ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D VÀ ĐÁP ÁN

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D NĂM 2011 Mã đề thi 279 417 528 695 753 864

Tải ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D VÀ ĐÁP ÁN PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 279 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80

Câu (TỪ

Câu 1 ĐẾN

Câu 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 1: Phiên âm đúng của từ 尊敬 là: ______ūnjìng. A. sh B. zh C. z D. s

Câu 2: Phiên âm đúng của từ 辉煌 là: ______. A. huīhuáng B. huīhuàng C. huìhuáng D. huìhuàng

Câu 3: Phiên âm đúng của từ 家乡 là: ______. A. jiàxiāng B. jiāxiàng C. jiàxiàng D. jiāxiāng

Câu 4: Phiên âm đúng của từ 钱包 là: qián______āo. A. p B. f C. t D. b

Câu 5: Phiên âm đúng của từ 过去 là: g______qù. A. uō B. ō C. uò D. ò

Câu 6: Phiên âm đúng của từ 茂盛 là: mào______èng. A. zh B. s C. sh D. ch

Câu 7: Phiên âm đúng của từ 踊跃 là: y______yuè. A. áo B. ǔng C. ǒng D. iǒng

Câu 8: Phiên âm đúng của từ 最近 là: z______jìn. A. òu B. uì C. uèi D. iù Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các

Câu sau.

Câu 9: 学校不能______对学生的道德教育。 A. 匆备 B. 忽略 C. 葱略 D. 忽备

Câu 10: 科学的论断必须以客观事实为 ______。 A. 衣居 B. 依据 C. 依剧 D. 衣剧

Câu 11: 这次竞赛的 ______,全凭大家的努力。 A. 成功 B. 成攻 C. 城功 D. 诚功

Câu 12: 我们必须______投资环境,吸引越来越多的海外投资者前来投资。 A. 挣化 B. 净化 C. 争化 D. 静化

Câu 13: 人类朋友们,让我们积极行动起来,______我们人类赖以生存的地球! A. 堡沪 B. 保佑 C. 保护 D. 保户 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 14: 你怎么又去玩了呢?我不是告诉你无论如何也得把今天的练习做完吗? A. 会 B. 能 C. 想 D. 要

Câu 15: 晚上一回到家,我立刻就下厨房开始忙活儿,炒菜、烧饭,忙得团团转。 A. 很难转身 B. 转了很多圈 C. 很忙的样子 D. 转身的样子

Câu 16: 今天排电影票的人很多, 好容易我才买到一张票。 A. 很复杂 B. 很困难 C. 很烦乱 D. 很容易 Trang 1/5 - Mã đề thi 279

Câu 17: 光听别人说,自己不动脑筋是不行的。 A. 摇头晃脑 B. 自己不去思考 C. 不动自己的头 D. 自己不必烦恼

Câu 18: 看到父亲态度那么坚决,他无可奈何地朝我笑了笑。 A. 没有意见 B. 没有问题 C. 没有结果 D. 没有办法

Câu 19: 尽管我再三地向他道歉,他还是没有原谅我。 A. 多次 B. 三次 C. 两次 D. 五次

Câu 20: 目前,印度人口在世界上仅次于中国。 A. 少 B. 多 C. 差 D. 等

Câu 21: 在商业或私人交际中,无言也许是最好的选择之一。 A. 交往 B. 交情 C. 交通 D. 交待

Câu 22: 这些东西一个箱子装不下。 A. 不能容纳 B. 不能容忍 C. 不能安装 D. 不能带动

Câu 23: 这事使我别扭了老半天。 A. 不顺利 B. 不满意 C. 不舒服 D. 不正常

Câu 24: 将土豆去皮后切成方块儿就行了。 A. 用 B. 快要 C. 把 D. 马上

Câu 25: 我看你们讲的都有道理, 不必再争论了。 A. 不用 B. 不能 C. 不论 D. 不想 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các

Câu sau.

Câu 26: 遵守时间、提高效率成了人们的新观念。 A. 代词 B. 名词 C. 形容词 D. 动词

Câu 27: 这篇文章写得还可以。 A. 动词 B. 数词 C. 形容词 D. 名词

Câu 28: 这所医院是我国南方最有名的。 A. 量词 B. 代词 C. 助词 D. 副词

Câu 29: 难怪今天大家不来上班,原来全公司 都去头顿旅游了。 A. 连词 B. 动词 C. 介词 D. 副词

Câu 30: 明天我们就这个问题进行讨论吧。 A. 连词 B. 副词 C. 动词 D. 介词

Câu 31: 他是第一次登台演讲,出点儿差错,这也难怪。 A. 副词 B. 名词 C. 动词 D. 形容词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các

Câu sau.

