Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 8/2011

Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 8/2011. Mục tiêu biện minh cho phương tiện. Nói một cách khác, nếu mục tiêu là đáng giá, thì bất kỳ phương tiện nào thực hiện để đạt được mục tiêu đó đều là chính đáng”.

Bạn có đồng ý với phát biểu trên không?

Hãy viết một bài luận để phát triển quan điểm của bạn về vấn đề này. Hãy củng cố quan điểm và lập luận của mình bằng các ví dụ từ sách báo, các trải nghiệm cá nhân hoặc các quan sát của bạn trong cuộc sống.
Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text


Đề thi luận đại học FPT tháng Tháng 8/2011