Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013

Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã đề 196  371  527  638  749  958

Tải Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

uploaded by dethivn.com Trang 1/5 - Mã đề thi 749 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 749 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau:

Câu 1: 班上的大多数同学都在聚精会神地听老师讲课。 A. 精神集中 B. 很不耐烦 C. 似懂非懂 D. 高度紧张

Câu 2: 北京的公园没有一个他没去过的。 A. 他都没去过 B. 他都去过 C. 只有一个他没去过 D. 他只去过一个

Câu 3: 今天这场足球比赛踢得非常漂亮。 A. 美丽 B. 精彩 C. 痛快 D. 优秀

Câu 4: 今天没有时间了,改天我去看你吧。 A. 改成一天 B. 明天 C. 以后的某一天 D. 改变天气

Câu 5: 国家领导人出席了这次开幕式。 A. 批准 B. 建议 C. 参加 D. 组织

Câu 6: 老人、孩子和体弱者尤其要注意营养与卫生。 A. 更 B. 真的 C. 也许 D. 当然

Câu 7: 大富大贵并不重要,每天开心平安就好。 A. 感兴趣 B. 有兴趣 C. 开会 D. 高兴

Câu 8: 机会就在眼前,可我却不知如何把握。 A. 坚持 B. 奋斗 C. 抓住 D. 考虑

Câu 9: 你马上收拾一下儿,今天下午我们就动身回南昌。 A. 布置 B. 关照 C. 安排 D. 整理

Câu 10: 你应该合理安排和充分利用业余时间。 A. 毕业时间 B. 工作时间 C. 非专业的 D. 工作时间以外

Câu 11: 刚才还出太阳,忽然又下起雨来了。 A. 当然 B. 忽视 C. 突然 D. 然而

Câu 12: 我已经检查了好几遍了,绝对不会有问题。 A. 非常 B. 极其 C. 肯定 D. 必须

Câu 13: 不管你态度怎么样,反正我不赞成。 A. 赞美 B. 同意 C. 等候 D. 包括 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau:

Câu 14: Phiên âm đúng của từ 拼音 là: p______yīn. A. īn B. iān C. iē D. īng

Câu 15: Phiên âm đúng của từ 春天 là: ______. A. chūntiān B. chūntiàn C. chùntiàn D. chùntiān uploaded by dethivn.com Trang 2/5 - Mã đề thi 749

Câu 16: Phiên âm đúng của từ 善解 là: ______ànjiĕ. A. k B. h C. s D. sh

Câu 17: Phiên âm đúng của từ 重大 là: ______òngdà. A. z B. ch C. c D. zh

Câu 18: Phiên âm đúng của từ 日常 là: ______. A. rìchāng B. rìcháng C. rìchàng D. rìchǎng

Câu 19: Phiên âm đúng của từ 守岁 là: sh______suì. A. uǎ B. uĭ C. ŭ D. ŏu Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (từ

Câu 20 đến

Câu 29 ): 北极的气候(20)______寒冷,要在这样的自然条件(21)______生存,没有一点真本 领是不行的。就拿北极的昆虫来说吧,它们所受到的考验是我们人类很难想象的。在寒冷的 冬天,人类可以(22)______上厚厚的棉衣来躲避寒冷,而小小的昆虫却永远只能光着身 子。那么,它们(23)______度过北极寒冷的冬天呢?实际上,绝大多数的昆虫在一年里, (24)______有九个月的时间,它们的身体都处在冷冻(25)______之中,它们在土壤、泥 巴或者沼泽里和其他物质冻在一起,以冬眠的(26)______来度过寒冷的季节。 我们知道,在寒冷的季节里,水都冻成了(27)______,如果昆虫身体内部也结冰的 话,就有可能损害它们的器官,从而毁坏其身体。(28)______防止这一点,北极的昆虫具 有一种生存绝技,在进入冬眠状态之前,它们能自动地将身体里的水分减少到最低限度,从 而有效地避免使体内结冰。这样,在整个漫长(29)______冬季,它们就可以放心地睡大觉 了。 (选自王碧霞、王瑞峰《科普汉语阅读·上册》,北京语言大学出版社,2006年)

