Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án

Đáp án và Đề thi tuyển sinh đại học môn Tiếng Trung Quốc khối D năm 2014 mã đề 295 496 571 629 846 925

Tải Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

One Comment

  1. vicdic says:

    thanks for your collection

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 571 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 1: 先不说别的,这里连起码的生活条件都不具备,怎么让人工作呢? A. 起步 B. 本来 C. 充分 D. 基本

Câu 2: 小时候,父母常对我说:“现在不努力学习,以后就不可能有出息。” A. 好的前途 B. 消息 C. 信息 D. 到外地去

Câu 3: 她和丈夫青梅竹马,双方父母又是同窗好友,两家关系非常好。 A. 从小就认识 B. 有共同语言 C. 都喜欢梅花 D. 爱好相同

Câu 4: 他虽然是个平凡的人,但在自己的岗位上做出了不平凡的事情。 A. 危险 B. 普遍 C. 重要 D. 普通

Câu 5: 小陈的成绩在全校都是数一数二的。 A. 排在第一 B. 非常突出 C. 可以数数 D. 排在第二

Câu 6: 有些问题,比如迟到,看起来是小事儿,但却是不容忽视的。 A. 容易忽略 B. 可以忽略 C. 不可以忽视 D. 不一定忽视

Câu 7: 我喜欢在雨中散步,而不在乎雨水淋湿我的衣服。 A. 在意 B. 喜欢 C. 在于 D. 呼吁

Câu 8: 日本虽然国土小,资源贫乏,却是黄金生产和消费大国。 A. 疲乏 B. 缺少 C. 缺点 D. 乏力

Câu 9: 在生活和工作中,我们都希望受到别人的称赞,得到别人的肯定。 A. 表扬 B. 埋怨 C. 赞成 D. 责怪

Câu 10: 这孩子真不简单,小小年纪独自在国外生活。 A. 让人吃惊 B. 了不起 C. 难以理解 D. 很复杂

Câu 11: 这不过是我的一点儿意思,请你收下。 A. 心意 B. 意见 C. 希望 D. 建议

Câu 12: 有的客人专门从老远的地方赶来,请老板为他们缝制旗袍。 A. 很远的地方 B. 既落后又远的地方 C. 原来的地方 D. 又老又远的地方

Câu 13: 这种情况的发生不能一味批评学生,学校和家长也应该自我检讨一下儿。 A. 该 B. 光 C. 才 D. 可 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 14: 弟弟很喜欢那顶海军帽, ______其是上面那颗金黄的五角星。 A. 优 B. 仇 C. 尤 D. 龙 Trang 1/5 – Mã đề 571 Trang 2/5 – Mã đề 571

Câu 15: 每天晚上我都上网______览新闻、阅览日报等。 A. 列 B. 刈 C. 刘 D. 浏

Câu 16: 利用假期去打工既能在实际活动中锻______自己,又能体会到生活中的风霜。 A. 拣 B. 炼 C. 练 D. 冻

Câu 17: 表演一结束,人们就陆续走出了 ______场。 A. 锯 B. 居 C. 据 D. 剧

Câu 18: 因为家里很穷,所以他要当家教______钱交学费。 A. 争 B. 睁 C. 净 D. 挣 Chọn vị tríđúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.

Câu 19: 明天 A 我们 B 到 C 那儿吃 D 晚饭。 (他)

Câu 20: A 杨校长去过日本, B 买了不少日本 C 出版的 D 书。 (关于越南文化的)

Câu 21: 只要 A 考上重点大学, B 吃 C 多的苦也是 D 应该的。 (再)

Câu 22: 这条 A 路重新修建 B 了一遍,比以前 C 走 D 多了。 (好)

Câu 23: A 众所周知,茅台酒是 B 最受欢迎的 C 中国白酒之一 D 。 (国际上)

Câu 24: 前天上午 A 两国 B 领导人 C 双方共同关心的问题 D 交换了意见。 (就)