Câu 32: 论文交给老师了,今晚可以______睡觉了。 A. 十分轻松 B. 轻松轻松 C. 轻松轻松的 D. 轻轻松松地

Câu 33: 这个问题提得______突然,请你让我想一想。 A. 有点儿 B. 差点儿 C. 一点儿 D. 多点儿

Câu 34: 经过一年的努力,她的汉语口语好______。 A. 多了 B. 得多 C. 多极了 D. 得多了 Trang 2/5 - Mã đề thi 279

Câu 35: 我和小阮______是同事,______彼此之间并不十分了解。 A. 因为……所以…… B. 既……又…… C. 不仅……而且…… D. 虽然……但是……

Câu 36: 这么多的内容,一个晚上恐怕______。 A. 看得完 B. 看不完 C. 不看完 D. 得看完

Câu 37: ______老师______学生都来参加这次活动。 A. 连……和…… B. 连……带…… C. 连……也…… D. 连……都……

Câu 38: 这件事______讨论来讨论去,也没做出什么决定。 A. 自己 B. 大家 C. 本人 D. 人家

Câu 39: 老师和学生们都应该______ 。 A. 上课得准时 B. 准时上课 C. 上课准时 D. 上准时课

Câu 40: 这部小说______很受欢迎,______内容很有吸引力。 A. 之所以……是因为…… B. 由于……所以…… C. 因而……所以…… D. 是因为……之所以……

Câu 41: 大家可以坐______发言,不必站起来。 A. 过 B. 的 C. 着 D. 了

Câu 42: 这个不幸的消息先别对老人家讲, ______老人家受不了这个打击。 A. 以便 B. 免得 C. 为了 D. 以至

Câu 43: 这个问题不是一天两天就能解决的, ______我们再商量吧。 A. 之后 B. 后来 C. 然后 D. 以后

Câu 44: 小玲______对工作有责任,______非常关心别人。 A. 不但……而且…… B. 如果……就…… C. 虽然……但是…… D. 即使……也……

Câu 45: 欢迎你______到我家来做客。 A. 时时 B. 往常 C. 常常 D. 往往

Câu 46: 我们走进茶馆,小姐很热情______对我们说:“欢迎你们!” A. 了 B. 得 C. 地 D. 的

Câu 47: 学生想______越深入、越透彻,他对知识的理解和掌握也就越深刻、越牢固。 A. 的 B. 得 C. 着 D. 地

Câu 48: 因为作弊,他______取消了考试资格。 A. 把 B. 令 C. 使 D. 被

Câu 49: 凡在节日期间光临本店购物的顾客,本店将为您准备一______精美的礼物。 A. 条 B. 把 C. 项 D. 份

Câu 50: 我们提倡,中医和西医结合, ______取长补短,共同发展。 A. 相 B. 每个 C. 互 D. 各自

Câu 51: 今年暑假你妹妹______去哪个国家留学? A. 终于 B. 究竟 C. 总是 D. 非常

Câu 52: ______他已经知道错了,你______别再提这件事了,何必一棍子打死呢? A. 哪怕……都…… B. 虽然……却…… C. 既然……就…… D. 只要……就……

Câu 53: 艺术来源______生活,又高于生活。 A. 于 B. 起 C. 在 D. 从 Trang 3/5 - Mã đề thi 279

Câu 54: 你都病了好几天了,怎么还不去医院______? A. 吧 B. 呢 C. 吗 D. 啦

Câu 55: ______春夏秋冬,那里的气候都很好。 A. 无论 B. 任何 C. 即使 D. 尽管

Câu 56: 为了祖国,他愿意献出自己的______。 A. 寿命 B. 命运 C. 生命 D. 命令

Câu 57: ______保持生态平衡,严禁对森林过度采伐。 A. 本着 B. 除了 C. 为了 D. 至于 Chọn vị tríđúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/ cụm từ trong ngoặc.

Câu 58: 长 A 空 B 的文章 C 没人 D 要看。 (而)

Câu 59: A 我 B 很喜欢 C 吃南方的水果, D 榴莲和芒果。 (特别是)

Câu 60: 他已经把 A 你 B 问的 C 一个问题 D 告诉别人了。 (那)

Câu 61: 我 A 等 B 了 C 他一 D 钟头了。 (个)

Câu 62: 为了提高学生的科研能力, A 我们 B 请来了 C 有经验的研究员,定期 D 对学生进行 培训。 (从国内一流大学)

Câu 63: 这个问题 A 你还得 B 我好好考虑,考虑好了 C 再给 D 你电话,好不好? (让)

Câu 64: 他激动 A 说 B :“我非常感谢 C 你们对我的帮助 D 。” (地)

Câu 65: 今天他 A 比我 B 来 C 十五分钟 D 。 (早) Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ

