Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 mã 197  425  538  724  846  963.

Tải Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 197 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau:

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 亲情 là: ______. A. qìnqĭng B. qìnqíng C. qīnqĭng D. qīnqíng

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 辅导 là: fǔd______. A. uǒ B. ǒu C. iǎo D. ǎo

Câu 3: Phiên âm đúng của từ 文章 là: ______. A. wénzhàng B. wénzhāng C. wēnzhàng D. wēnzhāng

Câu 4: Phiên âm đúng của từ 宠物 là: ch______wù. A. uǎng B. ǒng C. ǎn D. ǎng

Câu 5: Phiên âm đúng của từ 标志 là: biāo______ì. A. zh B. z C. sh D. ch

Câu 6: Phiên âm đúng của từ 简历 là: ______iǎnlì. A. q B. j C. d D. x Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau:

Câu 7: 他十年前曾经来过越南。 A. 形容词 B. 连词 C. 副词 D. 叹词

Câu 8: 他是我们班中的先进分子,我们应该多向他学习。 A. 连词 B. 介词 C. 副词 D. 动词

Câu 9: 随便听从别人的建议使我犯了错误,可见人应学会自己思考。 A. 副词 B. 连词 C. 动词 D. 形容词

Câu 10: 你温柔,美丽,像一朵花儿。 A. 名词 B. 数词 C. 量词 D. 副词

Câu 11: 她提出的意见并不是所有的人都同意的。 A. 名词 B. 代词 C. 动词 D. 量词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau:

Câu 12: 他是我的好友,我怎么能不帮助他呢? A. 为什么帮助他 B. 怎么帮助他 C. 一定帮助他 D. 不知道怎么帮助他

Câu 13: 在这里,你可以圆你少年的梦。 A. 实现 B. 创立 C. 破坏 D. 满足

Câu 14: 天气晴朗,昨天不少市民都走出了家门。 A. 有些 B. 多数 C. 很多 D. 少数

Câu 15: 这个女孩儿长得一般,不过挺会打扮。 A. 反而 B. 竟 C. 果然 D. 很 Trang 1/5 - Mã đề thi 197 uploaded by dethivn.com

Câu 16: 他反复解释自己只不过是想了解一下情况,并没有别的意思。 A. 再一次 B. 再三 C. 主动 D. 进一步

Câu 17: 我常跟他打交道,他真是个厉害的人啊! A. 一起工作 B. 有来往 C. 打听 D. 打架

Câu 18: 晚上吃完饭以后,我偶尔会看电视。 A. 很少 B. 常常 C. 不能 D. 一般

Câu 19: 他居然在很多人面前指出一位学识丰富的人的错误。 A. 竟然 B. 究竟 C. 干脆 D. 然而

Câu 20: 他偷偷摸摸的,就像去做什么见不得人的事。 A. 不光彩 B. 看不见 C. 看不下去 D. 受不了

Câu 21: 波兰科学家丰克经过千百次的试验,终于从米糠中提取了维生素。 A. 很多次 B. 一千一百次 C. 一千次 D. 每天一次

Câu 22: 他真想对小孩子发一通脾气,可忍了忍,还是忍住了。 A. 帮助 B. 发怒 C. 解释 D. 友好

Câu 23: 我给你说个对象吧。 A. 介绍 B. 表达 C. 解释 D. 说明

Câu 24: 哪怕是山高路远,他也一定要去。 A. 不怕 B. 即使 C. 恐怕 D. 只要 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau (từ

Câu 25 đến

Câu 34): 摇滚青年 我的一个外甥考进了清华大学,他爱好摇滚音乐,白天上课,晚上弹吉他。清华的功课 可不是闹着玩儿的,每当考期临近,他就要熬夜准备功课,几个学期下来,瘦得可以飘 (25)______。他还想毕业后(26)______摇滚音乐为生。不要说他的父母觉得大祸临头, 连我这个当作家的舅舅,也觉得玩摇滚很难谋生。我得负起舅舅的责任,劝他毕业后(27) ______去做电气工程师。可是他说他爱好音乐。我说:“你先挣些钱来养活自己,(28) ______去‘爱好’也不迟。摇滚音乐我不懂,但似乎不是一种快乐(29)______生活。”我 外甥马上接着说:“(30)______要快乐呢?痛苦是艺术的源泉。”我说:“不错,痛苦是 艺术的源泉,(31)______不必是你自己的痛苦,别人的痛苦也可以是你艺术的源泉,如果 你受苦,你可能(32)______别人的艺术源泉。”(33)______我自己并不这么认为,没想 到却(34)______外甥说服了,他同意好好念书,毕业后不搞摇滚,进公司去挣大钱。 (选自马箭飞《汉语口语速成·提高篇》,北京语言大学出版社,2011年)