Câu 20: A. 有点儿 B. 更加 C. 非常 D. 比较

Câu 21: A. 下 B. 外 C. 内 D. 上

Câu 22: A. 装 B. 带 C. 戴 D. 穿

Câu 23: A. 怎样 B. 什么 C. 为什么 D. 哪儿

Câu 24: A. 大约 B. 只有 C. 左右 D. 一定

Câu 25: A. 样子 B. 状态 C. 形状 D. 情况

Câu 26: A. 款式 B. 样式 C. 方式 D. 方面

Câu 27: A. 寒冷 B. 水 C. 冰 D. 雪

Câu 28: A. 为了 B. 更要 C. 特别 D. 因为

Câu 29: A. 的 B. 了 C. 得 D. 地 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau:

Câu 30: 难道你只知道森林可以提供______量的木材吗? A. 犬 B. 大 C. 夫 D. 太

Câu 31: 父母的恩情说不完、道不尽,我们每个人要铭______在心。 A. 刻 B. 该 C. 咳 D. 亥

Câu 32: 我对这里的学习环境很______意。 A. 两 B. 满 C. 瞒 D. 俩

Câu 33: 这支______珠笔既便宜又好看。 A. 团 B. 园 C. 元 D. 圆 uploaded by dethivn.com Trang 3/5 - Mã đề thi 749

Câu 34: 连他自己也搞不清______到底是怎么回事儿。 A. 梵 B. 梦 C. 楚 D. 焚 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc (từ

Câu 35 đến

Câu 39 ): 统计显示,广州是中国九大城市中物价最高的城市,它的货币购买力明显不如其他城 市。在广州 100元的生活消费,在上海仅需 84元就能实现,在哈尔滨仅需 64元。 北京、天津、武汉、成都和西安五个城市是物价水平中等城市,这些城市只需花 70~75 元就能实现广州 100 元的生活消费,花 84~90 元就能实现上海 100 元的生活消费。物价水平 最低的是沈阳和哈尔滨,其货币购买力明显高于其他七个城市。在沈阳 100 元所能实现的消 费,在广州得 148元,在上海得 124元;在哈尔滨 100元所能实现的消费,在广州需 157元, 在上海需 131元。 由于不同城市的价格水平不一样,因此各城市居民的实际收入不能等同于货币收入。北 京的价格水平相对较低,因此北京居民的实际收入居九大城市之首。同样,由于广州价格水 平较高,因此上海居民与广州居民之间的实际收入差距不到 10%,并不像人们一直认为的那 样,有 20%以上的差距。 (选自郑蕊《汉语阅读速成·基础篇》,北京语言大学出版社,2010年,有删改)

Câu 35: 中国九大城市中货币购买力最低的是: A. 广州 B. 北京 C. 上海 D. 哈尔滨

Câu 36: 在上海 100元的生活消费在天津大概需要多少钱? A. 70~75元 B. 124元 C. 131元 D. 84~90元

Câu 37: 中国九大城市中物价水平最低的是: A. 成都 B. 哈尔滨 C. 北京 D. 西安

Câu 38: 这九大城市中,哪个城市居民的实际收入最高? A. 上海 B. 沈阳和哈尔滨 C. 广州 D. 北京

Câu 39: 上海和广州两地居民的实际收入差距是: A. 10% B. 20% C. 20%以上 D. 10%以下 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau:

Câu 40: 他虽然是一个外国人,却能说一口______的普通话。 A. 流利 B. 通顺 C. 明白 D. 自然

Câu 41: 这桌饭菜是她专门______你准备的,你说什么也得多吃点儿。 A. 由 B. 为 C. 为着 D. 对

Câu 42: 这个问题______难了,我回答不上来。 A. 十分 B. 特别 C. 很 D. 太

Câu 43: 这家老字号名气______大,服务______很一般。 A. 虽然……却…… B. 如果……就…… C. 因为……所以…… D. 虽然……但是……

Câu 44: 真快______!转眼又到新年了。 A. 的 B. 啦 C. 了 D. 呀

Câu 45: 我今天有些不舒服,没去上课,上午老师讲______是什么内容? A. 了 B. 过 C. 着 D. 的

Câu 46: 经过多年的努力,他______取得了事业上的成功。 A. 总是 B. 总之 C. 终于 D. 一生 uploaded by dethivn.com Trang 4/5 - Mã đề thi 749

Câu 47: 他家里所有的事情都是夫妻俩商量好了以后再决定的,______是孩子的衣服______要 两个人去买。 A. 与其……不如…… B. 不但……而且…… C. 除非……否则…… D. 即使……也……

