Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Toán – mã đề 120-124

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Toán – mã đề 120-124

 Tải Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Toán – mã đề 120-124 PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

Mã đề thi 120 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: ..........................................................................

Câu 1. Hàm số � = 2� + 3 � + 1 có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho hai điểm �(1; 1; 0) và �(0; 1; 2). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng �� ? A. →� = ( − 1; 0; − 2) . B. →� = ( − 1; 1; 2) . C. →� = ( − 1; 0; 2) . D. →� = (1; 2; 2) .

Câu 3. Cho � là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. logଶ � = log௔2. B. logଶ � = − log௔2. C. logଶ � = 1 logଶ � . D. logଶ � = 1 log௔2 .

Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số �(�) = 7௫ . A. ඲7௫d� = 7௫ln7 + � . B. ඲7௫d� = ln 7௫7 + � . C. ඲7௫d� = 7௫+ଵ + � . D. ඲7௫d� = �7௫++1ଵ + � .

Câu 5. Cho hàm số � = �(�) có bảng xét dấu đạo hàm như sau Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞; − 2) . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2) . D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−2; 0).

Câu 6. Cho số phức � = 2 + � . Tính |�| . A. |�| = √5 . B. |�| = 3. C. |�| = 2. D. |�| = 5.

Câu 7. Tìm số phức � thỏa mãn � + 2 − 3� = 3 − 2� . A. � = 1 − 5� . B. � = 5 − 5� . C. � = 1 + � . D. � = 1 − � .

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho mặt cầu (�):�ଶ + (� + 2)ଶ + (� − 2)ଶ= 8. Tính bán kính � của (�) . A. � = 2√2 . B. � = 8. C. � = 4. D. � = 64. Trang 1/6 - Mã đề thi 120

Câu 9. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? A. � = �ସ − �ଶ + 1. B. � = �ସ + �ଶ + 1. C. � = �ଷ − 3� + 2. D. � = − �ଷ + 3� + 2.

Câu 10. Tìm nghiệm của phương trình logଶ(� − 5) = 4. A. � = 21. B. � = 13. C. � = 11. D. � = 3.

Câu 11. Cho hàm số � = ඥ2�ଶ + 1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; + ∞) . B. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0 ) . C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; + ∞) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1) .

Câu 12. Cho ඲ ଴ ഏ మ �(�)d� = 5. Tính � = ඲ ଴ ഏ మ [�(�) + 2sin �]d� . A. � = 5 + � 2 . B. � = 5 + � . C. � = 3. D. � = 7.

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số � để phương trình 3௫ = � có nghiệm thực. A. � ≠ 0. B. � > 0. C. � ≥ 0. D. � ≥ 1.

Câu 14. Cho hình bát diện đều cạnh �. Gọi � là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. � = 8�ଶ . B. � = √3�ଶ . C. � = 4√3�ଶ . D. � = 2√3�ଶ .

Câu 15. Kí hiệu �ଵ, �ଶ là hai nghiệm phức của phương trình �ଶ + 4 = 0. Gọi �, � lần lượt là các điểm biểu diễn của �ଵ, �ଶ trên mặt phẳng tọa độ. Tính � = �� + �� với � là gốc tọa độ. A. � = 4. B. � = 2√2 . C. � = 2. D. � = 8.

Câu 16. Cho hàm số � = − �ସ + 2�ଶ có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số � để phương trình −�ସ + 2�ଶ = � có bốn nghiệm thực phân biệt. A. � < 1. B. 0 < � < 1. C. 0 ≤ � ≤ 1. D. � > 0.

Câu 17. Tìm giá trị nhỏ nhất � của hàm số � = �ଶ + 2 � trên đoạn ⎡ ⎣ 1 2 ; 2⎤ ⎦ . A. � = 5. B. � = 17 4 . C. � = 3. D. � = 10.

