Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng và đáp án

Đáp án và Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng

Tải Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng và đáp án PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

6 Comments

  1. Gà Thánh says:

    ko biết ở thành phố nào mà đề thi khó nhất nhỉ trừ trường chuyên ra có ai biết ko???

  2. namnguyen says:

    dung la de cua da nang roi

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.ĐÀ NẴNG N 01 – 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN Thời gian làm

Bài: 120 phút

Bài 1: (1,5 điểm) A  9 4 1) Tính giá trị của biểu thức 2 2 2 Rút gọn biểu thức 2 2 2 x x P x x x      x  2 , với x > 0,

Bài 2: (1,0 điểm) 3 4 5 Giải hệ phương trình 6 7 8 x y x y       

Bài 3: (2,0 điểm) Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và hàm số y = 4x + m có đồ thị (dm) 1)Vẽ đồ thị (P) 2)Tìm tất cả các giá trị của m sao cho (dm) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt, trong đó tung độ của một trong hai giao điểm đó bằng 1.

Bài 4: (2,0 điểm) Cho phương trình x2 + 2(m – 2)x – m2 = 0, với m là tham số. 1)Giải phương trình khi m = 0. 2)Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 với x1 < x x1 2  6 x2, tìm tất cả các giá trị của m sao cho

Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Vẽ đường tròn (C) có tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là D. 1)Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (C). AD 2)Trên cung nhỏ của đường tròn (C) lấy điểm E sao cho HE song song với AB. Đường thẳng BE cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là F. Gọi K là trung điểm của EF. Chứng minh rằng: BHE BFC a) BA2 = BE.BF và b) Ba đường thẳng AF, ED và HK song song với nhau từng đôi một.

Bài GIẢI

Bài 1: 1)A = 3 – 2 = 1 2)Với điều kiện đã cho thì         2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 x x x P x x x x x x           

Bài 2: 3 4 5 6 8 10 2 1 6 7 8 6 7 8 6 7 8 2 x y x y y x x y x y x y y                          

Bài 3: 1) 2) Phương trình hoành độ giao điểm của y = x2 và đường thẳng y = 4x + m là : x  2 = 4x + m x2 – 4x – m = 0 (1)    4 m (1) có         0 4 0 4m m Để (dm) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì 1 y = 4x + m = 1 => x = 4  m Yêu cầu của

Bài toán tương đương với 4 4 4 1 7 7 2 4 4 4 4 4 4 m m m m m mhay m m m                                 47 7 4 4 m m m               (loại) hay 47 4 4 7 m m m               2 2 4 4 4 5 hay 3 16 4 14 49 2 15 0 5 hay 3 m m m m m m m m m m m m                               

Bài 4:   1)Khi m = 0, phương trình thành : x2 – 4x = 0 x = 0 hay x – 4 = 0 x = 0 hay x = 4                  m m m m m m m m2 2 4 4 2 2 1 2 2 1 2 0 2 22 2 2    2) Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. S x x m P x x m       1 2 1 22 2 , 0  2 Ta có x x x x x x x x x x x x1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2          6 2 36 2 2 362 2   2 Ta có 4 2 36 2 9           m m m m 2 2 1hay 5   Khi m = -1 ta có x 3 10,x 3 10 x x 61 2 1 2        (loại) Khi m = 5 ta có x 3 34, x 3 34 x x 61 2 1 2         (thỏa) Vậy m = 5 thỏa yêu cầu

Bài toán.

Bài 5: BAC 90 0 1)Ta có nên BA là tiếp tuyến với (C). BC vuông góc với AD nên BDC BAC 90  0 H là trung điểm AD. Suy ra nên BD cũng là tiếp tuyến với (C) 2) a) Trong tam giác vuông ABC AB BH.BC2  ta có (1) Xét hai tam giác đồng dạng ABE và FBA vì có góc B chung BAE BFA và (cùng chắn cung AE) AB BE AB BE.FB2 suy ra FB BA    (2) Từ (1) và (2) ta có BH.BC = BE.FB BE BH Từ BE.BF= BH.BC BC BF   BE BH 2 tam giác BEH và BCF đồng dạng vì có góc B chung và BC BF   BHE BFC A B C E H N BFA BAE b) do kết quả trên ta có DAF DAC FAC DFC CFA BFA HAC EHB BFC        , do AB //EH. suy ra   AE,DF DAF BAE , 2 góc này chắn các cung nên hai cung này bằng nhau Gọi giao điểm của AF và EH là N. Ta có 2 tam giác HED và HNA bằng nhau EDH HDN (vì góc H đối đỉnh, HD = HA, (do AD // AF) Suy ra HE = HN, nên H là trung điểm của EN. Suy ra HK là đường trung bình của tam giác EAF. Vậy HK // AF. Vậy ED // HK // AF. F D K

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2014 – 2015 TP Đà Nẵng và đáp án