Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005

Đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005

Tải Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005 -------------- MÔN: tiếng Trung Quốc, KHỐI D

ĐỀ CHính thức Thời gian làm bài: 180 phút Họ và tên thí sinh: .......................... Ngày, tháng, năm sinh: .../ .../ ............... Phòng thi số: .....................Số báo danh: ............. Cán bộ coi thi 1 ký và ghi rõ họ tên: Cán bộ coi thi 2 ký và ghi rõ họ tên: Số phách:

Đề thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết câu trả lời vào đúng chỗ quy định theo hướng dẫn ---------------------------------------- Điểm: Bằng số: ............... Cán bộ chấm thi 2 ký: Bằng chữ.:.............

I (15 điểm). Dùng những từ, ngữ trong ngoặc viết lại các câu d-ới đây, sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi:
1. 弄坏了我的自行车,然而他不说个道歉。 (连 ... 也) 1................................
2. 你 明明说回国 了,怎么还在这儿? (不是 ... 吗) 2................................
3. 今天买来的水果他都吃光了。 (把) 3................................
4. 他 认错了,你应该原谅他这一次吧。 (既然... 就...) 4................................
5. 他是我们班学得最好的,我们应该向他学习。(之所以 ... 是因为...) 5................................
6. 他确实是我最好的朋友。 (的确) 6 ................................
7. 大家认为我的病一定要做手术才好。 (非 ... 不可) 7................................
8. 以前的穷日子,她决不忘记的。 (怎么...呢) 8 ................................
9. 表哥送给我这本《鲁迅小说选》。 (是... 的) 9 ...............................
10. 她的丈夫不把家务事放在心上。 (一点也不) 10..............................

II (10 điểm). Từ bốn vị trí A, B, C, D trong mỗi câu sau, chọn một vị trí đúng cho từ trong ngoặc. Viết chữ cái A, B, C hoặc D của ph-ơng án đã chọn vào cột bên cạnh theo đúng thứ tự.
11. 你 A走之前,要 B 跟他 C 打一声招呼 D 。 (先) 11. .......
12. 你跟他相处 久 A ,会发现 B 他有 C 很 多优点 D。 (了) 12. .......
13. 我有很多话 A 要说,一时 B 不知 C从哪儿 D 说起。 (却) 13. .......
14. 我认为学习 A一种外语 B ,长期 C 坚持是十分重要 D 。 (的) 14. .......
15. 山村的 A 生活 B 不错,C 只是文化 娱乐活动 D 太单调。 (还) 15. .......
16. 我 A 在中国 B 生活了三年,C 看到了中国农村发生的 D 变化。 (亲眼) 16. .......
17. A 我 B 唱歌 C 没 D 走过调儿。 (从来) 17. .......
18. 她 A 看了 B 不知道 C 寄来的 D 一封信,就哭了。 (谁) 18. .......
19. A 他们 B 从事 的 C 是 D 这样的事业。 (就) 19. .......
20. 这 A 是 B 怎么 C 回事,我 D 一时也无法解释。 (到底) 20. .......

III (15 điểm). Sắp xếp các từ, ngữ sau đây thành câu có nghĩa. Ví dụ: 汉语/ 学习/他们/中国/在 => 他们在中国学习汉语。
21. 我/ 见/ 一次/ 在/ 跟/ 朋友家/ 过/ 小林/ 面 21.... ....................................
22. 进行/ 应该/ 父母/ 对/ 教育/ 经常/ 的/ 孩子/ 自己 22....... .................................
23. 我/ 要/ 通过/ 这次/ 学习/ 更加/ 地/ 为了/ 考试/ 认真 23.. ......................................
24. 我/ 看/ 半个小时/ 这/ 能/ 完 / 中文小说/ 把/ 本/ 想/ 不 24.. ......................................
25. 他/ 在/ 教育/ 到/ 就/ 学校里/ 从小/ 好/ 的/ 受/ 很 25.. ......................................
26. 叫/ 家/ 不/ 谁/ 死/ 我/ 的/ 知道/ 了/ 狗/ 打 26.. .................................
27. 他/ 个/ 汽车/ 领域/ 是/ 在/ 工业/ 有/ 的/ 人/ 很/成就 27.. .................................
28. 她恨不得/ 漂亮/ 这里/ 的/ 衣服/ 太/ 了/ 买/ 都/ 去/ 回家 28.. .................................
29. 一向/ 张老师/ 的/ 中国/ 喜欢/ 看/ 关于/ 电影 29.. .................................
30. 今天/ 都/ 漂漂亮亮/ 打扮/ 孩子们/ 得/ 的 30.. .................................