Câu 66 đến

Câu 70. ——哲学家把学生带到一片苹果树林,要求大家从树林的这头走到那头,每人挑选一个自己 认为最大最好的苹果。但是摘苹果的时候,不许走回头路,不许选择两次。 ——在穿过苹果林的过程中,学生们认真细致地挑选自己认为最好的苹果。等大家来到苹果 林的另一边时,哲学家已经在那里等候他们了。他笑着问学生: “你们挑到自己最满意的果 子了吗?”大家你看看我,我看看你,都没有回答。 ——哲学家见状,又问:“怎么啦,难道你们对自己的选择不满意?” ——“老师,让我们再选择一次吧。”一个学生请求说,“我刚走进果林时,就发现了一个 很大很好的苹果,但我还想找一个更大更好的。当我走到果林尽头时,才发现第一次看到的 那个就是最大最好的。” ——另一个接着说:“我和他正好相反。我走进果林不久,就摘下一个我认为最大最好的果 子,可是,后来我又发现了更好的。” ——“老师,让我们再选择一次吧!”其他学生也不约而同地请求。 ——哲学家笑了笑,语重心长地说:“孩子们,这就是人生——人生就是一次无法重复的选 择。” ——面对无法回头的人生,我们只能做三件事:慎重的选择,争取不留下遗憾;如果遗憾了, 就理智地面对它,然后争取改变;如果也不能改变,就勇敢地接受,不要后悔,继续朝前走。 (刘云主编《决胜30天——新汉语水平考试HSK五级仿真试题集》, 北京语言大学出版社,2011.1)

Câu 66: 哲学家让大家: A. 去摘很多苹果 B. 穿过苹果林 C. 帮别人挑选苹果 D. 去摘最满意的苹果

Câu 67: 下面哪个答案是学生们去摘苹果的条件? A. 可以走回头路 B. 可以选择两次 C. 不可走回头路,不可选择两次 D. 不可走回头路,可以选择两次 Trang 4/5 - Mã đề thi 279

Câu 68: 对于摘到的苹果,大家的心情是: A. 高兴 B. 后悔 C. 生气 D. 满意

Câu 69: 大家想再选择一次是因为: A. 没有摘到苹果 B. 想要更多的苹果 C. 很喜欢摘苹果 D. 错过了更好的苹果

Câu 70: 哲学家认为: A. 人生不应留下遗憾 B. 人生不能重新选择 C. 自己喜欢的就是最好的 D. 要努力追求美好 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ

Câu 71 đến

Câu 80. ——除了父母,与我们关系最密切的就是兄弟姐妹了。兄弟姐妹在我们的一生中非常重要, 年长的兄姐可能是我们模仿(71)______,对我们的性格、品德、技能的形成,影响很大。兄弟 姐妹之间的排行也有影响。比如(72)______,由于没有兄弟姐妹与他分享父母的爱,通常是父 母生活的中心,因此容易养成自我中心、不愿与别人分享和独立自主的(73)______,在与朋友 相 处 时 可 能 会 发 生 困 难 。 如 果 一 个 人 (74)______老 大 , 父 母 就 对 他 的 希 望 比 较 大 , 会 (75)______注意和干涉他的行动,花比较多的时间和精神来照顾他,因此老大在语言、智力、 学习成绩上占有优势。在性格上,老大喜欢(76)_____、处于领导地位、自尊心强。而排行中 间的人一般有比较强的(77)______交往和协调能力, (78)______与别人相处,性格比较积极乐 观。如果一个人排行最小,那么他在家庭中往往受到很多保护,父母很少(79)______他,因此 排行最小者一般比较(80)______,不太会交朋友,也不会应付困难和挫折。 (《HSK初中等, 最新模拟试题集》,北京语言文化大学出版社,2008年)

Câu 71: A. 兄姐 B. 人 C. 榜样 D. 弟妹

Câu 72: A. 独生子女 B. 男孩 C. 女孩 D. 双胞胎

Câu 73: A. 任性 B. 心情 C. 思想 D. 性格

Câu 74: A. 排行 B. 排名 C. 排队 D. 排除

Câu 75: A. 时时 B. 立刻 C. 偶尔 D. 有空

Câu 76: A. 自由自在 B. 能说会道 C. 指挥别人 D. 自言自语

Câu 77: A. 人际 B. 人间 C. 国际 D. 人们

Câu 78: A. 能够 B. 可以 C. 敢于 D. 善于

Câu 79: A. 相信和支持 B. 夸奖和喜爱 C. 关心和照顾 D. 限制和干涉

Câu 80: A. 坚强 B. 勇敢 C. 大胆 D. 胆小 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 279

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn TIẾNG TRUNG QUỐC Khối D VÀ ĐÁP ÁN