Đề thi cao đẳng môn Vật Lý Khối A và Khối A1 năm 2014 và đáp án

đáp án và Đề thi cao đẳng môn Vật Lý Khối A và Khối A1 năm 2014 mã đề thi 358 427 513 628 741 863

Tải Đề thi cao đẳng môn Vật Lý Khối A và Khối A1 năm 2014 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 4 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2014 Môn: VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 358 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 50

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1uc2 = 931,5 MeV.

Câu 1: Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây đúng? l, A. g ω l = . B. km ω = . C. gl ω = . D. mk ω = .

Câu 2: Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích A. hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện. C. hiện tượng quang - phát quang. D. hiện tượng quang điện.

Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp ở hai đầu đoạn mạch luôn A. lệch pha nhau 60o. B. cùng pha nhau. C. lệch pha nhau 90o. D. ngược pha nhau.

Câu 4: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu điện trở thuần R. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu R có giá trị cực đại thì cường độ dòng điện qua R bằng A. . U0 R B. 0. C. . R2 U 0 D. . 2 R 2U 0

Câu 5: Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cosω1t và x2 = A2cosω2t được biểu diễn trong một hệ tọa độ vuông góc xOy tương ứng bằng hai vectơ quay A1 và 2 .A Trong cùng một khoảng thời gian, góc mà hai vectơ A1 và A2 quay quanh O lần lượt là α1 và α2 = 2,5α1. Tỉ số 21 ω bằng A. 2,0. B. 2,5. C. 0,4. D. 1,0.

Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 44 cm. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Chiều dài tự nhiên của lò xo là A. 42 cm. B. 38 cm. C. 36 cm. D. 40 cm.

Câu 7: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng? A. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau. B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. D. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.

Câu 8: Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F = 0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với A. tần số góc 10 rad/s. B. chu kì 2 s. C. biên độ 0,5 m. D. tần số 5 Hz.

Câu 9: Trong chân không, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là A. tia đơn sắc lục. B. tia tử ngoại. C. tia X. D. tia hồng ngoại.

Câu 10: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos10πt (cm) và x2 = 4cos(10πt + 0,5π) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là A. 1 cm. B. 5 cm. C. 3 cm. D. 7 cm.

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng λ thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng? A. D ia =λ . B. λ aD i = . C. λa D i = . D. aD i λ = . Trang 1/4 - Mã đề thi 358

Câu 12: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng N về quỹ đạo dừng L thì bán kính quỹ đạo giảm A. 3r0. B. 2r0. C. 12r0. D. 4r0.

Câu 13: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là A. 15,71 μs. B. 5 μs. C. 6,28 μs. D. 2 μs.

Câu 14: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là A. 2,5 cm. B. –2,5 cm. C. 5,0 cm. D. –5,0 cm.

Câu 15: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện; u và i là điện áp giữa hai bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là A. ).u(U LC i 22 0 2 −= B. 2 0 −= 22 ).u(ULCi C. ).u(U CL i 22 0 2 −= D. 2 0 −= 22 ).uLC(Ui

Câu 16: Khi chiếu ánh sáng trắng vào khe hẹp F của ống chuẩn trực của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh của buồng ảnh thu được A. các vạch sáng, tối xen kẽ nhau. B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. C. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. D. một dải ánh sáng trắng.

Câu 17: Máy biến áp là thiết bị A. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. B. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều. C. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều. D. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

Câu 18: Sóng điện từ và sóng cơ không có cùng tính chất nào dưới đây? A. Mang năng lượng. B. Truyền được trong chân không. C. Tuân theo quy luật phản xạ. D. Tuân theo quy luật giao thoa.

Câu 19: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. D. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm và tần số góc 2 rad/s. Tốc độ cực đại của chất điểm là A. 10 cm/s. B. 5 cm/s. C. 40 cm/s. D. 20 cm/s.

Câu 21: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với cùng phương trình u = 2cos16πt (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là A. 11. B. 21. C. 10. D. 20.

Câu 22: Cho các khối lượng: hạt nhân ; nơtron; prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (tính bằng MeV/nuclôn) là 37 17 Cl 37 17 Cl A. 8,5975. B. 9,2782. C. 7,3680. D. 8,2532.

Câu 23: Một sóng cơ tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên trục Ox mà các phần tử sóng tại đó dao động ngược pha nhau, cách nhau A. 1 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 3 cm.

Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là A. 62,5 cm. B. 125 cm. C. 81,5 cm. D. 50 cm. Trang 2/4 - Mã đề thi 358

Câu 25: Hạt nhân (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ γ). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α 210 Po 84 A. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con. B. bằng động năng của hạt nhân con. C. nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con. D. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4 cm, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế năng cực đại của con lắc là A. 0,04 J. B. 5.10-3 J. C. 0,02 J. D. 10-3 J.

Câu 27: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc bằng A. 314 rad/s. B. 100 rad/s. C. 50 rad/s. D. 157 rad/s.

Câu 28: Đặt điện áp u = 100 2 cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i = 2 2 cos(ωt + π3 ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 200 W. B. 400 W. C. 200 3 W. D. 100 W.