Câu 25: 我当时没注意 A ,他就站 B 在离 C 我不远的地方看 D 我。 (着)

Câu 26: 今天 A 我们 B 本来是要出去 C 野餐的,可 D 会想到老天竟会下雨! (哪里)

Câu 27: 这首歌 A 难度确实有点儿大,我唱 B 了十 C 遍才 D 唱好。 (来) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 28: 不管天冷天热,每次过这座桥时都要累出一身汗。 A. 名词 B. 动词 C. 量词 D. 数词

Câu 29: 我们不仅要学习理论知识, 而且要在实践中具体运用。 A. 副词 B. 连词 C. 动词 D. 介词

Câu 30: 这次去岘港调查市场的事由你们三个人分别办理。 A. 代词 B. 形容词 C. 副词 D. 名词

Câu 31: 心理因素如焦虑、烦躁不安或情绪低落、不愉快等,都是引起失眠的重要原因。 A. 动词 B. 名词 C. 代词 D. 形容词

Câu 32: 虽然同样是解决健康问题,但是不同的人却有各自的健身理由。 A. 介词 B. 副词 C. 助词 D. 叹词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo nội dung bài đọc, từ

Câu 33 đến

Câu 37. 国民阅读量持续低迷,“无暇阅读”只是一方面因素,但绝非最重要的因素,问题的关键 在于,过于功利的读书观束缚了很多人的阅读。 当前国民阅读的两大尴尬是,最该读书的人不读书,最该读的书没人读。前者更多是指中 小学生而言,处于黄金年龄的他们往往淹没在书山题海之中,一切与课本无关的内容都被打入 另类;后者则是指经典著作日渐式微,占据排行榜的往往是“ 快餐文化”。这两种现象是一个 连续的过程——既然应试教育的评价体系是以分数为本,学生只要集中精力应付考试就万事大 吉,根本就不需要广泛阅读;学生时代没有养成阅读习惯,成年之后如何会想起广泛阅读? 读书观束缚了很多人的阅读。自学生时代开始,阅读就被锁定范围、附加功能,抹杀了真 正的阅读兴趣之后,读书无疑成为一件索然无味的“苦差事”。因此,步入成人社会之后,面 对一本书,很多人首先考虑:阅读这本书能给我带来什么帮助?竟不知道,读书不仅是为了获 Trang 3/5 – Mã đề 571 取知识,更是为了享受精神的愉悦、追求灵魂的自由。遗憾的是,在功利阅读中浸淫已久,很 多人已经失去了放飞灵魂的欲望。 国民阅读不仅关乎个人修养与素质,而且关乎国家文化软实力与核心竞争力。因此,全民 阅读成为一项已列入立法工作计划。除此之外,只有超越了功利主义色彩的束缚,才能扭转国 民阅读低迷的困境。 (据2014 年4 月 23 日《光明文化网》,有删改)

Câu 33: 国民阅读量持续低迷的主要原因是什么? A. 功利读书观的束缚 B. 没有质量好的书 C. 阅读决不重要 D. 没有时间读书

Câu 34: 中小学生会看哪种书? A. 日渐式微的经典著作 B. 与课本有关的书 C. 打入另类的书 D. 与课本无关的书

Câu 35: 文中的“快餐文化”指的是什么? A. 内容非常简单的书 B. 快捷方便的食品 C. 具有民族特色的快餐 D. 具有权威性的著作

Câu 36: 成人读书的目的是什么? A. 为了自己的利益 B. 放飞灵魂的欲望 C. 满足自己的兴趣 D. 获取知识、享受精神的愉悦

Câu 37: 根据上文,下列哪项不正确? A. 阅读不仅与个人素质而且与整个国家软实力有着密切的关系 B. 学生只要集中精力认真应付考试,根本就不需要广泛阅读 C. 改变国民阅读低迷情况,要有法律规定和个人功利超越的努力 D. 成年之后的阅读习惯与学生时代形成的阅读习惯有很大的关系 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau.

