Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Toán và đáp án

Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Toán và đáp án mã đề thi M101, M102, M103, M104, M105, M106, M107, M108, M109, M110, M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M119, M120, M121, M122, M123, M124

Tải Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Toán và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ..................................................................... .......................................................................... Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 101

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm học sinh ? 34

Câu 2: Trong không gian mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là

Câu 3: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ? A. (0; 1) . B. ( − ∞; 0) . C. (1;   + ∞) . D. (−1;  0) .

Câu 5: Gọi là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường Mệnh đề nào dưới đây đúng

Câu 37: Cho hình lập phương ���� . �'�'�'�' có tâm Gọi là �. � tâm của hình vuông và là điểm thuộc đoạn thẳng sao cho �'�'�'�' � �� �� = 2�� (tham khảo hình vẽ). Khi đó côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng và bằng

Đề thi THPT quốc gia 2018 Môn Toán và đáp án