Câu 18. Với mọi �, �, � là các số thực dương thỏa mãn logଶ � = 5logଶ � + 3logଶ �, mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. � = 3� + 5� . B. � = �ହ�ଷ . C. � = 5� + 3� . D. � = �ହ + �ଷ .

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho ba điểm �(2; 3; − 1), �(−1; 1; 1) và �(1; � − 1; 2). Tìm � để tam giác ��� vuông tại � . A. � = 0. B. � = − 6. C. � = − 4. D. � = 2. Trang 2/6 - Mã đề thi 120

Câu 20. Tìm tập xác định � của hàm số � = (�ଶ − � − 2)−ଷ . A. � = (0; + ∞) . B. � = ℝ\{−1; 2} . C. � = ℝ . D. � = (−∞; − 1) ∪ (2; + ∞) .

Câu 21. Cho số phức �ଵ = 1 − 2�,   �ଶ = − 3 + � . Tìm điểm biểu diễn số phức � = �ଵ + �ଶ trên mặt phẳng tọa độ. A. �( − 2; − 1) . B. �(2; − 5) . C. �(−1; 7) . D. �(4; − 3) .

Câu 22. Tìm tập xác định � của hàm số � = logଷ(�ଶ − 4� + 3) . A. � = (1; 3) . B. � = ൫−∞; 2 − √2൯ ∪ ൫2 + √2; + ∞൯ . C. � = (−∞; 1) ∪ (3; + ∞) . D. � = ൫2 − √2; 1൯ ∪ ൫3; 2 + √2൯ .

Câu 23. Cho hình nón có bán kính đáy � = √3 và độ dài đường sinh � = 4. Tính diện tích xung quanh �௫௤ của hình nón đã cho. A. � ௫௤ = √39 � . B. �௫௤ = 12� . C. �௫௤ = 8√3� . D. �௫௤ = 4√3� .

Câu 24. Cho hình phẳng � giới hạn bởi đường cong � = ඥ�ଶ + 1, trục hoành và các đường thẳng � = 0, � = 1. Khối tròn xoay tạo thành khi quay � quanh trục hoành có thể tích � bằng bao nhiêu ? A. � = 4� 3 . B. � = 2 . C. � = 2� . D. � = 4 3 .

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho điểm �(1; 2; 3) . Gọi �ଵ, �ଶ lần lượt là hình chiếu vuông góc của � trên các trục ��,  �� . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng �ଵ�ଶ ? A. →�ଷ = (1; 0; 0) . B. →�ଶ = (1; 2; 0) . C. →�ଵ = (0; 2; 0) . D. →�ସ = ( − 1; 2; 0) .

Câu 26. Đồ thị của hàm số � = � − 2 �ଶ − 4 có bao nhiêu tiệm cận ? A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 27. Cho hình chóp � . ���� có đáy là hình chữ nhật với �� = 3�, �� = 4�, �� = 12� và �� vuông góc với đáy. Tính bán kính � của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp � . ���� . A. � = 5� 2 . B. � = 6� . C. � = 17� 2 . D. � = 13� 2 .

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ ����, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm �(1; 2; − 3) và có một vectơ pháp tuyến →� = (1; − 2; 3) ? A. � − 2� − 3� + 6 = 0. B. � − 2� + 3� − 12 = 0. C. � − 2� + 3� + 12 = 0. D. � − 2� − 3� − 6 = 0.

Câu 29. Tìm nguyên hàm �(�) của hàm số �(�) = sin � + cos � thỏa mãn �൬�2൰ = 2. A. �(�) = − cos � + sin � + 1. B. �(�) = − cos � + sin � − 1. C. �(�) = cos � − sin � + 3. D. �(�) = − cos � + sin � + 3.