Câu 38: 鸟类是人类的朋友,是重要的经济资源, ______对农业生产起着巨大的作用, ______ 还是自然艺术品,十分珍贵。 A. 虽说……可是…… B. 如果……就…… C. 与其……不如…… D. 不但……而且……

Câu 39: 那本书前天______我给丢在车上忘了拿回来。 A. 使 B. 叫 C. 把 D. 派

Câu 40: 老王早上 5 点半起床, ______才到了省城。 A. 坐了将近一个小时的三轮车 B. 将近坐了三轮车的一个小时 C. 坐了一个小时将近的三轮车 D. 坐了的三轮车将近一个小时

Câu 41: 我们村里种植的蔬菜被运______全国各大城市销售。 A. 向 B. 冲 C. 往 D. 朝

Câu 42: 来中国以后,他的汉语进步很快,现在已经可以跟中国人做简单______交流了。 A. 地 B. 着 C. 得 D. 的

Câu 43: 阳光太刺眼了,你把窗帘儿拉______吧。 A. 进 B. 住 C. 起 D. 上

Câu 44: 我不是有钱人,这么贵的东西我哪______? A. 买得不起 B. 卖得起 C. 买不起 D. 买得起

Câu 45: 他无非会写几句诗______,算不上什么作家。 A. 得了 B. 来着 C. 着呢 D. 罢了 Trang 4/5 – Mã đề 571

Câu 46: ______就是资料缺乏。 A. 在研究中研究人员的最大困难所遇到 B. 最大困难研究人员所遇到的在研究中 C. 研究人员在研究中所遇到的最大困难 D. 研究人员最大困难所遇到在研究中的

Câu 47: 在那么多的发言中,只有他的看法______,有独到的见解。 A. 乱七八糟 B. 理所当然 C. 与众不同 D. 莫名其妙

Câu 48: 老师让学生反复练习这个句型, ______加深学生的理解。 A. 免得 B. 为 C. 以 D. 以免

Câu 49: 这篇文章的最后一______还要修改一下。 A. 本 B. 片 C. 段 D. 件

Câu 50: 正当他准备放弃的时候,一个______的机会改变了他的人生道路。 A. 偶然 B. 临时 C. 一时 D. 偶尔

Câu 51: 我这样做______因为一时的冲动, ______经过深思熟虑的。 A. 不是……就是…… B. 不是……而是…… C. 或是……或是…… D. 是……还是……

Câu 52: 美貌______让人动心, ______内在美更加重要。 A. 要就是……要就是…… B. 固然……但是…… C. 与其说……不如说…… D. 即使……也……

Câu 53: 你______已经向对方许下了承诺, ______应该说话算数,说到做到。 A. 连……都…… B. 尽管……但是…… C. 首先……然后…… D. 既然……就……

Câu 54: 走到门前,我敲了几______,可房间里面好像没人。 A. 遍 B. 下 C. 趟 D. 回

Câu 55: 他们每次都让我一一指出问题,并用笔记录______。 A. 过来 B. 下去 C. 过去 D. 下来

Câu 56: 在我们的身边,有______像他这样无私助人的好人啊! A. 多么 B. 那么 C. 多少 D. 这么

Câu 57: 有了自己的家,可别忘了父母,希望你们以后______回家看看。 A. 通常 B. 曾 C. 往往 D. 常

Câu 58: 良好的生存环境______是生活质量的保证, ______是社会文明程度的体现。 A. 宁可……也不…… B. 不仅……反而…… C. 哪怕……都…… D. 既……也……

