Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2012

Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2012 mã đề 173  236  491  625  859  947

Tải Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2012 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

dethivn.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D4 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 236 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 1: 对别人的不尊重,是破坏自己的______象。 A. 型 B. 形 C. 邢 D. 刑

Câu 2: 有一位研究人际关系的______家说过:“生活就是一连串的推销。” A. 砖 B. 专 C. 转 D. 传

Câu 3: 我房间里的空______坏了。 A. 惆 B. 周 C. 调 D. 绸

Câu 4: 他那______定不移的意志感动了我。 A. 贤 B. 竖 C. 紧 D. 坚

Câu 5: 森林中有很多药用植物和油料植物,______有很大的价值。 A. 惧 B. 俱 C. 真 D. 具 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 6: Phiên âm đúng của từ 挥动 là: h______dòng. A. ēi B. uī C. ēn D. ūn

Câu 7: Phiên âm đúng của từ 宿舍 là: ______. A. sūshè B. sùshē C. sūshē D. sùshè

Câu 8: Phiên âm đúng của từ 交通 là: ______. A. jiàotōng B. jiāotōng C. jiāotòng D. jiàotòng

Câu 9: Phiên âm đúng của từ 决心 là: ______uéxīn. A. q B. z C. j D. x

Câu 10: Phiên âm đúng của từ 重建 là: ______óngjiàn. A. z B. ch C. zh D. c

Câu 11: Phiên âm đúng của từ 穿着 là: chuānzh______. A. uó B. ōu C. áo D. e Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 12: 我们很满意这里的投资环境。 A. 动词 B. 副词 C. 名词 D. 连词

Câu 13: 与其考试前着急,不如平常随时复习。 A. 副词 B. 介词 C. 连词 D. 动词

Câu 14: 我的书房里有两面镜子,一大一小。 A. 数词 B. 名词 C. 量词 D. 代词

Câu 15: 车手用的是一辆高速跑车。 A. 代词 B. 动词 C. 介词 D. 名词

Câu 16: 她遇到高兴的事情时,就来找我聊天。 A. 动词 B. 名词 C. 形容词 D. 副词 Trang 1/5 - Mã đề thi 236 dethivn.com Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ

Câu 17 đến

Câu 21. 北方北方人喜欢吃面,南方人喜欢吃米,以米饭为主食;北方人吃得粗,南方人吃得细;北方 人爱吃咸,南方人爱吃淡;北方人大块吃肉,大碗喝汤,大口喝酒,吃得很简单;南方人喜欢 把肉弄成细细的、瘦瘦的,盘子、碗也小,可他们蛇、虫、鸟、兽、老鼠什么的都吃,吃得很 复杂又很奇怪。 北方有一次跟一个在北京住过多年的福建朋友一起吃饭,福建朋友说:“在北京跟人聊天,会 觉得北京人是天下最聪明的人,因为他们什么都知道,说话就像哲学家。但在北京吃饭,又觉 得北京人是天下最笨的人,因为他们永远不知道怎么把菜做得好吃一点儿。” 北方大部分北京人可能不同意他的话,但我觉得他的话有点儿道理。有一年我在北京出差,每 天早上出门都找不到像样的早点吃。跟我们武汉花样百出的早点比,北京人只知道大饼油条、 馒头包子。我每天早上做的第一件事就是一边艰难地吃大饼油条,一边骂北京早点。 (据方方《永远的话题——痴》,有删改)

Câu 17: 南方人的主食是: A. 馒头 B. 稀饭 C. 米饭 D. 面条

Câu 18: 北方人是怎么吃肉的? A. 把肉弄成一片的 B. 把肉弄成小块的 C. 把肉弄成大块的 D. 把肉弄成细细的

Câu 19: 作者跟谁一起吃饭? A. 武汉朋友 B. 外国朋友 C. 北京朋友 D. 福建朋友

Câu 20: 在吃这个方面,作者的朋友觉得: A. 北京人很会享受 B. 北京人是天下最聪明的人 C. 北京人是天下最笨的人 D. 北京人非常讲究

Câu 21: “花样百出”的意思是: A. 颜色好 B. 样子和颜色都好 C. 样子好 D. 很多种类 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 22: 他们俩从没像今天这样不欢而散。 A. 欢乐 B. 欢送 C. 欢迎 D. 喜欢