Câu 30. Cho khối chóp tam giác đều � . ��� có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2� . Tính thể tích � của khối chóp � . ��� . A. � = √11�ଷ 4 . B. � = √13�ଷ 12 . C. � = √11�ଷ 12 . D. � = √11�ଷ 6 . Trang 3/6 - Mã đề thi 120

Câu 31. Cho hình hộp chữ nhật ���� . �'�'�'�' có �� = 8,  �� = 6,  ��' = 12. Tính diện tích toàn phần �௧௣ của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật ���� và �'�'�'�' . A. �௧௣ = 576� . B. �௧௣ = 10൫2√11 + 5൯� . C. �௧௣ = 5൫4√11 + 5൯� . D. �௧௣ = 26� .

Câu 32. Tìm giá trị thực của tham số � để phương trình 9௫ − 2.3௫+ଵ + � = 0 có hai nghiệm thực �ଵ, �ଶ thỏa mãn �ଵ + �ଶ = 1. A. � = − 3. B. � = 6. C. � = 1. D. � = 3.

Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho hai điểm �(1; − 1; 2), �( − 1; 2; 3) và đường thẳng �: � − 1 1 = � − 2 1 = � − 1 2 . Tìm điểm �(�; �; �) thuộc � sao cho ��ଶ + ��ଶ = 28, biết � < 0. A. �(−1; 0; − 3) . B. �æ ç ç è 1 6 ; 7 6 ; − 2 3 ö÷÷ø . C. �(2; 3; 3) . D. �æ è ç ç− 1 6 ; − 7 6 ; − 2 3 ö÷÷ø .

Câu 34. Cho số phức � thỏa mãn |�|   = 5 và |� + 3|  =  | � + 3 − 10� |. Tìm số phức � = � − 4 + 3� . A. � = 1 + 3� . B. � = − 1 + 7� . C. � = − 4 + 8� . D. � = − 3 + 8� .

Câu 35. Cho hàm số � = �� + 4� � + � với � là tham số. Gọi � là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của � để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của � . A. 5. B. 3. C. Vô số. D. 4 .

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ ����, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm �(2; 3; 3), �(2; − 1; − 1), �(−2; − 1; 3) và có tâm thuộc mặt phẳng (�): 2� + 3� − � + 2 = 0. A. �ଶ + �ଶ + �ଶ + 4� − 2� + 6� + 2 = 0. B. �ଶ + �ଶ + �ଶ − 4� + 2� − 6� − 2 = 0. C. �ଶ + �ଶ + �ଶ − 2� + 2� − 2� − 10 = 0. D. �ଶ + �ଶ + �ଶ − 2� + 2� − 2� − 2 = 0.

Câu 37. Cho �(�) = 1 2�ଶ là một nguyên hàm của hàm số �(��) . Tìm nguyên hàm của hàm số �ᇱ(�)ln � . A. ඲�ᇱ(�)ln �d� = − ቆln �ଶ� + 21�ଶቇ + � . B. ඲�ᇱ(�)ln �d� = − ቆln �ଶ� + �1ଶቇ + � . C. ඲�ᇱ(�)ln �d� = ln �ଶ� + 21�ଶ + � . D. ඲�ᇱ(�)ln �d� = ln �ଶ� + �1ଶ + � .

Câu 38. Một vật chuyển động theo quy luật � = − 1 3 �ଷ + 6�ଶ với � (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và � (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ? A. 36 (m/s) . B. 144 (m/s) . C. 243 (m/s) . D. 27 (m/s) . Trang 4/6 - Mã đề thi 120

Câu 39. Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc �(km/h) phụ thuộc thời gian �(h) có đồ thị là một phần của đường parabol với đỉnh �æ ç ç è 1 2 ; 8ö ø ÷ ÷ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường � người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi bắt đầu chạy. A. � = 2, 3(km) . B. � = 4, 5(km) . C. � = 5, 3(km) . D. � = 4, 0(km) .

Câu 40. Tìm giá trị thực của tham số � để đường thẳng d: � = (2� − 1)� + 3 + � vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số � = �ଷ − 3�ଶ + 1. A. � = 1 4 . B. � = 3 2 . C. � = 3 4 . D. � = − 1 2 .

