 把旧的习惯、旧的传统抛弃,使我们可以重新飞翔。只要愿意放下旧的包袱,愿意学习新 的技能,我们就能发挥自己的潜能,创造新的未来。我们需要的是洗心革面,需要的是自 我改革的勇气与再生的决心。 (刘超英,《HSK 汉语水平考试速成强化教程》,北京语言大学出版社, 2013 年)

Câu 36: 根据文中的内容, 老鹰 40 岁时: A. 翅膀很有力 B. 爪子很锋利 C. 尖嘴不便使用 D. 无法抓住猎物

Câu 37: 老鹰努力飞到山顶是为了: A. 自找苦吃 B. 毁灭自己 C. 练习飞翔 D. 准备新生

Câu 38: 老鹰要用多长时间来完成它的更新过程? A. 近 30 年 B. 近 40 年 C. 近半年 D. 近 70 年

Câu 39: 关于老鹰, 下面哪一项正确? A. 40 岁以后羽毛更漂亮了 B. 老鹰飞到山顶要五个月的时间 C. 在山顶的过程非常痛苦 D. 努力让它自己的爪子变得更长

Câu 40: 文中“洗心革面” 的意思是: A. 痛下决心, 勇于创新 B. 学习一种新技能 C. 克服困难, 勇于创造 D. 发挥自己的潜能 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ

Câu 41 đến

Câu 50. 有一个盲人在夜晚走路时, 手里总是提着一个明亮的灯笼,别人看了很好奇就问他: “你自己看不见,为什么还要提灯笼走路?”那盲人满心欢喜地说:“这个 (41)______很 简单,我提灯笼并不是为了自己照路,而是为了让别人容易看到我,不会误撞到我,这样 就可以(42)______自己的安全,也等于帮助自己。” 有一次,我搭朋友的车,就借花献佛,再将这则故事叙述一遍(43)______他分享。朋 友听后,颇有同感,又以自己的(44)______经验加以佐证。他说: “以前我开车经过隧道, 总是不喜欢开车灯。一来隧道不长,里面光线还不差;二来(45)______麻烦,认为实在没有 必要开开关关。不料有一天(46)______迎面而来的大卡车撞了个正着,险些命丧黄泉。后来 我才觉悟到,开车灯是给对方看的,因为车子经过隧道时,是从亮处进入暗处,视觉难免 (47)______不过来,如果对面来车不开灯,那实在太危险了!” 世上的朋友,在漫漫的人生道路(48)______,自己走路是多么孤寂与危险,旦夕祸福, 没有人知道你从何处来,又往何处去。 (49)______能学学提灯笼的盲人,为别人照路,也照 亮自己。 (50)______帮助和关怀别人,别人也就帮得到你,所谓“为善至乐”就是这个意思 吧! (梁鸿雁,《HSK 最新模拟试题集》,北京语言大学出版社, 2008 年)

Câu 41: A. 道理 B. 事理 C. 理解 D. 理论

Câu 42: A. 保持 B. 保护 C. 保卫 D. 保留

Câu 43: A. 与 B. 叫 C. 对 D. 让

Câu 44: A. 实事 B. 事实 C. 实践 D. 实际

Câu 45: A. 算 B. 找 C. 丢 D. 嫌

Câu 46: A. 向 B. 为 C. 被 D. 于

Câu 47: A. 调谐 B. 调整 C. 调和 D. 调制

Câu 48: A. 里 B. 下 C. 上 D. 外

Câu 49: A. 尽管 B. 既然 C. 何况 D. 假如

Câu 50: A. 时时 B. 一时 C. 即时 D. 顿时 ---------- HẾT ----------

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2018 – môn Tiếng Trung Quốc