Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Địa lí

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2016 môn Địa líTải Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Địa lí PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 01 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu I (2,0 điểm) 1. Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học của nước ta. 2. Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Câu II (2,0 điểm) Dựa vào trang 26 và trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: 1. Xác định tên và quy mô của từng trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 nghìn tỉ đồng trở lên ở Đồng bằng sông Hồng. 2. Kể tên các khu kinh tế ven biển ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 Đơn vị: Nghìn người Chia ra Năm Tổng số Nông - lâm - thủy sản Công nghiệp - xây dựng Dịch vụ 2000 37 075 24 136 4 857 8 082 2013 52 208 24 399 11 086 16 723 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2012 và 2015) 1. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô lao động đang làm việc và cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tế ở nước ta năm 2000 và năm 2013. 2. Nhận xét về quy mô lao động đang làm việc và sự thay đổi cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tế qua hai năm 2000, 2013 và giải thích.

Câu IV (3,0 điểm) 1. Phân tích những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta. Tại sao một số sản phẩm thuộc ngành này lại trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam? 2. Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất đối với việc phát triển nông nghiệp. Tại sao trong thời gian vừa qua, tình trạng xâm nhập mặn ở đây diễn ra hết sức nghiêm trọng? ----------Hết---------- - Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ......................................................................; Số báo danh: .............................................................................. Chữ ký của cán bộ coi thi 1: ................................................; Chữ ký của cán bộ coi thi 2: ...........................................

Đề thi THPT quốc gia 2016 môn Địa lí