Câu 41. Với các số thực dương �, � tùy ý, đặt logଷ � = �, logଷ � = � . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. logଶ଻ቆ√��ቇଷ = �2 − � . B. logଶ଻ቆ√��ቇଷ = 9൬�2 + �൰ . C. logଶ଻ቆ√��ቇଷ = �2 + � . D. logଶ଻ቆ√��ቇଷ = 9൬�2 − �൰ .

Câu 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số � để hàm số � = ln(�ଶ − 2� + � + 1) có tập xác định là ℝ . A. 0 < � < 3. B. � = 0. C. � < − 1 hoặc � > 0. D. � > 0.

Câu 43. Cho khối lăng trụ đứng ��� . �'�'�' có đáy ��� là tam giác cân với �� = �� = �, ��� = 120o, mặt phẳng (��'�') tạo với đáy một góc 60o . Tính thể tích � của khối lăng trụ đã cho. A. � = 9�ଷ 8 . B. � = 3�ଷ 8 . C. � = �ଷ 8 . D. � = 3�ଷ 4 .

Câu 44. Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích � của khối chóp có thể tích lớn nhất. A. � = 576√2 . B. � = 144. C. � = 144√6 . D. � = 576.

Câu 45. Cho hàm số � = �(�). Đồ thị của hàm số � = �ᇱ(�) như hình bên. Đặt �(�) = 2�(�) + (� + 1)ଶ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? A. �(3) = �( − 3) < �(1) . B. �(1) < �(3) < �( − 3) . C. �(1) < �( − 3) < �(3) . D. �(3) = �( − 3) > �(1) .

Câu 46. Gọi � là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số � để tồn tại duy nhất số phức � thỏa mãn �`.`� = 1 và ห� − √3 + �ห = �. Tìm số phần tử của � . A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Trang 5/6 - Mã đề thi 120

Câu 47. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số � để đồ thị của hàm số � = �ଷ − 3��ଶ + 4�ଷ có hai điểm cực trị � và � sao cho tam giác ��� có diện tích bằng 4 với � là gốc tọa độ. A. � = 1. B. � = − 1; � = 1. C. � = − 1 2 ర√ ; � = 1 2 ర√ ⋅ D. � ≠ 0.

Câu 48. Xét các số nguyên dương �, � sao cho phương trình � lnଶ � + � ln � + 5 = 0 có hai nghiệm phân biệt �ଵ, �ଶ và phương trình 5logଶ � + � log � + � = 0 có hai nghiệm phân biệt �ଷ, �ସ thỏa mãn �ଵ�ଶ > �ଷ�ସ . Tìm giá trị nhỏ nhất �୫୧୬ của � = 2� + 3� . A. �୫୧୬ = 25. B. �୫୧୬ = 33. C. �୫୧୬ = 30. D. �୫୧୬ = 17.

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ ����, cho ba điểm �(−2; 0; 0), �(0; − 2; 0) và �(0; 0; − 2) . Gọi � là điểm khác � sao cho ��, ��, �� đôi một vuông góc với nhau và �(�; �; �) là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ���� . Tính � = � + � + � . A. � = − 4. B. � = − 3. C. � = − 1. D. � = − 2.

Câu 50. Cho mặt cầu (�) tâm �, bán kính � = 3. Mặt phẳng (�) cách � một khoảng bằng 1 và cắt (�) theo giao tuyến là đường tròn (�) có tâm � . Gọi � là giao điểm của tia �� với (�), tính thể tích � của khối nón có đỉnh � và đáy là hình tròn (�). A. � = 32� 3 . B. � = 16� . C. � = 32� . D. � = 16� 3 . ------------------------ HẾT ------------------------ Trang 6/6 - Mã đề thi 120

Đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017 môn Toán – mã đề 120-124