Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án và Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2014 mã đề thi  359 491 572 637 815 962

Tải Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 359 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 效率 là: ______. A. xiǎolǜ B. xiāolǜ C. xiáolǜ D. xiàolǜ

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 班长 là: ______ānzhǎng. A. p B. d C. f D. b

Câu 3: Phiên âm đúng của từ 年纪 là: n______jì. A. áng B. ián C. iáng D. án

Câu 4: Phiên âm đúng của từ 保持 là: bǎo______í. A. ch B. z C. c D. zh

Câu 5: Phiên âm đúng của từ 手工 là: ______. A. shǒugòng B. shòugòng C. shǒugōng D. shòugōng

Câu 6: Phiên âm đúng của từ 温暖 là: wēnn______. A. uǎn B. iǎo C. ǎng D. ěi Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 7: 我只知道他会说______语,其实他还会说日语。 A. 映 B. 英 C. 央 D. 吏

Câu 8: 电子计算机的问世______本改变了人们的生活方式。 A. 根 B. 很 C. 恨 D. 跟

Câu 9: 这篇文章写得很通俗, ______易看。 A. 蓉 B. 容 C. 榕 D. 谷

Câu 10: 水灾后我们灾区人民得到了全国同______的帮助,我特此向大家表示衷心的感谢。 A. 胞 B. 包 C. 抱 D. 炮

Câu 11: 鲁迅是中国现代史上最______大的文学家之一。 A. 韦 B. 违 C. 围 D. 伟 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 12: 资金短缺给我们新公司的起步带来了很多困难。 A. 助词 B. 副词 C. 动词 D. 介词

Câu 13: 我已经检查了好几遍了,绝对不会有问题。 A. 助词 B. 副词 C. 形容词 D. 动词

Câu 14: 有色玻璃是一种能控制太阳光的智能玻璃。 A. 量词 B. 名词 C. 形容词 D. 动词 Trang 1/5 – Mã đề 359 Trang 2/5 – Mã đề 359

Câu 15: 人家小丽对同学可好了,咱这班上上下下没一个不夸她的。 A. 名词 B. 量词 C. 连词 D. 代词

Câu 16: 中国潍坊是制作风筝和放飞风筝最早的地方。 A. 名词 B. 形容词 C. 动词 D. 副词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ

Câu 17 đến

Câu 21. 2l 世纪,一些科学家早已将每一个学校的教室都改装了一遍,让同学们在高科技的怀抱中 学习。进入门口,一眼便看到一块有许多电子按钮的“电子黑板”,如果你按了“写字”按 钮,它就会出现一台录音机,你只要把你想写的内容对着它说,它就会有顺序地印在黑板上。 当你想将这些字擦掉时,只要按一个按钮就可以将字全部擦干净。 转过身时,你就会发现“电子讲台”和“电子课桌”里面都存着教科书和作业本。当你要 取时,只要打开课桌上的一个小门,就会出现许多写有科目名的按钮,当你要选定一个科目 时,那个科目的书和作业本就会一起出现,你一按,书就会到你手上,你要接住! 教室里的椅子的最大优点就是可以让学生们不近视。你一坐错了姿势就会有拳头伸出来打 你,让你下次再也不敢了! 未来教室的建筑材料都是具有一轻、二薄、三牢固特点的高科技产品。整个教室可以拆开 随身携带,到了目的地再装好,既可以当教室又可以当玩具,真是一举两得。 教室的设计可不一般,有防盗功能,门里有一台微型电脑,它可以通过指纹判断你是不是 教室的主人。还有一种功能,如果你按时到学校,门上会出现“欢迎你”一行字,如果你来晚 了,门上就会出现“你迟到了,下次请注意”字样。教室前后备有不但采光好,还能制造新鲜 空气的窗户。 (据2014 年3 月 21 日《学生作文网》)

Câu 17: 21 世纪的学校有什么变化? A. 课程都由科学家来设计 B. 教室里都装有高科技设备 C. 教室都由科学家亲手装修 D. 学生抱着高科技设备学习

Câu 18: 一进入教室,你首先看到的是什么? A. 一块电子黑板 B. 一台电子录音机 C. 许多电子按钮 D. 印在黑板上的字

Câu 19: 教科书和作业本存放在什么地方? A. “电子讲台”和“电子课桌”里面 B. 学生座位和“电子课桌”前面 C. “电子课桌”和椅子上面 D. 学生座位和“电子讲台”后面

Câu 20: 未来教室建筑材料的特点是: A. 轻、硬、牢固 B. 轻、薄、牢固 C. 重、硬、牢固 D. 重、厚、牢固

Câu 21: 如果你来晚了,教室门上会出现什么字样? A. 同学,你已经来晚了 B. 欢迎你,你是教室的主人 C. 你迟到了,下次请注意 D. 欢迎你,你已经迟到了 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 22: 饭菜很可口 ,但是价钱难以接受。 A. 油腻 B. 好吃 C. 昂贵 D. 干净

