Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án

Hướng dẫn chấm bài Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÝ THI TUYÊN SINH LỚP 10 TIÊN GIANG Năm học 2014 - Ị015 Môn thỉ: TOAN ĐỀ TH] CHÍNH THỨC Thời gian: 120 phút (không kể thòi gian giao đễ) Ngày tlli: 01/7/2014 (Đề tbi có 01 trang, gồm 05 câu) dethivn.C0m

Câu 1: (3,0 điểm): a) Giài phương trình và hệ phương trình: 1/ (Sx-19)(x' -7x2 +6) = 0. b) Rút gọn biếu thức: A z ,/2 +2`jẵ - ` I-2 “2`/5 . c) Cho phương t1'ình: xz -(m -1)x - m = 0, trong đó m là tlìarn số, x là ấn sổ. Định m đề phương trình có hai nghiệm phân biệt đều nhò hơn 1.

Câu 2. (2,0 điểm): Trong mặt phằng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = I2 và đường thằng (d): y = x + 2. a) Vẽ (P) và (d) trên sùng một hệ tI'ục tọa độ. _ b) Tìm tọa độ giao diefn A và B của (P) và (d) băng phép tính. C) Tính độ dài đoạn thăng AB.

Câu 3. (1,5 điểm): Trên quăng dường AB, một ge máy dỉ từ A đến B_cùng lúc đó một xe ôtô ợỉ từ B đến A, sau 4 giờ hai xe gặp nl'lau_và tiêp tục đí thì xe ôtô dên A sớm hơn xe máy đên B là 6 giờ. Tính thời gian mỗi xe đi hêt quãng đường AB.

Câu 4: (2,5 điễm): Cho đường tròn (O) và diểm M nậm bên ngoài đường ưộn (O). Kè hai tỉệp tuyến AIA, MB với qường tròn (O) QA, B là các tiêp điểm). Một đường thăng d di qua M căt đường tròn tại hai điêm C và D (C năm giữa M và D, d không đi qua tâm 0). a) Chứng mính rằn : mì = MC.Àf[D. , b) Gọi H là giao diem của AB và M0. Chứng mính tứ giác CHOD nội tiêp trong đưòng tròn. C) Cho MC.MD = 144 và OM = 13 (dộ dài các đoạn thằng đã cho có cùng dơn vị đo). Tính độ dài dường tròn (O) và diện tích hình tròn (0).

Câu 5; (1,0 điểm): Một quả bóng World ọup xem như một hình cầu có đường kính là 17cm. Tính diện tích mặt câu và thể tích hình câu. 2/ 2x+7y= 20l4 x-y=2015 °

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014-2015 tỉnh Tiền Giang và đáp án