Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2005

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2005 , môn Toán khối A thì vào ngày 4/7/2005

Tải Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2005 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ Đ ÀO T Ạ O ------------- ---------- ĐỀ CHÍNH TH Ứ C ĐỀ THI TUY Ể N SINH ĐẠ I H Ọ C, CAO ĐẲ NG N Ă M 2005 Môn: TOÁN, kh ố i A Th ờ i gian làm bài: 180 phút, không k ể th ờ i gian phát đề --------------- ------------- ------------

Câu I (2 đ i ể m) G ọ i m (C ) là đồ th ị c ủ a hàm s ố 1 ymx x =+ (*) ( m là tham s ố ). 1) Kh ả o sát s ự bi ế n thiên và v ẽ đồ th ị c ủ a hàm s ố (*) khi 1 m. 4 = 2) Tìm m để hàm s ố (*) có c ự c tr ị và kho ả ng cách t ừ đ i ể m c ự c ti ể u c ủ a m (C ) đế n ti ệ m c ậ n xiên c ủ a m (C ) b ằ ng 1 . 2

Câu II (2 đ i ể m) 1) Gi ả i b ấ t ph ươ ng trình 5x 1 x 1 2x 4. −− −> − 2) Gi ả i ph ươ ng trình 22 cos 3x cos 2x cos x 0. −=

Câu III ( 3 ®iÓm) 1) Trong m ặ t ph ẳ ng v ớ i h ệ t ọ a độ Oxy cho hai đườ ng th ẳ ng 1 d:x y 0 −= và 2 d:2x y 1 0. +−= Tìm t ọ a độ các đỉ nh hình vuông ABCD bi ế t r ằ ng đỉ nh A thu ộ c 1 d, đỉ nh C thu ộ c 2 d và các đỉ nh B, D thu ộ c tr ụ c hoành . 2) Trong không gian v ớ i h ệ t ọ a độ Oxyz cho đườ ng th ẳ ng x1 y3 z3 d: 12 1 −+− == − và m ặ t ph ẳ ng (P) : 2x y 2z 9 0. +− += a) Tìm t ọ a độ đ i ể m I thu ộ c d sao cho kho ả ng cách t ừ I đế n m ặ t ph ẳ ng (P) b ằ ng 2. b) Tìm t ọ a độ giao đ i ể m A c ủ a đườ ng th ẳ ng d và m ặ t ph ẳ ng (P). Vi ế t ph ươ ng trình tham s ố c ủ a đườ ng th ẳ ng ∆ n ằ m trong m ặ t ph ẳ ng (P), bi ế t ∆ đ i qua A và vuông góc v ớ i d.

Câu IV (2 đ i ể m) 1) Tính tích phân 2 0 sin 2x sin x Idx. 13cosx π + = + ∫ 2) Tìm s ố nguyên d ươ ng n sao cho 1 2 2 3 3 4 2n 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 2n 1 C2.2C3.2C4.2C (2n1).2C 2005 + ++ + + + −+ − +++ = L ( k n C là s ố t ổ h ợ p ch ậ p k c ủ a n ph ầ n t ử ).

Câu V (1 đ i ể m) Cho x, y, z là các s ố d ươ ng th ỏ a mãn 111 4. xyz ++= Ch ứ ng minh r ằ ng 111 1. 2x y z x 2y z x y 2z ++≤ ++ + + ++ ------------------ ----------- - H ế t --------------- -------------- Cán b ộ coi thi không gi ả i thích gì thêm. H ọ và tên thí sinh ....................................................... s ố báo danh........................................

Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2005