Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp và đáp án

Hướng dẫn chấm bài,đáp án Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp.

Tải Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÝ THI TUYẾN SINH LỚP 10 CHUYÊN 'l'ỈNll ĐỒNq THẤP NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐẾ CIIỈNII THỨC _ ĐÊ T111 MÔN: ĐỊA Lí dethIvn.com Ngày thí: 28/6/2013 7'lRờ'i gian làm bài: 150 pllủt (Không kế thởi gìau phát â) (Đề tlli gồm có: 01 trang) Câu 1: (2,0 diểln) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Narn và kiến thức đã học, cm hãy: a) Néu đặc diềm clìa đia hình miền Tây Bắc và Bắc Tnmg Bộ. b) Cho biết vai trò của biến - dào nước ta đối với sự phát hiến kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng? Câu 2: (2,0 diềm) a) Vì sao nước ta có nguồn lao động dồi dào? b) Việt Nam là một nước đông dãn, theo em nước ta có những tlìuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triền kinh tế . xã hội hiện nay? Câu 3: (2,0 điềm) Cho bảng số_liệu sau: _ ` _ 0 GIA TRỊ XUAT KI1ẢU VA NHẬP KPIẢU CUA NƯƠC TA GIAI ĐOẠN 2000 - 2010 [Đơn vị.° ti USD) Nãm 2 ngu 2005 'I`Ỉẽu ell( _ v j 201” _ Giá trị xuât kllâu Ì 14,5 32,4 72,2 íũiảu-ịnhậpkhẫu 15.6 Ẹ8 84,8 a) Ve biều đồ cột thể hiện giá trị xuất khấu và nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2000 - 2010? b) Nhận xét sự thay dối giá tI`i xuất khấu và nhập khấu của nước ta trong mời gian trên? Ệ (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Đia lí Việt Nam và kiến thức đã học, cm hãy: a) Kề tên các của khấu quốc tế thuộc biên giới Việt - Tnmg? b) về mặ_t tịt nhiệp, vùng Tmng đu và miền núi Băc Bộ có những khó khăn gì trong

Đề thi vào lớp 10 chuyên Địa lí năm học 2013-2014 tỉnh Đồng Tháp và đáp án