Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi

Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi và gợi ý đáp án.

 

Tải Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

2 Comments

  1. đề hay lắm lun 🙂

  2. Thanh Quang says:

    Mị giải đc hớt nè :3

Leave a Comment


Phiên bản Text

sở giáo dục và đào taoị Quảng Ngãi. kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2014 - 2015 môn toán không chuyên, ngày thi 19/6/2014 thời gian làm bài 120 phút.
sở GIÁO l›_ỤC VÀ QĂO 'l`.›_\0 KÝ THI TUYỊỀN SINH VÀO LỞ? Ill 'l'IIl"I“ QỊỊẠJỊQẸQM NAL! lịoc 2014-zols MÔN 2 TOAN (không chuyên) . . Ngà,~ lhi: 19/6/2014 DẾ CH'N“ T*'ƯC Thờlglnnlùm bảl:Iz0phútmnõngkểulờígùngùolơ9 Bùll:(l.5dìẻm) a/Tinh: 2`/2`5+3`/lỉ blxãcdinhavâbdểdồ lhi hàm sổy-ax +bdiqundiẻmA(l; -2)vâdiếmB(3: Ố) - 2 Ố' cIRủlgọnbiẽuIhửcA= \'ớixZ0vàx:4 Bài 2: (2.0 diếm) ll Giài phlmng trình X' 4 Sx: - 36 = 0 ZlCll0phươngIrinhx=-(3m* I)x+2rrl"Ým- l =0 (I) vớimlảlllamsố. al Chứng n1inh phương trình (I) luôn có hai ngtliệm phân biệt \'ớÍ mọí giá \ri của m. bl Goi x.. X; là các nghiệm của phương trình (l). Tim m để biểu thức B I x.-` + ang* - 3xlx2 đại giá Iri lớn nhằl. Bài J: (2.0 ciễụa) _ _ _ Dô _tthuân bị cllo ưìộị chuyên đi dánh bàl qá Ở Hoàng bai Iìgu dãn dáp Lý Sợrl cân chuyên mỏ_: sỏ llnmg thưc. Ihựq phâm lên làu. Néu rlgườì lI'I\'Jj nllâì chuyên xong một nửa sô lương thưc. Ihực phim; sau đó rlgười thứ lĩai cIIuyèn_lIểt số còn lại lên lâu lhi thởi gian người lhù hai hoản uiảnh lâu hơn người lhù nhã! là 3 giờ. Nếu cả hai cũng lảm chung thì Itlời gian chuyển ìlếl số lương thuc. thưc 20 phẩm lên làu là T giở. Hói nếu làm riêng một minh lllỉ mỗi người chuyền hết saẳ lươn mực. thực phấm dó lẽn lâu tmng IIIỜÍ gian ban lâu? Bài 4: (3.5 dl III) _ CIIO nủ'a đllủng lrỏn_lim 0. dưỡrlg kinh AB = ZR. Goi M lã điêm chính giậu của cụng AB; P Ịả diêlu llltlộc cung MB_(P khác và P kháp B). Dường thăng AP cải dllủng Ihăng OM lại C; dưởrlg thăng OM cãi dlrỉmg thàng BP lại D. Tiếp luyến của nửa dường tròn ở P cất cắl Cọ tại l. al Chứng minll OADP là lủ giác nội liếp dường lròll. bl Chủng minh 0l3_.AC = 0C.BD. _ _ cl Tìm vi trí của dỉẽvn P [rên cung MB dẽ mm giấc PIC là mm giốc đêu. Khi dó hăy tính diện tích của Iam giác PIC theo R. Bil 5: (I.0 diểm) CII0 biếu :llúc A = (4x" + 4x' - Sx' + Sx - 2)"°" + 20I5. Tính giá Iri của M . 1 Jì -I bleuì Aklllx 2 Jẫ+l .

Đề thi vào lớp 10 Không Chuyên môn Toán năm học 2014-2015 Trường THPT Lê Khiết Quảng Ngãi