Câu 59: 为了准备校庆晚会,大家______几个双休日都没休息了。 A. 不停 B. 一连 C. 始终 D. 一直

Câu 60: 你现在怎么对我______的,不是把我看成外人了吧? A. 客气客气 B. 客气了客气 C. 客客气气 D. 客气

Câu 61: 我舅舅是______地质的,经常出差,而且一走就是三四个月。 A. 弄 B. 搞 C. 做 D. 办

Câu 62: ______海内外的法国巴黎残疾人艺术团将于今晚演出。 A. 著名 B. 有名 C. 闻名 D. 名声

Câu 63: 最近半年来,我每天都按时起床、按时睡觉,从而改变了过去晚睡晚起的______。 A. 毛病 B. 缺点 C. 惯例 D. 性格

Câu 64: 第五课学完了,请大家回去后认真复习,明天我们______接着学习第六课。 A. 再 B. 还 C. 在 D. 又 Trang 5/5 – Mã đề 571 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ

Câu 65 đến

Câu 74. 研究发现,饮食中增加蛋白质,减少碳水化合物供应,可使由遗传( 65)______而发生近 视的青少年减少或中止近视度数的。( 66)______,为避免发生近视,少吃糖果和高糖食品。 研究表明,预防近视可补充蛋白质、钙质、磷质,胡萝卜、豆芽、橘子、红枣等蔬菜水果也对 预防近视有益。 体质因素方面除遗传外,主要和( 67)______有关。眼睛在生长发育( 68)______缺乏某 种或某些重要的营养物质,使眼球组织变得比较脆弱,在环境因素的作用下,眼球壁的巩膜容 易扩张,从而使眼睛的前后轴伸长而发生近视。 多数近视儿童有爱吃零食、挑食、偏食的( 69)______。他们吃的( 70)______精粮和快 餐食品,这些食品中缺乏营养物质或营养物质破坏较多。( 71)______他们的膳食中缺乏乳、 蛋、鱼、肉、鸡等优质蛋白食品和粗粮食品。缺乏的食物种类越多,总量越大,近视的 ( 72)______越高,近视的程度也越高。 小孩子近视吃什么对视力( 73)______?为防止近视的发生和发展,食疗所选用的食品主 要是补充眼内睫状肌与巩膜必需的营养物质,增强睫状肌的肌力,帮其( 74)______固有功 能。 (据 2014 年 5 月 13日《人民网》,有删改)

Câu 65: A. 背影 B. 环境 C. 背景 D. 家境

Câu 66: A. 因此 B. 于是 C. 因为 D. 从此

Câu 67: A. 大吃大喝 B. 营养不良 C. 消化不良 D. 营养过剩

Câu 68: A. 期间 B. 时间 C. 岁月 D. 时刻

Câu 69: A. 习气 B. 习惯 C. 习性 D. 习俗

Câu 70: A. 多是 B. 还是 C. 仍是 D. 都是

Câu 71: A. 同时 B. 以致 C. 所以 D. 同样

Câu 72: A. 比例 B. 效率 C. 风险率 D. 发生率

Câu 73: A. 有帮助 B. 有补助 C. 有利益 D. 有协助

Câu 74: A. 回到 B. 挽回 C. 恢复 D. 答复 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 75: Phiên âm đúng của từ 水土 là: ______. A. shuítú B. shuǐtù C. shuǐtǔ D. shuítǔ

Câu 76: Phiên âm đúng của từ 谦虚 là: ______. A. qiānxū B. qiānxù C. qiànxū D. qiànxù

Câu 77: Phiên âm đúng của từ 技巧 là: jì______iǎo. A. x B. t C. q D. j

Câu 78: Phiên âm đúng của từ 懒惰 là: lǎnd______. A. uì B. uò C. òu D. ùn

Câu 79: Phiên âm đúng của từ 攀登 là: p______dēng. A. āng B. ēng C. ēn D. ān

Câu 80: Phiên âm đúng của từ 祸害 là: ______uòhài. A. h B. k C. g D. t ------- ------------ HẾT ----------

Đề thi đại học môn Tiếng Trung khối D năm 2014 và đáp án