Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm

Bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,5 điểm) a. Tìm số x không âm biết √x = 2 b. Rút gọn biểu thức:

Bài 2: (1 điểm) Giải hệ phương trình:

Bài 3: (2 điểm) a. Vẽ đồ thị hàm số b. Cho hàm số bậc nhất y = ax - 2. Hãy xác định hệ số a biết rằng a > 0 và đồ thị hàm số cắt trục hoành Ox và trục tung Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho OB = 2OA (Với O là gốc tọa độ)

Bài 4 (2 điểm) Cho phương trình: x2 + (m - 2)x - 8 = 0, với m là tham số a. Giải phương trình khi m = 4 b. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức Q = (x12 - 1)(x22 - 4) có giá trị lớn nhất.

Bài 5 (3,5 điểm) Cho ΔABC n ội tiếp đường tròn (O; R) có BC = 2R và AB < AC. Đường thẳng xy là tiếp tuyến của (O) tại A. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn lần lượt cắt đường thẳng xy tại D và E. Gọi F là trung điểm của DE. a. Chứng minh rằng ADBO là tứ giác nội tiếp. b. Gọi M là giao điểm thứ hai của FC và (O:R). Chứng minh góc CED = 2AMB c. Tính tích MC.BF theo R.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2013 – 2014 TP Đà Nẵng