Câu 23: 杭州西湖美景闻名中外。 A. 名誉 B. 有名 C. 名胜 D. 名声

Câu 24: 我读他的信,越读越觉得不对劲儿。 A. 不正常 B. 不正确 C. 不习惯 D. 没意思

Câu 25: 大家以为他会同意,不料他竟提出了那么多意见。 A. 当然 B. 没想到 C. 不如说 D. 因此

Câu 26: 大家都在湖边呢,那儿可真漂亮! A. 房子 B. 所有的人 C. 家里人 D. 人家

Câu 27: 她把自己的儿子领到我面前,请我当他的辅导老师。 A. 拐 B. 带 C. 拿 D. 取

Câu 28: 遇到这么点儿困难就灰心了,真没出息! A. 没信心 B. 有信心 C. 担心 D. 小心

Câu 29: 在中国留学时,我得了鼻炎,总流鼻涕。 A. 一直 B. 最少 C. 毕竟 D. 全部

Câu 30: 不可否认,洋货的大量涌入带来了一些问题。 A. 应该否认 B. 应该承认 C. 最好否认 D. 不能承认

Câu 31: 我们是多年的邻居,还谢什么? A. 感谢谁 B. 不用谢 C. 在哪儿谢 D. 怎么谢 Trang 2/5 - Mã đề thi 236 dethivn.com

Câu 32: 我望着他,一时不知说什么好。 A. 短时间内 B. 一小时 C. 偶然 D. 从生到死

Câu 33: 我从未种过蔬菜,真不知道怎么干。 A. 从小开始 B. 从来没有 C. 从此 D. 以前

Câu 34: 犯了错误当然不好,可是,人非圣贤,谁能无过呢? A. 没有过错 B. 过意不去 C. 没有去过 D. 无法过去 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các

Câu sau.

Câu 35: ______她怎么说,妈妈______不同意让她去非洲旅行。 A. 尽管……也…… B. 无论……也…… C. 不是……就是…… D. 虽然……但是……

Câu 36: 你______到了草原,______应该体验一下草原牧民的生活。 A. 尽管……还…… B. 虽然……却…… C. 不管……也…… D. 既然……就……

Câu 37: 他那种表情好像对______都不在乎似的。 A. 怎么 B. 什么 C. 哪儿 D. 这么

Câu 38: 你先把我说的意思记______,回头再讨论。 A. 出来 B. 起来 C. 下来 D. 上来

Câu 39: 各国代表在会议上相继发言,对地球变暖的问题______了看法。 A. 发表 B. 表明 C. 显示 D. 发现

Câu 40: 不知为什么,我______现代城市的娱乐方式总是不太感兴趣 。 A. 对 B. 给 C. 向 D. 被

Câu 41: 下周我们学校要______家长会。 A. 来 B. 办 C. 进 D. 开

Câu 42: 哎呀,你们来晚了一步,张经理______出去一会儿。 A. 刚才 B. 马上 C. 就 D. 刚

Câu 43: 在生活中,永远不要失去笑容和信心,______有再多的烦恼和困难。 A. 于是 B. 哪怕 C. 简直 D. 几乎

Câu 44: 如果你老是______坏处去想,那么日子就难过了。 A. 当 B. 往 C. 从 D. 朝

Câu 45: 没有亲情、友情和爱情,世界就会是一片孤独______黑暗。 A. 还是 B. 可 C. 然而 D. 与

Câu 46: 窗台上放着的那______花是我前天买回来的。 A. 幅 B. 条 C. 张 D. 盆

Câu 47: ______这个问题,我们已经开会研究过了。 A. 按照 B. 根据 C. 关于 D. 通过

Câu 48: 香港的夜色真美,我们不要闷在宾馆里,到街上走______走吧! A. 过 B. 了 C. 着 D. 一

Câu 49: 只要治好她的病,______再苦再累我也心甘情愿。 A. 特别 B. 尤其 C. 就是 D. 难道

Câu 50: 我一上舞台,就紧张______把台词忘得一干二净。 A. 得 B. 了 C. 过 D. 着

Câu 51: 这个工作______你去______,别人谁也没有这方面的能力。 A. 在……看来 B. 拿……来说 C. 非……不可 D. 对……来说 Trang 3/5 - Mã đề thi 236 dethivn.com