Câu 25: A. 起来 B. 上来 C. 过来 D. 下去

Câu 26: A. 给 B. 让 C. 将 D. 以

Câu 27: A. 就是 B. 或是 C. 还是 D. 或者

Câu 28: A. 又 B. 接着 C. 还 D. 再

Câu 29: A. 得 B. 的 C. 地 D. 过

Câu 30: A. 况且 B. 何况 C. 不必 D. 何必

Câu 31: A. 因而 B. 反而 C. 因此 D. 但是

Câu 32: A. 成为 B. 变 C. 改变 D. 变化

Câu 33: A. 由于 B. 既然 C. 不管 D. 虽然

Câu 34: A. 把 B. 对 C. 拿 D. 让 Trang 2/5 - Mã đề thi 197 uploaded by dethivn.com Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau:

Câu 35: 我们学生沐浴着烛光,在知识的海洋里______游。 A. 遨 B. 激 C. 邀 D. 傲

Câu 36: 练书法不仅能______高人的书写水平,也能增长知识,还可以修身养性。 A. 堤 B. 踢 C. 题 D. 提

Câu 37: 现在摆在世界人民面前的任务是______化地球。 A. 录 B. 绿 C. 禄 D. 碌

Câu 38: 当______国遭到外来侵略的时候,全国同胞都要团结起来,一起抗战。 A. 阻 B. 组 C. 租 D. 祖

Câu 39: 我相信这次考______一定能取得好成绩。 A. 试 B. 式 C. 轼 D. 拭 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau:

Câu 40: 在银行取钱时,通常要______本人的有效证件。 A. 以 B. 凭 C. 据 D. 跟

Câu 41: 小王,这是怎么______事? A. 件 B. 回 C. 个 D. 种

Câu 42: ______你亲自去请他,______他不会来的。 A. 除非……才…… B. 除非……否则…… C. 如果……那么…… D. 因为……所以……

Câu 43: 安娜芭蕾舞跳______棒极了,这次晚会可不能没有她的节目。 A. 地 B. 着 C. 得 D. 的

Câu 44: 在我的印象______,她是个非常有性格的人,同时也是个很有追求的人。 A. 外 B. 内 C. 上 D. 中

Câu 45: 他知道我打碎花瓶以后,______没有生气,______笑着说:“岁岁平安”。 A. 宁可……也不…… B. 不但……反而…… C. 如果……就…… D. 因为……所以……

Câu 46: 刚晴了两天,怎么又______? A. 下了起来雨 B. 下雨起来了 C. 雨下起来了 D. 下起雨来了

Câu 47: 刘阿姨说这个周末得去单位加班,不______来我们家一起吃饭。 A. 愿 B. 应 C. 要 D. 能

Câu 48: 我现在比刚来北京时______忙。 A. 很 B. 非常 C. 还 D. 特别

Câu 49: 打开房间门,他看见地上______地摆着四双拖鞋,其中有一双就是他的。 A. 整整齐齐 B. 整齐整齐 C. 很整整齐齐 D. 齐齐整整

Câu 50: 我认为合理的价格、优良的环境、优质的服务才算是______的高级公寓。 A. 有意 B. 正确 C. 真情 D. 真正

Câu 51: 附近所有书店我都跑遍了,但没有找到老师给我们推荐的那______词典。 A. 张 B. 本 C. 种 D. 只

Câu 52: 一般来说,结婚礼品的选择,______是家里的一些摆设儿、床上用品、餐具、茶具, ______是美化房间的物品。 A. 不是……而是…… B. 又……又…… C. 或者……或者…… D. 一边……一边……

Câu 53: 处理家庭关系也是门艺术,不是______人都能做好的。 A. 怎样 B. 什么 C. 谁 D. 怎么 Trang 3/5 - Mã đề thi 197 uploaded by dethivn.com

Câu 54: 真不明白,这么多人,老板为什么______选中了你? A. 分明 B. 明明 C. 偏偏 D. 不禁

Câu 55: 请她来吃饭,我倒是可以去,可她要是不肯来______? A. 啊 B. 吧 C. 呢 D. 吗

Câu 56: 你们在开发大自然的同时,______? A. 保护有没有考虑大自然呢 B. 有考虑保护没有大自然呢 C. 有没有考虑保护大自然呢 D. 有考虑没有保护大自然呢