Câu 29: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng K thì năng lượng của nguyên tử hiđrô là –13,6 eV còn khi ở quỹ đạo dừng M thì năng lượng đó là –1,51 eV. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng A. 102,7 pm. B. 102,7 μm. C. 102,7 mm. D. 102,7 nm.

Câu 30: Đặt điện áp u = U0cos2πft (U0 không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 36 Ω và 144 Ω. Khi tần số là 120 Hz thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với u. Giá trị f1 là A. 480 Hz. B. 30 Hz. C. 60 Hz. D. 50 Hz.

Câu 31: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha 45o so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U. Giá trị U là A M N C R L B A. 100 V. B. 141 V. C. 200 V. D. 282 V.

Câu 32: Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là A. d = (1,345 ± 0,001) m. B. d = (1,345 ± 0,0005) m. C. d = (1345 ± 2) mm. D. d = (1345 ± 3) mm.

Câu 33: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 13755 Cs lần lượt là A. 55 và 82. B. 82 và 55. C. 82 và 137. D. 55 và 137.

Câu 34: Đặt điện áp u = 100 2 cos100t (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 H thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần có biểu thức A. i = 2 cos(100t – 0,5π) (A). B. i = cos(100πt – 0,5π) (A). C. i = 2 cos100t (A). D. i = cos100πt (A).

Câu 35: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,6 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Số bụng sóng trên dây là A. 15. B. 8. C. 16. D. 32.

Câu 36: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai? A. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. B. Sóng âm không truyền được trong chân không. C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2. D. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.

Câu 37: Trong hệ tọa độ vuông góc xOy, một chất điểm chuyển động tròn đều quanh O với tần số 5 Hz. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A. 5 rad/s. B. 10 rad/s. C. 15,7 rad/s. D. 31,4 rad/s. Trang 3/4 - Mã đề thi 358

Câu 38: Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2,2 s. Lấy g = 10 m/s2, π 2 = 10. Khi giảm chiều dài dây treo của con lắc 21 cm thì con lắc mới dao động điều hòa với chu kì là A. 2,5 s. B. 1,5 s. C. 2,0 s. D. 1,0 s.

Câu 39: Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là A. N0(1 – e–λt). B. N0 e–λt. C. N0(1 – λt). D. N0(1 – eλt).

Câu 40: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 6 (cùng một phía so với vân trung tâm) là A. 3i. B. 6i. C. 5i. D. 4i.

Câu 41: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi từ C1 đến C2. Chu kì dao động riêng của mạch thay đổi A. từ 4LC1 đến 2 .LC4 B. từ 4π LC1 đến 4 π 2 .LC C. từ LC21 đến 2 .LC2 D. từ 2 π LC1 đến 2 π 2 .LC

Câu 42: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50 cm2, gồm 1000 vòng dây, quay đều với tốc độ 25 vòng/giây quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có cảm ứng từ .B Biết Δ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với .B Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200 V. Độ lớn của Bur là A. 0,36 T. B. 0,51 T. C. 0,18 T. D. 0,72 T.

Câu 43: Theo quy ước, số 12,10 có bao nhiêu chữ số có nghĩa? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 44: Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhân được tính bằng A. tích của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. B. thương số của khối lượng hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không. C. thương số của năng lượng liên kết của hạt nhân với số nuclôn của hạt nhân ấy. D. tích của độ hụt khối của hạt nhân với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không.

Câu 45: Trong chân không, bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng 0,589 μm. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này là A. 2,11 eV. B. 0,42 eV. C. 4,22 eV. D. 0,21 eV.

Câu 46: Đặt điện áp u = U 2 cosωt (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Ud và UC là điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Điều chỉnh C để (Ud + UC) đạt giá trị cực đại, khi đó tỉ số của cảm kháng với dung kháng của đoạn mạch là A. 0,50. B. 0,80. C. 0,60. D. 0,71.

Câu 47: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (A) có giá trị cực đại là A. 2,82 A. B. 2 A. C. 1 A. D. 1,41 A.

Câu 48: Phôtôn của một bức xạ có năng lượng 6,625.10-19J. Bức xạ này thuộc miền A. sóng vô tuyến. B. tử ngoại. C. ánh sáng nhìn thấy. D. hồng ngoại.

Câu 49: Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 cách nhau 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = Acosωt. Ở mặt chất lỏng, gọi d là đường vuông góc đi qua trung điểm O của đoạn O1O2. M là điểm thuộc d mà phần tử sóng tại M dao động cùng pha với phần tử sóng tại O, đoạn OM ngắn nhất là 9 cm. Số điểm cực tiểu giao thoa trên đoạn O1O2 là A. 20. B. 16. C. 18. D. 14.

Câu 50: Tia X A. có tần số lớn hơn tần số của tia γ. B. có bản chất là sóng điện từ. C. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia γ. D. mang điện tích âm nên bị lệch trong điện trường. ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 358

Đề thi cao đẳng môn Vật Lý Khối A và Khối A1 năm 2014 và đáp án