Câu 52: 我们______要处理好人口和就业问题,______才能解决能源和环境问题。 A. 即使……也…… B. 首先……然后…… C. 一边……一边…… D. 只要……就……

Câu 53: 那天广场上的人特别多,我们好容易______能挤进去。 A. 就 B. 没 C. 只 D. 才

Câu 54: 其实在世界杯比赛中,荷兰队的______跟西班牙队不相上下。 A. 表现 B. 代表 C. 出现 D. 象征

Câu 55: 我们来的时候,看见她______做家务,______听音乐。 A. 越……越…… B. 一边……一边…… C. 一起……一起…… D. 也……也……

Câu 56: 在我印象中,他一直是个______的老头儿。 A. 和和气气得很 B. 很和和气气 C. 和气一和气 D. 和和气气

Câu 57: 网络的普及______人们的生活带来了极大的便利。 A. 把 B. 给 C. 使 D. 被

Câu 58: 他们对你的热情招待满意______。 A. 极了 B. 得死了 C. 很 D. 不得了

Câu 59: 这个问题大家已经讨论了很长时间了,什么时候才能有个结论______? A. 呢 B. 吗 C. 吧 D. 了

Câu 60: 幸亏来得早,______就赶不上车了。 A. 不如 B. 不过 C. 要不然 D. 不比

Câu 61: 那个地方人们的思想比我们想象的______落后。 A. 还 B. 很 C. 不 D. 没 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ

Câu 62 đến

Câu 71. 北方我在一家贸易公司工作,(62)______没有结婚,也没有可以谈婚论嫁的男朋友。说实 话,我(63)______自己将来能否有美满的婚姻没有太大的信心。我觉得在这样一个充满竞 争、压力、动荡的时代,幸福稳定(64)______婚姻和家庭真的是个奢望。 北方就(65)______我的老板来说,他是一个三十出头的男人,因为工作太忙、应酬太多, (66)______每天都是十一二点回家,有时甚至更晚。(67)______加上三天两头出差,我不 敢想象他的家庭生活是个什么样子,我想就是有妻子(68)______也快要离婚了。我还有一些 同事和朋友,他们不是丈夫派到外地工作了,(69)______妻子出国留学了,我不知道这样的 长期分居会带来什么后果。时间长了,难免会有外遇,也难免缺乏感情(70)______的交流和 沟通。我觉得,(71)______社会的发展,婚姻和家庭将面临越来越多的困难。 (选自马箭飞《汉语口语速成——提高篇》,北京语言大学出版社)

Câu 62: A. 再 B. 都 C. 还 D. 则

Câu 63: A. 给 B. 被 C. 使 D. 对

Câu 64: A. 的 B. 地 C. 了 D. 着

Câu 65: A. 拿 B. 当 C. 对 D. 算

Câu 66: A. 似乎 B. 却 C. 几乎 D. 差点儿

Câu 67: A. 再 B. 又 C. 只 D. 倒

Câu 68: A. 害羞 B. 恐惧 C. 害怕 D. 恐怕

Câu 69: A. 就是 B. 还是 C. 算是 D. 而是

Câu 70: A. 里 B. 中 C. 内 D. 上

Câu 71: A. 随着 B. 随意 C. 根据 D. 接着 Trang 4/5 - Mã đề thi 236 dethivn.com Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.

Câu 72: 我的自行车A丢了,可能 B找 C到 D了。 (不)

Câu 73: A慢点儿 B吃,C把刚穿上的新衣服D弄脏了。 (别)

Câu 74: 你A最好 B呆在家里,可 C别一个人出去,这里治安 D乱得很。 (千万)

Câu 75: 有些商品广告A不实事求是 B,万万 C相信 D。 (不可轻易)

Câu 76: 你A的鞋 B放在 C他的椅子上 D呢? (怎么)

Câu 77: 家里没人A照顾你,B还是 C全好了 D出院吧。 (再)

Câu 78: 三十A多 B岁的人了,性格变C不了 D。 (了)

Câu 79: 每当奶奶讲A故事的时候,孩子们都抬 B起头,目不转睛地注视 C她 D。(着)

Câu 80: 他们昨天刚刚来到北京 A,还没有去过B长城、C故宫 D呢。 (这些地方) ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 236

Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2012