Câu 23: 现在正是下班时间,路上车多,回去时慢点儿。 A. 放慢脚步 B. 路上堵车 C. 很费时间 D. 小心注意

Câu 24: 星期天是我朋友的好日子,她已经邀请我去喝喜酒了。 A. 纪念日 B. 结婚日 C. 忌日 D. 生日 Trang 3/5 – Mã đề 359

Câu 25: 越南北部地处热带地区,一年四季分明。 A. 四个季节分得很清楚 B. 四个季节都没有阳光 C. 四个季节分不清楚 D. 四个季节天气晴朗

Câu 26: 目前这种产品国内厂家也能生产。 A. 以后 B. 以前 C. 过去 D. 现在

Câu 27: 喜讯传来,人们顿时欢呼起来。 A. 按时 B. 赶快 C. 立刻 D. 有时

Câu 28: 保障儿童受教育的权利是我们社会的责任。 A. 保存 B. 保卫 C. 保证 D. 担保

Câu 29: 辣椒本身含有对人体有益的成分。 A. 顺利 B. 便利 C. 不利 D. 有利

Câu 30: 说到婚姻大事,我想是不能脱离实际的。 A. 情况 B. 现实 C. 家庭 D. 社会

Câu 31: 这是一家效益相当好的大公司。 A. 逐渐 B. 当然 C. 非常 D. 持续

Câu 32: 我是了解赵老师的,他向来如此。 A. 原来 B. 过去 C. 近来 D. 从来

Câu 33: 按照学校的规定,自行车是不能放在教室里的。 A. 据说 B. 照办 C. 根据 D. 照样

Câu 34: 我们外语班的同学多半是女生。 A. 超过半数 B. 很有可能 C. 全部 D. 大概 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau.

Câu 35: 妈妈让小明把多找的钱______。 A. 给商店送回去 B. 送回商店给去 C. 给商店回去送 D. 送给商店回去

Câu 36: 我们公司经理就在那边,你去跟他______吧。 A. 谈谈了 B. 谈了 C. 谈一谈 D. 谈了谈

Câu 37: 我______喜欢老胡的小说,也喜欢他的散文。 A. 所以 B. 于是 C. 不仅 D. 要不

Câu 38: 只要提出______的理由,学校可以同意你的建议。 A. 正好 B. 正当 C. 端正 D. 正常

Câu 39: 张晓丽的贺岁影片向来______轻松幽默______风格。 A. 把……当作…… B. 以……为…… C. 为……所…… D. 拿……比作……

Câu 40: 这______电影的女主角是我中学同学。 A. 家 B. 部 C. 片 D. 篇

Câu 41: 张老师的办公桌上放着______。 A. 汉语厚厚的好几本词典 B. 好几本汉语厚厚的词典 C. 几本好厚厚的汉语词典 D. 好几本厚厚的汉语词典

Câu 42: 同学们,请你们把写错的字改______。 A. 出来 B. 上来 C. 过来 D. 起来

Câu 43: ______老人家没听清楚你的话, ______非骂你一顿不可。 A. 不仅……而且…… B. 虽……却…… C. 幸亏……不然…… D. 不是……而是…… Trang 4/5 – Mã đề 359

Câu 44: 他们以宣传与促销相结合______方法向市场推广这种新产品,效果很好。 A. 的 B. 了 C. 着 D. 地

Câu 45: ______患有心脏病,老李不能从事紧张激烈的脑力和体力活动。 A. 由于 B. 对于 C. 关于 D. 由

Câu 46: 父母为了孩子而______放弃自己的幸福,甚至人生,然而又有多少子女能体会到父母 的这份苦心呢! A. 哪怕 B. 尽管 C. 宁愿 D. 就是

Câu 47: 近日的浓雾天气是高空冷暖空气交锋的结果, ______今天已明显好转,但不排除 今后几日再发生的可能。 A. 要么 B. 无论 C. 要是 D. 虽然

Câu 48: 今天去还是明天去,随便______一天去都可以。 A. 哪儿 B. 怎么 C. 哪 D. 什么

Câu 49: 我的汉语水平没有他______好。 A. 那么 B. 多么 C. 怎么 D. 什么

Câu 50: 这个人很______,有什么事都可以放心地让他去做。 A. 可怕 B. 可笑 C. 可爱 D. 可靠

Câu 51: 下星期你回家乡探亲时,请代我______你父母问好。 A. 向 B. 跟 C. 朝 D. 把

Câu 52: 你为什么______看见她______走?你们之间发生了什么事? A. 越 ……越 … … B. 一 ……就 … … C. 一 边 ……一边… … D. 先 ……再 ……

