Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang, ngày thi 2/7/2014 đề thi gồm 4 trang, mã đề thi 516 và hướng dẫn chấm thi, đáp án, thang điểm

Tải Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠO KÝ THI TUYẾN SINH LỚP 10 TIÊN GIANG Nãm học: 2014 - 2015 Môn thi: HÓA HỌC CHUYÊN ĐẾ Tu; CHỈNH THỨC Thời gian: 150 phút (không kế tllởỉ giau giao ã) Ngày thi: 02/7/2014 _ dethivn.o0m (Đề tlli oó 04 trang) Mi đề W 516 Cllo biết: Mg=24; Fe=56; Cu=64; Ba=l37;”i AI=27; Na=23; Cl=35,5; 0=l6; C=l2; S=32; Si=28; H=l. I. PHẤN TỰ LUẬN: (6,0 điểm. gồm 04 câu)

Câu 1: (l,5 điễm) 1. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng công chức cấu tạo thu gọn, ghi rõ dièu kiện (nếu có). CaCz -› X -› Y-› Z -› CH;CO0H 2. Nêu và giải dlich các hiện tượng sau: a. Cho Vài giọt nước chalìlì vào cốc sữa bò. b. Cho một miếng cao Su ql nhiên vào xang.

Câu 2: (1,5 điểm) 1. Hỗn hợp A chứa Nazo và Ca(HCO;); với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan A vào một lượng nước (dư) thu được dung dich B và kết tủa C. Lọc bò kết tủa C, cho dung dich NaHSOq vào dung dich B thẩy có bọt khi thoát ra. Viết các phưong trình phản ửng xảy ra tl'0ng các thi ngtliệm trên. 2. Có 3 binh không nhân chứa các chẩt khi sau: C12, C02 và CO. Bằng phương pháp hóa học, chỉ được dùng thêm một tiìuốc thử hăy phân biệt 3 chất khi trên.

Câu 3: (l,5 diềm) Cho 13,70 gam hỗn hợp A gồm axit axetic \'à hai rượu dơn chức. no, dồng đằng kế tiếp (có công tbửc chung là C,,I1z.,+;OPI) tác dụng vừa đú với natri thu được 3,08 lít khi. Nếu cho toàn bộ lượng A trên phản ứng với dung dịch NaHCO, (dư), kết thúc phản ửng sinh ra 3,36 lit khi C02. Biết các thể tích khi do ờ dktc. a. Viết các phương trình phản ửng xảy ra và xác định công tlĩúc của hai mợu trong A. b. Đun nóng 13,70 gam hỗn hợp A với HzS0g đặc làln xúc tác thu được m gam hỗn hợp este. Biết hiệu suất của các phàn ứng este hóa đều bằng 80%. Tính giá tl'i của m.

câu 4: (l,5 điểm) Trộn 200 ml dung dich HCl 2,00M với 200 ml dung dich HzSOạ 2.25M (loăng), được dung dich A. Biết dung dich A tác dụng Vừa dủ với 19,30 gaxn hỗn hợp X gồm Al và Fe thu được V lit khi Hz (Ở (iktc) và dung dịch B. a. Tinh thành phần phần trãtn theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X. b. Tinh giá tri của V. ° c. Tính tổng khổi lượng muối có trong dung dich B.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án