Câu 48: ______时间不够,我们只去了中国历史博物馆。 A. 由于 B. 对于 C. 即使 D. 为了

Câu 49: 黄河全长有 5464公里,是中国有名的长河______。 A. 之中 B. 一个 C. 之一 D. 一条

Câu 50: 这部小说难______难,可很有意思。 A. 是 B. 不 C. 了 D. 一

Câu 51: ______中国的传统礼俗,明天将由张教授来给大家讲授。 A. 在于 B. 由于 C. 关于 D. 对于

Câu 52: 因为明天______,所以我在那儿呆了一会儿就回来了。 A. 有上课 B. 上课了 C. 有上课了 D. 有课

Câu 53: 这里的山民都爱唱歌,______走到哪里,______听到他们的歌声。 A. 要么……要么…… B. 无论……都…… C. 没有……没有…… D. 既然……就……

Câu 54: 从世界上第一______电子计算机问世到今天,已经整整 50年了。 A. 张 B. 把 C. 座 D. 台

Câu 55: 他们一家人______,家庭生活温馨和谐。 A. 相亲相爱 B. 互相亲爱 C. 亲亲爱爱 D. 亲爱亲爱

Câu 56: 大家可以坐______发言,不必站起来。 A. 着 B. 的 C. 过 D. 了

Câu 57: 老张准备把书借给我,但必须在星期六______还给他。 A. 之外 B. 之后 C. 之前 D. 之中

Câu 58: 未来社会需要的______书呆子,______有实际能力的新人才。 A. 不是……而是…… B. 只要……就…… C. 不是……就是…… D. 只有……才……

Câu 59: 师傅,请您帮我看看,这块手表还______? A. 修得好修不好 B. 修得好不好 C. 修好了没有 D. 没修得好吗

Câu 60: 像这样一直努力______,相信你一定能成功的。 A. 上来 B. 下去 C. 上去 D. 出来

Câu 61: 这次语言实践活动______丰富了学生们的知识,______增进了师生间的了解。 A. 不仅……还…… B. 只要……就…… C. 宁可……也不…… D. 哪怕……也……

Câu 62: 我们用______的时间才完成的项目,他们用半年就完成了。 A. 两年和一半 B. 两年半 C. 半两年 D. 两半年

Câu 63: 你来得还不晚,电影______开演。 A. 就 B. 刚 C. 正 D. 要

Câu 64: 你说得______容易,事情要真是这么好办,我也不用这么烦了。 A. 可是 B. 但 C. 倒 D. 不过

Câu 65: 你这样对他是一______极不负责任的态度。 A. 回 B. 副 C. 种 D. 样 uploaded by dethivn.com Trang 5/5 - Mã đề thi 749

Câu 66: 这个人我好像在______地方见过,但一时又想不起来。 A. 哪 B. 任何 C. 哪儿 D. 什么 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau:

Câu 67: 没有什么能比得上父母留给孩子的爱心。 A. 名词 B. 副词 C. 动词 D. 代词

Câu 68: 校园里的花儿非常漂亮。 A. 动词 B. 名词 C. 形容词 D. 副词

Câu 69: 你吃过北京烤鸭吗? A. 象声词 B. 副词 C. 助词 D. 叹词

Câu 70: 海边的空气特别新鲜,让我们全身充满了轻松的感觉。 A. 名词 B. 形容词 C. 动词 D. 副词

Câu 71: 以前我总是在家里养几盆花草,然而总是养不好。 A. 介词 B. 代词 C. 连词 D. 副词 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc cho các

Câu sau:

Câu 72: A 他们正 B 坚持不懈地 C 世界 D 先进技术挑战。 (向)

Câu 73: 我以为 A 这样走 B 会近一点儿 C,没想到 D 更远了。 (反而)

Câu 74: 春节是中国 A 最大的传统节日,一到春节 B 都贴春联、C 买年货,D 可热闹了。 (家家户户)

Câu 75: 朋友的 A 帮助 B 加快我的 C 翻译 D 进度。 (大大)

Câu 76: 我 A 有事,今天 B 比平时 C 走了 D 十分钟。 (早)

Câu 77: 大哥 A 找 B 他 C 两次 D。 (过)

Câu 78: A 博物馆 B 半小时会 C 播放 D 一些短片,其中《飞》最受欢迎。 (每)

Câu 79: 谢谢你 A 还 B 把老同学 C 忘了,我一定 D 参加你们的婚礼。 (没)

Câu 80: 芽庄以 A 她迷人 B 的自然风光吸引 C 成千上万的旅游者 D。 (了) ---------------------------------------------------------- HẾT ----------

Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2013