Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn giải.

Tải Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Thuận PDFHãy like và share nếu bạn thấy hữu ích:

One Comment

Leave a Comment


Phiên bản Text

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH THUẬN Năm học: 2015 – 2016 – Khoá ngày: 15/06/2015 Môn thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm

bài:120 phút (Đề thi có 01 trang) (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ

bài 1: (2 điểm) Giải phương trình và hê ̣phương trình sau: a) x2 + x - 6 = 0 b)        x y 8 x y 2

bài 2: (2 điểm) Rút gon ̣ biểu thứ c : a) A 27 2 12 75    b)     1 1 B 3 7 3 7

bài 3: (2 điểm) a) Vẽ đồ thị ( P) của hàm số y = x2 b) Chứng minh rằng đường thẳng (d) : y = kx + 1 luôn cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt với mọi k .

bài 4: (4 điểm) Cho nửa đườ ng tròn tâm O đường kính AB = 2R, D là một điểm tùy ý trên nửa đường tròn ( D khác A và D khác B) . Các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O) tại A và D cắt nhau tại C, BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E. Kẻ DF vuông góc với AB tại F. a) Chứng minh : Tứ giác OACD nội tiếp. b) Chứng minh : CD2 = CE.CB c) Chứng minh : Đường thẳng BC đi qua trung điểm của DF. d) Giả sử OC = 2R, tính diện tích phần tam giác ACD nằm ngoài nửa đường tròn (O) theo R. ------------------ HẾT ----------------- Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ ký của giám thị 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ ký của giám thị 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . Baøi Đáp án 1 1đ a x2 + x - 6 = 0 = 12 – 4.(-6) = 25   5 1 2 1 5 2; 2 1 5 3 2 x x           1đ b                     x y 8 2x 10 x 5 x y 2 x y 8 y 3 2 a A 27 2 12 75    =3 3 4 3 5 3   =-6 3 b     1 1 B 3 7 3 7 = 2 2 6 6 3 3 7 9 7     3 a Lập đúng bảng giá trị và hình vẽ ( 1đ) y = x2 b PT hoành độ giao điểm của (P) và (d) là: x kx 2  1     x kx 2 1 0 (1) = k2 + 4 Vì k2  0 với mọi giá trị k Nên k2 + 4 > 0 với mọi giá trị k => > 0 với mọi giá trị k Vậy đường thẳng (d) : y = kx + 1 luôn cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt với mọi k . 4 a I E C D B A F O A' Xét tứ giác OACD có: CAO  900 (CA là tiếp tuyến ) CDO  900(CD là tiếp tuyến ) 0    CAO CDO 180  Tứ giác OACD nội tiếp b + Xét CDE và CBD có: DCEchung và 1 2 CDE CBD sdcungDE          CDE CBD (g.g) CD CE CB CD     CD CE CB 2 . c Tia BD cắt Ax tại A’ . Gọi I là giao điểm của BC và DF Ta có ADB 90  0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) A F O B x ' 0   ADA 90 , suy ra ∆ADA’ vuông tại D. Lại có CD = CA ( t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) nên suy ra được CD = C A’, do đó CA = A’C (1). Mặt khác ta có DF // AA’ (cùng vuông góc với AB) nên theo định lí Ta-lét thì ID IF BI CA' CA BC        (2). Từ (1) và (2) suy ra ID = IF Vậy BC đi qua trung điểm của DF. d Tính cosCOD= 1 0 2 OD C  => COD = 600 => AOD = 1200 2 2 . .120 quat 360 3 R R S     (đvdt) Tính CD = R 3 1 1 . . . 3. S CD DO R R OCD   2 2 = 23 R2(đvdt) 2. S S OACD OCD   = 3R2(đvdt) Diện tích phần tam giác ACD nằm ngoài nửa đường tròn (O) S S OACD quat  = 3R2- 2 R 3  = 3 2 3       R   (đvdt) Gv : Trương Nhất Nhật

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm học 2015-2016 tỉnh Bình Thuận