Câu 57: 这件事______他来说,简直是易如反掌。 A. 向 B. 为 C. 给 D. 对

Câu 58: 两个人虽然性格完全不同,但是相处得很愉快,______不吵嘴,也没红过脸。 A. 从来 B. 一直 C. 总是 D. 经常

Câu 59: 我家住在______市区不远的地方。 A. 从 B. 自 C. 往 D. 离

Câu 60: ______放慢经济发展的速度,______把环境保护好。 A. 虽然……但是…… B. 宁可……也要…… C. 无论……也要…… D. 不仅……而且……

Câu 61: 这段生活______我永远忘不了。 A. 试验 B. 过程 C. 经历 D. 经验

Câu 62: 人们______懂得夏天体内寒、冬天体内热的道理,夏天就不会饮用大量的冷饮了。 A. 因为 B. 只有 C. 只要 D. 应该

Câu 63: 这件事______小李去办,你就别管了。 A. 被 B. 把 C. 使 D. 由

Câu 64: 他很聪明,但______还是个孩子,不能要求他什么都懂。 A. 毕竟 B. 甚至 C. 根据 D. 如何

Câu 65: 这个书包太小了,装不下那么多的词典和东西______? A. 了 B. 吗 C. 吧 D. 呢

Câu 66: 人______成为“万物之灵”,就______有一个比任何动物都聪明的脑袋。 A. 不管……也…… B. 无论……也…… C. 虽然……可…… D. 之所以……是因为…… Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc cho các

Câu sau:

Câu 67: 那个 A 穿着时髦 B、谈吐优雅 C 女 D 老师是我朋友。 (的)

Câu 68: 他对所有 A 的 B 人 C 表示热烈的欢迎 D。 (参加会议)

Câu 69: A 有什么困难 B 尽管说好了,大家 C 会帮助 D 你的。 (一定)

Câu 70: 开车 A 去那儿 B 跟走路去那儿的时间 C 一样 D 长。 (几乎)

Câu 71: A 今天 B 我 C 学会 D 做这个菜不可。 (非)

Câu 72: 笑 A 不但 B 对健康有益 C,而且也 D 我们搞好与他人的关系。 (有助于)

Câu 73: 昨天晚上 A 他看了 B 书 C,结果就在沙发上睡着了 D,灯都没关。 (三个小时)

Câu 74: 那种 A 真是 B 没法用语言表达 C,没当过妈妈的人是体会不到的 D。 (幸福的感觉)

Câu 75: 我以前是 A 同意 B 他当主任,不过现在看法有 C 了改变 D。 (过) Trang 4/5 - Mã đề thi 197 uploaded by dethivn.com Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc (từ

Câu 76 đến

Câu 80): 伦敦的出租汽车 英国伦敦的出租汽车不仅外观特别,而且还以服务周到闻名世界。1989 年和 1990 年连 续获得国际出租汽车协会授予的“世界最佳出租汽车服务奖”。 在伦敦街头行驶的一万六千多辆出租汽车,几乎都是老式“奥斯汀”牌汽车,这些车看 上去不够华丽,但坐起来却十分舒服,因为它比一般的车高大宽敞。这种车后排可坐四人, 另外还有一把折叠椅,打开以后可以坐两人。亲朋好友五六个人外出,叫上一辆车就行了。 伦敦的出租汽车司机都受过严格的训练,他们对伦敦一万八千多条街道和上千个医院、 旅馆、办公室、娱乐场所的位置都十分熟悉。只要你坐上出租汽车,司机就能以最短的线 路、最快的速度把你送到目的地,尽量节约你的时间和金钱。他们不仅技术好,而且也有良 好的职业道德,拒载、多收费、与乘客争吵的事很少发生。乘客如果对服务不满意,可以到 市警察局投诉,违反规定的司机会受到处罚,严重的将被吊销驾驶执照。 (根据 1996年 12月 11日《国际商报》中的文章改写)

Câu 76: 这篇文章主要介绍: A. 伦敦出租汽车的情况 B. 伦敦出租汽车司机的技术 C. 伦敦出租汽车的数量 D. 伦敦出租汽车的外观

Câu 77: 伦敦的出租汽车: A. 开得很慢 B. 大部分是一个样子 C. 都很破旧 D. 很漂亮

Câu 78: 文章中没有提到: A. 伦敦出租汽车的服务质量 B. 伦敦出租汽车获得过的奖项 C. 伦敦出租汽车司机的职业道德 D. 伦敦出租汽车的价钱

Câu 79: 在伦敦,严重违反规定的司机: A. 会被警察抓起来 B. 会被关进监狱 C. 不能再开出租汽车 D. 会被没收出租汽车

Câu 80: 作者对伦敦出租汽车的态度是: A. 赞赏的 B. 没有特别的感觉 C. 不满的 D. 有保留地表扬 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 197

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2013