Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn giải và đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Dương

Tải Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Dương PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT BÌNH DƯƠNG Năm hoc ̣ : 2015 – 2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : TOÁN Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

bài 1 : (1 điểm) Tính: A x x x     3 2 2 1 2 với x  2

bài 2: (1,5 điểm) 1) Vẽ đồ thị (P) hàm số 2 4 x y  2) Xác định a, b để đường thẳng y ax b   đi qua gốc tọa độ và cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng –3.

bài 3 :(2,0 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2 10 1 1 2 x y x y          2) Giải phương trình: x x    2 0

bài 4:(2,0 điểm) Cho phương trình x m x m 2     2( 1) 2 0 (m là tham số) 1) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. 2) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dương. 3) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.

bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của cạnh AC. Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N. Đường thẳng BM cắt đường tròn đường kính MC tại D. 1) Chứng minh tứ giác BADC nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn đó. 2) Chứng minh DB là phân giác của góc ADN. 3) Chứng minh OM là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC. 4) BA và CD kéo dài cắt nhau tại P. Chứng minh ba điểm P, M, N thẳng hàng. …………Hết……….. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2015 - 2016 BÌNH DƯƠNG

bài 1. Với x 2  ta có: A 6 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1              2

bài 2. 1) Vẽ đồ thị (P) hàm số 2 4  x y 2) Gọi (d) là đường thẳng có phương trình y = ax + b. Vì (d) đi qua gốc tọa độ O(0; 0) nên b = 0. Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): 2 x ax 4  Vì (d) cắt (P) tại điểm A có hoành độ là —3 nên: 9 3 a 3 a   4 4      Vậy: a 3 4   ; b = 0

bài 3. 1) Hệ phương trình: 2 10 1 1 2          x y x y có nghiệm x 6 y 2      (hs tự giải) 2) Phương trình: x x    2 0 (ĐKXĐ: x ≥ 0) Phương trình trên tương với x 2 x x 2 0     ⇔ x x 2 x 2 0       ⇔  x 2 x 1 0      ⇔ x 1 x 4 x 2          . Vậy x = 4

bài 4. Phương trình x m x m 2     2( 1) 2 0 (m là tham số) 1) ∆ = 4m2 + 8 > 0 với mọi m nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. 2) Để phương trình có hai nghiệm cùng dương mà ∆ > 0 với mọi m thì ta phải có:   P 0 m 0 2m 0 m 0 S 0 m 1 2 m 1 0                 > > > > > > > 3) Theo Viet: S = 2m + 2; P = 2m. Suy ra: S – P = 2 ⇔ x1 + x2 – x1x2 = 2 là hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.

bài 5. -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x y O 2 x y 4  a) BAC BDC 90   0 (gt) nên tứ giác BADC nội tiếp đường tròn tâm O là trung điểm của BC. b) ADB BDN ACB     (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung trong các đường tròn ngoại tiếp tứ giác BADC, NMDC) nên DB là phân giác góc AND. c) OM ⊥ AC (OM là đường trung bình tam giác ABC) nên suy ra MO là tiếp tuyến đường tròn đường kính MC. d) MN ⊥ BC (góc MNC nội tiếp nửa đường tròn đường kính MC) PM ⊥ BC (M là trực tâm tam giác PBC) Suy ra P, M, N thẳng hàng. O N M D P B C A

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Dương