Câu 53: 这几天天气很热,极难入睡,昨天晚上我______。 A. 三个小时只睡觉了 B. 只三个小时睡了觉 C. 只睡了三个小时觉 D. 只睡觉了三个小时

Câu 54: 见过小周和小杨的人,没有人不说他们是一______好夫妻。 A. 家 B. 个 C. 对 D. 双

Câu 55: 你______有时间的话,咱们去孤儿院看看他们。 A. 要是 B. 要不是 C. 不管 D. 即使

Câu 56: 这种做法, ______不能解决问题, ______会影响同事之间的团结。 A. 固然……可是…… B. 既然……就…… C. 不但……反而…… D. 虽然……不过……

Câu 57: 一年不见,姐姐的女儿已经______我肩头这么高了。 A. 等于 B. 有 C. 达到 D. 比

Câu 58: 她在饮食______非常讲究,街边的小饭馆她从来都看不上。 A. 上 B. 里 C. 之上 D. 当中

Câu 59: 刘红昨晚发高烧,今天得去医院看病, ______不能来上课。 A. 为了 B. 但是 C. 万一 D. 因此

Câu 60: 丁兰这次考试______考得不好, ______她天天打工不上课。 A. 之所以……是因为…… B. 不论……都…… C. 由于……就…… D. 因为……所以……

Câu 61: 我觉得有点儿冷,去买一______新毛衣,很快就回来。 A. 条 B. 件 C. 张 D. 身 Trang 5/5 – Mã đề 359 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ

Câu 62 đến

Câu 71. 一天,我在准备删除垃圾邮件时,发现有一个邮件的主题为:“经理,请你给我一个机会 吧!”我觉得好笑,我怎么( 62)______了经理。打开这个邮件正文,内容是一个工作受挫的 青年给老总的信。信中他说,由于自己( 63)______参加工作,业务不熟,出了差错,公司准 备辞退他。他鼓足勇气向老总自荐,请求留用。 他的执著深深地打动了我的心。于是我红着脸以经理的口 气给他回了邮件:“我相信你会 很优秀的,年轻人,继续( 64)______吧,你会成功的。经理期待着你作出很大的成绩!” 大概半年后我又收到他的一份邮件:“你好,或许你早已( 65)______了那个错把邮件发 给你的青年。半年( 66)______由于工作上的失误,我给公司造成了不小的损失。( 67)______ 公司能否继续留用我,我心中没有底。那晚我鼓足勇气给经理发了一份邮件,恳求他给我一个 继续工作的机会。第二天,我的一个创意被公司采用,公司决定留用我,我( 68)______是经 理看到邮件后给我的肯定。( 69)______半年的努力,现在我已坐到经理助理的位置。有一次 和经理谈起我( 70)______发过的那份邮件, 才发现我阴差阳错地发给了你。我非常感谢你, 是你给了我成功的( 71)______。” 我被感动了。没想到我的不多的文字,像台阶一样垫起了一个陌生心灵成功的高度。 (据2004 年9 月 02 日《福州日报》)

Câu 62: A. 变成 B. 构成 C. 形成 D. 组成

Câu 63: A. 已 B. 就是 C. 刚才 D. 刚

Câu 64: A. 满意 B. 遗憾 C. 努力 D. 失望

Câu 65: A. 丢失 B. 记得 C. 失去 D. 忘记

Câu 66: A. 后 B. 左右 C. 上下 D. 前

Câu 67: A. 时刻 B. 这时 C. 时候 D. 那时

Câu 68: A. 感觉 B. 以为 C. 考虑 D. 思考

Câu 69: A. 越过 B. 渡过 C. 经过 D. 跨过

Câu 70: A. 未曾 B. 曾经 C. 仍然 D. 依然

Câu 71: A. 相信 B. 信用 C. 信心 D. 信任 Chọn vị tríđúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.

Câu 72: 你 A 把 B 这件事情发生的经过 C 告诉 D 他。 (应该)

Câu 73: 刚才 A 来 B 这儿上网 C 客人是我 D 同事。 (的)

Câu 74: A 香港 B 是 C 世界 D 著名的购物天堂,而且还是东西方文化交汇融合之地。 (不但)

Câu 75: A 坚持 B 学习几个月,一年两年,三年五年, C 可以 D 学会的。 (总)

Câu 76: 我 A 不愿意 B 说我心里 C 不愿意 D 说的话。 (可)

Câu 77: A 接待室 B 找你,她 C 在那里 D 等半天了。 (有一位客人)

Câu 78: 他 A 给我 B 打电话的时候, C 我 D 陪妈妈在医院做检查呢。 (正)

Câu 79: 阮校长 A 一年之内 B 参加 C 过 D 国际性专业会议。 (三次)

Câu 80: 你 A 不要担心,事情 B 会 C 得到解决的 D。 (早晚) ---------------------------------------------------------- HẾT ----------

Đề thi cao đẳng môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án