IV (20 điểm). Sửa các câu sai d-ới đây:
31. 无论出了事,他都热情地帮助我。 31.......... ................................
32. 谁知一场大风把这棵树倒了。 32.......... . ..............................
33. 我想明年再旅行中国了。 33......... .................................
34. 现在我累死了,想不起好办法来。 34............ .....................................
35. 今天下午我们出发学校门口。 35..........................................
36. 明天他终于就要去中国留学了。 36............. ....................................
37. 他的学习成绩比我的非常好。 37..........................................
38. 他不愿意服务人民。 38....... ...................................
39. 小王生病住院,我们每天都去看一次他。 39...... ....................................
40. 他把教室里走进去了。 40...... ....................................

Cán bộ chấm thi 1 ký: Số phách:

V (15 điểm). Đọc đoạn văn d-ới đây rồi xác định trong số các câu từ 41 đến 50, câu nào đúng với nội dung của bài đánh Đ, câu nào sai đánh S vào ngoặc đơn bên phải của mỗi câu: 近年来在美国,越来越多的父母喜欢把子女送到私立学校而不是公立学校学习。就连过去一直关注公立学校的贫穷父 母,现在也开始怀疑公立学校是否真的很好。如今的公立学校,资金少,问题多。目前有三分之一的公立学校学生居住在各 大城市。这些公立学校普遍面临经费不足问题。公立学校每个班级的人数总是超编,不仅如此,许多学生学习困难或存在行 为问题。 尽管现在的私立学校向穷人开放,但穷孩子要上私立学校还是有条件的。美国贫困家庭的孩子只有两种方式可以进入 私立学校。一是通过某种计划来实现,二是通过私有化计划实现。目前,美国教育市场中私立学校的与日俱增,在很大程度 上是为了满足黑人和拉美人的需求。
41. 越来越多的父母喜欢把孩子送到私立学校去读书。 41.( )
42. 公立学校的资金较多。 42.( )
43. 穷孩子现在可以随便去自己喜欢的私立学校。 43.( )
44. 私立学校面临着经费不足问题。 44.( )
45. 目前有 50%的公立学校学生居住在各大城市。 45.( )
46. 目前,美国教育市场中私立学校已经满足了黑人的需求。 46.( )
47. 目前,美国私立学校的增加只为了满足拉美人的需求。 47.( )
48. 公立学校从来没向穷人开放。 48.( )
49. 公立学校每个班级的人数从来没有超出编制定额。 49.( )
50. 这段文字主要谈到美国的公立学校和私立学校之间的区别。 50.( )

VI ((10 điểm). Chọn ph-ơng án đúng cho các từ, ngữ có gạch chân trong những câu sau. Viết chữ cái A, B, C hoặc D của ph-ơng án đã chọn vào cột bên cạnh theo đúng thứ tự.
51. 这个人看着面熟,可是一时又想不起来在哪儿见过。 A. 有时候 B. 平时 C. 一个小时 D. 一下子 51. .....
52. 经过十九年的刻苦学习,他终于圆了大学梦。 A. 作上大学的梦 B. 大学毕业了 C. 实现了上大学的理想 D. 有了大学的愿望 52. .....
53. 你来得正是时候,不然我就要去找你了。 A. 这个时候 B. 正在这个时候 C. 正好 D. 正式时间 53. .....
54. 半夜,我一个人走在山路上怪害怕的。 A. 挺 B. 太 C. 奇怪 D. 吓人 54. .....
55. 结婚是双方的事,不能勉强。 A. 两个方面 B. 男女家长 C. 男方和女方 D. 男朋友和女朋友 55. .....
56. 关于这个问题,我们回头再商量吧。 A. 以后 B. 马上 C. 以前 D. 转身 56. .....
57. 昨天晚上“开夜车”,今天上课时总是想睡觉。 A. 晚上开车出去 B. 开了一夜车 C. 学习到很晚 D. 乘坐夜车 57. .....
58. 这个人乱扔垃圾,真无聊。 A. 没事干 B. 脏 C. 没聊天 D. 讨厌 58. .....
59. 你们讨论怎么没有主题呢?东一句西一句的。 A. 说话人很多 B. 你一句我一句 C. 说话人没有目的 D.东边一句西边一句 59. .....
60. 遇到这么点困 难就灰 心了,真没出息! A. 担心 B. 小心 C. 有信心 D. 没有信心 60. .....

VII ((15 điểm). Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. Viết các từ đó vào bảng phía d-ới:
目前,许多家庭由于都是独生子女,家长们...61...格外为自己的孩子操心,...62...是在学习上,希望孩子能有一 个 ...63...的学习环境和科学的学习方法。但是,许多家长...64...自己的工作也很忙,没有...65...辅导孩子,而有的父母根本就 没有这方面的经验,不知...66...才能帮助孩子迅速掌握所学...67...知识,提高学习成绩。他们只好...68...钱请孩子的老师或其他 有经验...69...人利用业余时间来家里帮助孩子...70...。 61. 66. 62. 63. 64. 65. 67. 68. 69. 70. --------- HếT ---------

Đề thi đại học môn Tiếng Trung Quốc Khối D năm 2005